Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 15 Ιουλίου 2022.
Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

1. Οι Σχολές Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. καθώς και το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), με την διοικητική υποστήριξη της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π., οργανώνουν και λειτουργούν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο της «Ναυτικής και Θαλάσσιας Τεχνολογίας».

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από κύκλο σπουδών ελάχιστης διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Στην συνέχεια, όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον, μπορούν να προχωρήσουν για Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) σε μια από τις συνεργαζόμενες Σχολές.

3. Στο ΔΠΜΣ στην «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία» γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, κυρίως όμως αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφ’ όσον αποφοιτήσουν μέχρι τον Ιούλιο του 2022) των συνεργαζομένων Σχολών του Ε.Μ.Π. και του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και άλλων Σχολών του Ε.Μ.Π., άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, αποφοίτων άλλων Τμημάτων θετικής κατεύθυνσης, καθώς και ισοτίμων Σχολών του εξωτερικού. Προϋπόθεση αποδοχής αίτησης υποψηφιότητας για το εν λόγω ΔΠΜΣ είναι ο βαθμός πτυχίου (προπτυχιακών σπουδών) να είναι μεγαλύτερος του 6.00.

4. Η επιλογή των σπουδαστών θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη: ο γενικός βαθμός διπλώματος (εφ’ όσον είναι μεγαλύτερος του 6.00), η επίδοση σε συναφή προς το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η σειρά του βαθμού του πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή και ακαδημαϊκό έτος, το θέμα και η επίδοση στην διπλωματική εργασία, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και ιδιαιτέρως της αγγλικής. Επίσης, θα συνεκτιμηθούν τυχόν ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα των υποψηφίων, δημοσιευμένο επιστημονικό έργο, καλή προϋπηρεσία ως υποψήφιοι διδάκτορες, τυχόν άλλο μεταπτυχιακό δίπλωμα, καθώς και οι συστατικές επιστολές. Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους προσωπική συνέντευξη ή/και εξετάσεις. Οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις γνωστικού υπόβαθρου. Για την συμπλήρωση κενών του γνωστικού υπόβαθρου, είναι δυνατόν να απαιτηθεί, με απόφαση της Ειδικής Δι-ιδρυματικής Επιτροπής του Προγράμματος, η παρακολούθηση επιλεγμένων μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών των συνεργαζόμενων στο ΔΠΜΣ Πανεπιστημιακών Σχολών και Τμημάτων. Ο συνολικός αριθμός των εισαγομένων φοιτητών, μετά την θετική αξιολόγηση τους από την Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή με βάση τα κριτήρια που προαναφέρθηκαν, ανέρχεται κατά μέγιστο στους σαράντα.

5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν από 11.5.2022 έως 15.7.2022 την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο email app_dpms@naval.ntua.gr του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής. Η αίτηση πρέπει να περιέχεται σε αρχείο μορφής pdf το οποίο θα έχει την ονομασία ΕΠΩΝΥΜΟ_ΟΝΟΜΑ_2022.pdf, και θα συμπεριλαμβάνει, με την σειρά, τα ακόλουθα:

  • Αίτηση Εισαγωγής στο Διιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία (ΑΙΤΗΣΗ ΔΠΜΣ 2022-2023).
  • Τίτλους προπτυχιακών σπουδών(*).
  • Αντίγραφο πτυχίου, και έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται η σειρά βαθμολογικής κατάταξης του υποψηφίου σε σχέση με τους αποφοίτους του έτους του.
  • Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, και βαθμό διπλώματος, εκτός αν είναι τελειόφοιτοι.
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει ή αν ενδιαφέρεται να λάβει υποτροφία.
  • Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής και άλλης ξένης γλώσσας (επικυρωμένο αν η αρχή έκδοσης είναι αλλοδαπή). Οι αλλοδαποί πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό γνώσης και της ελληνικής γλώσσας.

(*) i) Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί ακόμη πτυχίο ή δίπλωμα, θα πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση από την οικεία Σχολή για την αναμενόμενη αποφοίτηση, αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για το χρόνο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών από το φοιτητή.
ii) Πτυχία Πανεπιστημίων του Εξωτερικού χρειάζονται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι συστατικές επιστολές (2) πρέπει να αποσταλούν απευθείας ηλεκτρονικά από το συντάξαντα αυτές στο email app_dpms@naval.ntua.gr από 11.5.2022 έως 15.7.2022.

Σύμφωνα με το νόμο 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-3-2014) η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.

6. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, κα Π. Κάντα τηλ.: 2107724147, 2107721938, email: app_dpms@naval.ntua.gr, secrmet@mail.ntua.gr

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο