Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων- Εξαρτησιολογία (2023-2024)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 31/07/2023

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) - Master of Sciences (M.Sc.) στην «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Εξαρτησιολογία» (MSc in Addictology).

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2023.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3.000€).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 01/05/2023 έως και 31/07/2023:

 1. Αίτηση υποψηφίου, που αναρτάται μαζί με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα Πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17 και το άρθρο 101 παρ. 5 του Ν. 4547/18.
 4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
 5. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κ.λπ., που πιστοποιούν όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα
 6. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.
 7. Βεβαιώσεις ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχει, με σφραγίδα του ιδρύματος που τις χορηγεί).
 8. Πιστοποιήσεις ξένης γλώσσας (υποχρεωτικά Αγγλικά και οποιασδήποτε άλλη γλώσσα).
 9. Πιστοποίηση γνώσης χειρισμού Η/Υ.
 10. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές σε χωριστούς κλειστούς φακέλους από μέλη ΔΕΠ ή και από άτομα με μόνιμη σχέση εργασίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ( Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν απευθείας στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. (mscaddictology@med.uoa.gr).
 11. Σύντομο Σημείωμα στο οποίο οι υποψήφιοι αναφέρουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (300 λέξεις)
 12. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους).

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»:

Παρακαλούμε τα ηλεκτρονικά αρχεία που θα υποβάλλετε να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: Κάθε αρχείο θα είναι αποθηκευμένο ανάλογα το περιεχόμενό του πχ. «Αίτηση φοίτησης», «Πτυχίο» κτλ και όλα τα δικαιολογητικά να αποστέλλονται σε μορφή pdf.

 • Δια ζώσης κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης στους χώρους του Π.Μ.Σ στην οδό Αλεξανδρουπόλεως 25, 11527 (1ος όροφος, πλησίον του Αιγινητείου Νοσοκομείου),
 • Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: Ά Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο Γραμματεία Ψυχιατρικής Κλινικής Βας. Σοφίας 72, 115 28 Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πληροφορίες: Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ | ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο