Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Συστήματα Αυτοματισμού (2023-2024)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού Έτους 2023 - 2024

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 14/07 (Παράταση)

Σας ενημερώνουμε ότι η διάρκεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ Συστήματα Αυτοματισμού (http://dpms-as.mech.ntua.gr/call.html) για το Ακαδ. Έτος 2023-2024 παρατείνεται ως και την 23:59 της 14ης Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή

1. Οι Σχολές:

 • Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 • Χημικών Μηχανικών
 • Μεταλλειολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Μεταλλείων
 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

λειτουργούν Διεπιστημονικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) πλήρους φοίτησης στο αντικείμενο «Συστήματα Αυτοματισμού» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Η έναρξη του 26ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ (6ου μετά την επανίδρυσή του σύμφωνα με το Ν.4485/2017), θα γίνει τον Οκτώβριο του 2023.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Συστήματα Αυτοματισμού" έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα διεθνοποίησης των μεταπτυχιακών σπουδών του ΕΜΠ (πρόγραμμα ΕΣΠΑ με τίτλο «Υποστήριξη Δράσεων Διεθνοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης», χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό τη συμμετοχή φοιτητών και από το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία θα πραγματοποιείται στο μέλλον αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, με αναμενόμενη έναρξη εφαρμογής από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

2. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 12 μαθήματα, καθώς και εκπόνηση και επιτυχής εξέταση σε Μεταπτυχιακή Εργασία.

3. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων στο ΔΠΜΣ «Συστήματα Αυτοματισμού» έχουν οι πτυχιούχοι Θετικών και Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων Σχολών της αλλοδαπής, όπως ορίζει ο νόμος. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και όσοι καταστούν διπλωματούχοι/ πτυχιούχοι κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023. Απαραίτητη είναι η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής, η άριστη γνώση της οποίας θα λαμβάνεται από φέτος υπόψη με αυξημένη βαρύτητα (βλ. και ανωτέρω).

4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017.

Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη:

 • Ο γενικός βαθμός διπλώματος.
 • Η συγγένεια της Σχολής προέλευσης με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 • Η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα.
 • Το θέμα και η επίδοση στη Διπλωματική Εργασία, εφόσον υπάρχει.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Επίσης, θα συνεκτιμηθούν:

 • Συστατικές επιστολές
 • Τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/ και εξετάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες), από την Πέμπτη 1η Ιουνίου 2023 έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023, τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση - μόνο σε μορφή doc/docx (Word)
2. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου
3. Οι τελειόφοιτοι, θα υποβάλουν επικυρωμένο αντίγραφο της μέχρι τότε βαθμολογίας τους και υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, ότι αποδέχονται η τυχόν επιλογή τους να γίνει με την αίρεση απόκτησης του πτυχίου τους, μέχρι και την επαναληπτική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2023 και έκδοσης του σχετικού επικυρωμένου αντιγράφου μέχρι 20/10/2023.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας.
6. Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/ και επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου (για τις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίγραφο του εξώφυλλου και της περίληψης).
7. Τα πτυχία που προέρχονται από αλλοδαπά Ιδρύματα Ευρωπαϊκής Ένωσης χρειάζεται να έχουν την σφραγίδα της Χάγης (apostille), ενώ σε περίπτωση πτυχίων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται Προξενική Θεώρηση τους.

Επιπλέον, πρέπει να φροντίσουν να κατατεθούν για αυτούς:

8. Δύο συστατικές επιστολές ηλεκτρονικά (βλ. οδηγίες).

Η ανακοίνωση των ονομάτων των επιτυχόντων θα γίνει ει δυνατόν έως το τέλος Ιουλίου 2023. Τα δικαιολογητικά των επιτυχόντων θα πρέπει να υποβληθούν εντύπως στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ (κτήριο Ε΄ Μηχανολόγων - Ναυπηγών, Γραφείο 001 - ισόγειο, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) κατά την περίοδο των εγγραφών στο Α΄ εξάμηνο.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΔΠΜΣ υπάρχουν στον σύνδεσμο: http://dpms-as.mech.ntua.gr/

ή παρέχονται από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ:

Τηλ. 210-772-2330.
e-mail: ipsp_as@mail.ntua.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο