Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων (2024-2025)

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά από 15 Ιουνίου ως 5 Οκτωβρίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. dpms_dairy@aua.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.
  Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017. Στις περιπτώσεις υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται) που υπολείπονται. Σε περίπτωση εγγραφής τους ισχύει, υπό την προϋπόθεση περάτωσης των σπουδών τους μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2024.
 5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από το βασικό πτυχίο και βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης, εφόσον υπάρχει.
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 7. Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής (αναγνωρισμένων με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email του συντάξαντος).
 8. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφ’ όσον υπάρχουν).
 10. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα.
 11. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
 12. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι "…δεν είμαι εγγεγραμμένος/ η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος".
 13. Κάθε άλλο στοιχείο (πιστοποιητικά, διπλώματα, κ.λ.π.) που κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη που θα διευκόλυνε την αξιολόγησή τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε μη επικυρωμένα αντίγραφα.

Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή πρέπει να γίνει μέχρι την ημερομηνία της εγγραφής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, ο αριθμός εισακτέων για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε δεκαεπτά (17) φοιτητές. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

 1. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 2. Πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 3. Άλλοι πτυχιούχοι, που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιστημών Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
 4. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8, άρ. 34 του ν.4485/2017.
 5. Οι απόφοιτοι ΤΕΙ ενδέχεται να παρακολουθήσουν προπτυχιακά μαθήματα που θα ορίσει η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

 1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου.
 2. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 4. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
 5. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 6. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
 7. Προσωπική συνέντευξη από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΔΠΜΣ.
 8. Σχετική επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
 9. Επιπλέον τίτλοι σπουδών.
 10. Επιπλέον ξένες γλώσσες.

Δείτε αναλυτικά του συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων εδώ (σελ.3).

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 17 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για τη συνολική διάρκεια των σπουδών του ανέρχεται στα 3.500 ευρώ εκ των οποίων τα 1.500 ευρώ καταβάλλονται ως πρώτη δόση και τα υπόλοιπα σε δύο ισόποσες δόσεις. Ποσοστό έως 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν επιλεγεί με ακαδημαϊκά κριτήρια, μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρου 86 του Ν. 4957/2022.

Μέρος των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. Καθηγητή κ. Θεοφύλακτος Μασούρας (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, Αθήνα, τηλ. 210-5294675 e-mail: theomas@aua.gr), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. κα. Ευγενία Μπινιάρη (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ. 210 5294445, e-mail: dpms_dairy@aua.gr & j.biniary@aua.gr)

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο