International Hellenic University

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη 2017-2018

1. Οι Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του Ε.Μ.Π. καθώς και το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) με τη διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οργανώνουν και λειτουργούν Διεπιστημονικό – Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Επιστήμης» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η έναρξη του 20ου κύκλου σπουδών του ΔΠΜΣ θα γίνει τον Οκτώβριο του 2017.

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών ελάχιστης διάρκειας τριών και μέγιστης τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων και στη συνέχεια για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

3. Στο ΔΠΜΣ στη «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας με βάση τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος 3685/2008, κυρίως όμως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2017) των συνεργαζόμενων Σχολών του Ε.Μ.Π., καθώς και του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π. και άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας αποφοίτων άλλων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης καθώς και ισότιμων Σχολών του εξωτερικού.

4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός διπλώματος (31%), η επίδοση στα συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα (31%), η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή και ακαδημαϊκό έτος, το θέμα και η επίδοση στη διπλωματική εργασία (26%), η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαίτερα της αγγλικής. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων (4%), Δημοσιευμένο έργο (4%), καλή προϋπηρεσία ως υποψήφιοι διδάκτορες (2%), τυχόν άλλο μεταπτυχιακό δίπλωμα (2%), καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/και εξετάσεις. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου, για τη συμπλήρωση του οποίου είναι δυνατόν να απαιτηθεί μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Προγράμματος, η παρακολούθηση επιλεγμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων. Ο συνολικός αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών ανέρχεται κατά μέγιστο στους σαράντα, μετά την θετική τους αξιολόγηση από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν.

5. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι τις 14 Ιουλίου 2017 στη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Νέα Κτίρια Μηχανολόγων – Ναυπηγών, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου):

  • Αίτηση σε Ειδικό έντυπο το οποίο χορηγείται είτε από τη Γραμματεία είτε από το δικτυακό τόπο του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ναυτική & Θαλάσσια Τεχνολογία & Επιστήμη» : www.naval.ntua.gr.
  • Αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι) ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Ιούλιο του 2017.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  για όλους όσοι προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις πιθανές επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνουν ή αν ενδιαφέρονται να λάβουν υποτροφία.
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή και περισσοτέρων ξένων γλωσσών, οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.
  • Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστούς φακέλους.

6. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Χ. Παπαστεργίου, κα Π. Κάντα,  τηλ.: 210 7721926, 210 7724147.

Αίτηση εγγραφής


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
Msc Bioeconomics

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα