Το ΔΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Είναι δυνατή η έναρξη και το εαρινό εξάμηνο έπειτα από σχετική απόφαση της ΕΔΕ. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΔΜΣ της κάθε ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων της ειδίκευσης, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Οι Θεματικές Ενότητες έχουν ετήσια διάρκεια και αποτελούνται από τουλάχιστον τρία εξαμηνιαία μαθήματα η κάθε μία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, ανάλογα με το μάθημα και ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ, σε επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων ή/και ερευνητική απασχόληση ή/και συγγραφή επιστημονικών εργασιών κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι 35%. Η επιλογή του συστήματος εκπαιδευτικής διαδικασίας με την οποία προσφέρεται το πρόγραμμα σε κάθε ειδίκευση, καθορίζεται κατόπιν σχετικής πρότασης της Συντονιστικής Επιτροπής και έγκρισης της ΕΔΕ. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα. Με απόφαση της ΕΔΕ μπορεί όμως οι ειδικεύσεις του ΠΜΣ να προσφέρονται και σε άλλες γλώσσες.

Α. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I

1. Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών 

2. Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών

3. Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II

4. Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης 

5. Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης 

6. Θεωρίες της Επιχείρησης 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ

7. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 

8. Αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για Διευθυντικά Στελέχη

9. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IV(A)*

10. Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Στρατηγική Διεθνών Επιχειρήσεων

12. Στρατηγικό Μάρκετινγκ

 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IV(Β)

13. Στρατηγική Διεθνούς Ανταγωνιστικότητας Επιχειρήσεων και Κρατών

14. Στρατηγική Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Καινοτομιών

15. Αναπτυξιακά Χρηματοδοτικά Εργαλεία

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  V

16. Διπλωματική Εργασία 

*Οι φοιτητές επιλέγουν την ενότητα IV (A) ή IV (Β).

Β. Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα με ειδίκευση Στρατηγική Ανταγωνιστικότητας Κρατών και Περιφερειών

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ I

1. Ιστορία των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών 

2. Θεωρία και Πράξη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και των Οργανισμών

3. Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ II

4. Μικροοικονομική και Οικονομική της Διοίκησης

5. Μακροοικονομική και Οικονομική της Ανάπτυξης 

6. Θεωρίες της Επιχείρησης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IIΙ

7. Οικονομία και Χώρος: Διάρθρωση, Δίκτυα και Άνιση Ανάπτυξη

8. Δομή Δυναμική και Ανάπτυξη της Αγοράς Ακινήτων 

9. Σχεδιασμός, Αξιολόγηση και Χρηματοδότηση Επενδύσεων

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ IV

10. Η Ελληνική Οικονομία: Παραγωγικοί Μετασχηματισμοί, Ολοκλήρωση και Ανάπτυξη 

11. Στρατηγικές και Πολιτικές Εθνικής και Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας

12. Ανθεκτικές και Ευφυείς Πόλεις και Περιφέρειες

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ V

13. Διπλωματική Εργασία

Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα