Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων- Εξαρτησιολογία (2019-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία» έως και την Παρασκευή 21/06/2019.

Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών (3) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών - Master of Sciences (M.Sc.) στην «Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων - Εξαρτησιολογία» (MSc in Addictology). 

Η έναρξη του μεταπτυχιακού ορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2019 εφόσον ο αριθμός αιτήσεων και η διαδικασία επιλογής των εισακτέων θα είναι σαράντα (40) κατ’ ανώτατο όριο. 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4485/2017.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 Ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 3.000€).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά από 17/04/2019 έως και 24/05/2019 21/06/2019:

1.    Αίτηση υποψηφίου.
2.    Αντίγραφο πτυχίου/ων ή διπλώματος (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι).
3.    Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών.
4.    Βεβαίωση Ισοτιμίας από ΔΟΑΤΑΠ, εάν υπάρχουν τίτλοι από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. 
5.    Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό/μεταπτυχιακό επίπεδο). 
6.    Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές (σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο έκαστη).
7.    Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, το οποίο συνοδεύεται από ένα κείμενο στο οποίο περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμείτε να συμμετάσχετε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
8.    Επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις που έχει κάνει ο υποψήφιος. 
9.    Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ. 
10.  Τίτλοι Αγγλικής Γλώσσας ή Ελληνικής (για αλλοδαπούς υποψηφίους)
11.   Άλλα στοιχεία που δηλώνουν επιστημονική ή εργασιακή εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος, αλλά και άλλες δραστηριότητες.
12.   Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
13.   Μία (1) φωτογραφία
14.   Οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου θα πρέπει να αποδεικνύεται με την κατάθεση επικυρωμένου αντίγραφου με την αίτηση. 


Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και τις ατομικές συνεντεύξεις των υποψηφίων. Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καθορισμό της ημερομηνίας και ώρας της διενέργειας της συνέντευξης θα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τους υποψηφίους, στο e-mail που έχουν δηλώσει ως στοιχεία επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους). 

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
«Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία»

Aλεξανδρουπόλεως 25 (1ος όροφος, πλησίον του Αιγινητείου Νοσοκομείου), Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή, 10:30-14:30

Ή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: 
Ά Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Γραμματεία Ψυχιατρικής Κλινικής
Βας. Σοφίας 74, 115 28 Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνα: 210 7289218,697 2696000 και 694 6027930
E-mail: tinoiko@gmail.com, mmalliori@gmail.com


Πληροφορίες:
• Στην ιστοσελίδα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών http://school.med.uoa.gr/ ή στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ  http://www.addictionscourse.gr/

Η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ

Μένη Μαλλιώρη
Καθηγήτρια Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ
Ά Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση υποψηφίου
 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα