Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα (2024-2025)

Ιστοσελίδα προγράμματος: http://mbasda.econ.uoa.gr

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 31/07/2024

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «MBA Strategic Management and Competitiveness / Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα» που ξεκινά από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MBA Strategic Management and Competitiveness / Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα, με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA in Strategic Management)
β) Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (MBA in Competitiveness and Development Strategies)

Η πρώτη ειδίκευση απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με προϋπηρεσία. Η δεύτερη απευθύνεται κυρίως ι σε στελέχη του δημοσίου και του τρίτου τομέα με προϋπηρεσία, αλλά και σε πρόσφατους αποφοίτους.

Το ΜΒΑ in Strategic Management and Competitiveness είναι το πρώτο MBA του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ και το μόνο με ειδίκευση στο Strategic Management. Σε αυτό διδάσκουν καθηγητές διεθνούς εμβέλειας, από κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια, με διδακτικές και ερευνητικές επιδόσεις και εμπειρία στην κατάρτιση στελεχών (executive education), σε πανεπιστήμια όπως το Cambridge, London και George Washington.

Το «MBA STRATEGIC MANAGEMENT AND COMPETITIVENESS»
(ΜΒΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ) 

είναι το μοναδικό διϊδρυματικό μεταπτυχιακό στο Στρατηγικό Μάνατζμεντ στην Ελλάδα.

Τα πλεονεκτήματα του περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Μικτή διαδικασία εκπαίδευσης (δια ζώσης & εξ αποστάσεως)
  • Διαλέξεις τα Σαββατοκύριακα
  • Υποτροφίες Αριστείας
  • Διαλέξεις από στελέχη επιχειρήσεων
  • Ευελιξία προγράμματος σπουδών (μερικής/πλήρους παρακολούθησης)
  • Έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό με καθηγητές από κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού
  • Τίτλους σπουδών του ιστορικού Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, το οποίο συγκαταλέγεται στα 200 καλυτέρα Πανεπιστήμια του κόσμου, σε συνεργασία με το διακεκριμένο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε πέντε (5) θεματικές ενότητες, που αντιστοιχούν συνολικά σε εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες ECTS, η δε χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και έως μέγιστο τα οκτώ (8) εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε 4.800 Ευρώ για την κατεύθυνση «MBA in Strategic Management» και 4.000 Ευρώ για την κατεύθυνση «MBA in Competitiveness and Development Strategies» τόσο για τους φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, όσο και τους φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/τριες που εμπίπτουν στις προβλέψεις του ν. 4957/2022. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, και διαδικτυακά.

Στο MBA Strategic Management and Competitiveness γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια τον βαθμό πτυχίου, την κατοχή δεύτερου πτυχίου πρώτου ή δεύτερου κύκλου σπουδών, την ερευνητική δραστηριότητα, τις δημοσιεύσεις, τη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής), τις συστατικές επιστολές και την επαγγελματική εμπειρία) καθώς και την προφορική συνέντευξη.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του MBA Strategic Management and Competitiveness, έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (webex).

Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

1. Αίτηση Συμμετοχής (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου
https://forms.gle/bd8QTRE5WCad7JoW8
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
5. Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας
6. Αποδεικτικό γνώσης χρήσης Η/Υ
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ).
8. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

Όλα τα δικαιολογητικά, πλην της αίτησης συμμετοχής, η οποία θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά (σε ένα συμπιεσμένο αρχείο) στη γραμματεία του ΔΠΜΣ, στο email: sda@econ.uoa.gr.

Η Γραμματεία του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "MBA Strategic Management and Competitiveness" στεγάζεται στο Γρυπάρειο Μέγαρο επί της οδού Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 5ος όροφος, γραφείο 503, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59.

Ημέρες και ώρες υποδοχής κοινού: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη 13:00-16:00.

Διευκρινίζεται ότι οι απόφοιτοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πριν από την ολοκλήρωση των σπουδών τους πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών και στις δυο ειδικεύσεις για το επόμενο έτος στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι ενενήντα (90).

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στον κανονισμό σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.

http://mbasda.econ.uoa.gr/

ή να στείλουν e-mail στο sda@econ.uoa.gr

ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. MBA Strategic Management and
Competitiveness.

Αθήνα : κ.κ. Ελένη Παρτάλη, Ελβίρα Κουρσιουμπά, τηλ. 210-3689456,

Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη ώρες 13:00-16:00

Βόλος : κος Ισίδωρος Παππάς, τηλ. 24210-74455,

Δευτέρα - Τρίτη - Παρασκευή, ώρες 11:00–15:00

 

Για την αίτηση πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα συστατικής πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο