Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (MSc Law and Economics in Energy Markets) (2020-2021)

Παράταση υποβολης αιτήσεων έως 31/08/2020

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετικό επιστημονικό/γνωσιακό υπόβαθρο. 

Έχει ως αντικείμενο την επιστημονική κατάρτιση και την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σε επίκαιρα οικονομικά, πολιτικά και νομικά θέματα που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ενεργειακές αγορές στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, με τα εξής γνωστικά πεδία:

α) Ευρωπαϊκά και Διεθνή Οικονομικά της Ενέργειας

β) Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο Ενέργειας

Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και στην εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων. Αποβλέπει στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων και στελεχών, ικανών να καλύψουν με επάρκεια τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των οργανισμών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, να επιλύουν σύνθετα νομικά και οικονομικά ζητήματα και να συμβάλλουν αποφασιστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ιδίως στον τομέα των ενεργειακών αγορών. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. λειτουργούν δύο τμήματα σπουδών:

 • Τμήμα Πλήρους φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους αποφοίτους οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν ταχύρρυθμα τον κύκλο σπουδών τους, με διάρκεια 12 μήνες.
 • Τμήμα Μερικής φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε Στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, με διάρκεια σπουδών 24 μήνες.

Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση ορίζονται σε 4.200€ και καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του Προγράμματος. Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού Νόμου 4485/2017 και του Κανονισμού Λειτουργίας του [ΦΕΚ5248Β/23-11-2018].

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται σε δύο κύκλους:

 • 1ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 09/04/2020
 • 2ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/07/2020
 • 3ος κύκλος: υποβολή αιτήσεων έως 31/08/2020

Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση [υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον ανωτέρω σύνδεσμο και κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία]
 2. Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία (1) τύπου διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών. [Οι τελειόφοιτοι πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών και δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους γίνεται με την αίρεση της απόκτησης πτυχίου μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου που ακολουθεί.]
 4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1). [Οι υποψήφιοι που δεν έχουν το ανωτέρω πιστοποιητικό, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση του Ν. 1599/86 ότι η αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας και απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφοίτηση τους είναι η προσκόμιση αυτού του αποδεικτικού στοιχείου.]
 5. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Πλήρους Φοίτησης] ή/και εργοδότες [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας [για τους υποψηφίους στο Τμήμα Μερικής Φοίτησης]
 7. Οι υποψήφιοι με πτυχίο από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 76 του ν. 4485/2017.

* Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πρωτότυπα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

Περισσότερες πληροφορίες:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές – Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ.

Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών ΟΠΑ, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62

9ος όροφος, Γραφείο 908 (καθημερινά 10:00 – 18.00, 210-8203642, lawecon@aueb.gr)


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα