Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση (2024-2025)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως τις 27 Μαΐου 2024.

--------------

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του κοινού Διακρατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (Πρυτανική Πράξη 949/2-8-2018, ΦΕΚ 4053/17-9-2018 τ. Β ́) με τίτλο: «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» (“School Counseling and Guidance”) προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Απονεμόμενος τίτλος
Με την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος χορηγείται στις/στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση. Στις/στους φοιτήτριες/ές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, στις/στους φοιτήτριες/ές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. συμπληρωματικά χορηγεί:

 1. Πιστοποιητικό υλοποίησης Πρακτικής Άσκησης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής και
 2. Βεβαίωση πιστοποίησης στη χρήση του ΑΡΙΣΤΟΝ τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού, αποκτώντας τον τίτλο Certified Ariston Counsellor (CAS), μετά την εκπαίδευση και επιτυχή πιστοποίηση.

Επίσης, το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει:

 1. Συνάφεια με το αντικείμενο της Σχολικής Ψυχολογίας και προσφέρει τη δυνατότητα ένταξης στους πίνακες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με την υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1217/τ. Β/10-4-2019)
 2. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σύμφωνα με την υπ’ αρ. 487/9-10-2020 απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 4870/τ. Β/4-11-2020).

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί από την Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης σε τριάντα (30) για το Ε.Κ.Π.Α. και τριάντα (30) για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Συνακόλουθα με την πρόσκληση αυτή προκηρύσσονται οι τριάντα (30) θέσεις που αναλογούν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτές/οί οι υποψήφιες/οι ως υπεράριθμες/οι.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στη διαδικασία επιλογής
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Δ. Π.Μ.Σ. είναι οι ακόλουθες:

 1. Στο κοινό Διακρατικό Π.Μ.Σ με τίτλο «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.
 2. Για τις/τους αλλοδαπές/ούς υποψήφιες/ίους, οι οποίες/οι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνα των ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.
 3. Για όλες/ους τις/τους υποψήφιες/ους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας, από τις πέντε γλώσσες της Ε.Ε (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά). Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τις/τους υποψήφιες/ους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων σύμφωνα με το Ειδικό Παράρτημα (Α2) απόδειξης γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. της 7ης/4/2023: εδώ.

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν
Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.
 2. Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή (Α)Τ.Ε.Ι., ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 4. Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της Ε.Ε. στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 5. Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Δ.Π.Μ.Σ.). (Επισυνάπτεται στην παρούσα)
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 7. Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο της/του υποψήφιας/ου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)

 1. Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
 2. Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 3. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
 4. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
 5. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 6. Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 7. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τις/τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του Ε.Κ.Π.Α.)
 8. Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Προθεσμίες και διαδικασία υποβολής των απαραίτητων και πρόσθετων δικαιολογητικών
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο - σκοπό, τη δομή, οργάνωση και λειτουργία του κοινού Διακρατικού Π.Μ.Σ. από την Πράξη ίδρυσης 949/2-8-2018 (ΦΕΚ 4053/17-9-2018 τ. Β ́) το οποίο επισυνάπτεται, καλούνται να υποβάλουν από 22/2/2024 έως 27/5/2024 την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στη Γραμματεία του Τμήματος με χρήση του κωδικού τους στο Taxisnet μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: https://eprotocol.uoa.gr 

Διάρκεια σπουδών στο Δ.Π.Μ.Σ.
Η διάρκεια σπουδών στο ανωτέρω Διακρατικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών- Δίδακτρα
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στην Πρυτανική Πράξη Ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. Η Πρακτική Άσκηση αντιστοιχεί με είκοσι (20) ECTS, είναι συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την ολοκλήρωση των σπουδών του κοινού Δ.Π.Μ.Σ. Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει: α) πρακτική άσκηση σε δομές (π.χ. τμήματα ένταξης, τάξεις υποδοχής, ΔΥΕΠ, ΚΕΔΑΣΥ, ΣΔΕ, ΣΜΕΑΕ, Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα Δήμων, Κέντρα Ψυχικής Υγείας, Κέντρα θεραπείας και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, Ψυχοπαιδαγωγικά Κέντρα, κ.ά.), διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων πενήντα (350) ωρών, β) εργαστήρια εξειδικευμένης πρακτικής άσκησης και γ) εποπτεία.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των εργαστηρίων και των πρακτικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο τουλάχιστον ημέρες την εβδομάδα, και ώρες 15:00-21:00 (συνήθως Παρασκευή) και 09.00-15.00 (Σάββατο). Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση.

Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του Δ.Π.Μ.Σ. Τα δίδακτρα του Διακρατικού Π.Μ.Σ. καθορίζονται στο ποσό των 5.125 ευρώ και για τα δύο Ιδρύματα (Ε.Κ.Π.Α. και Πανεπιστήμιο Κύπρου). Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/ές υποχρεούνται να καταβάλουν το ανωτέρω ποσό ως ακολούθως:

 • Το ποσό των 1.281,25 ευρώ με την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ
 • Το υπόλοιπο ποσό των 3.843,75 ευρώ πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου (1.281,25 X 3).

Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δείτε τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων εδώ (σελ.6).

Προκήρυξη | Παράταση
Αίτηση (Word)
Βιογραφικό (EUROPASS)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο