Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας» και τις πιο κάτω κατευθύνσεις:

1). Επείγουσα Νοσηλευτική
2). Επείγουσα Θεραπεία Παίδων

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Την διοικητική Υποστήριξη του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο «Κ. Γαρδίκας» και άλλες εγκαταστάσεις του Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός» και άλλων νοσοκομείων ανάλογα με την ειδίκευση επιλογής.

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής Σχολής, Νοσηλευτικής καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας  της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του προγράμματος. 

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και πενήντα (50) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000,00 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες  δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης).

Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη-προφορική εξέταση. Ο βαθμός του πτυχίου,  η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του ΠΜΣ:

 • Αίτηση που βρίσκεται στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών (www.grammateia.med.uoa.gr,) αλλά και στο site του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr) την οποία αποθηκεύετε στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας, την συμπληρώνετε ηλεκτρονικά και εν συνεχεία την εκτυπώνετε, την υπογράφετε και την προσκομίζετε μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
 • Aντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 (βρίσκεται και αυτή στο site της Ιατρικής Σχολής Αθηνών αλλά και του ΠΜΣ) στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση  των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής  βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα  και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
 • Δύο Συστατικές επιστολές (ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές)
 • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο    συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
 • Αντίγραφο Ταυτότητας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στην Γραμματεία του ΠΜΣ που βρίσκεται στο Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Παλαιό κτήριο, Γραφείο Ακαδημαϊκού Χαράλαμπου Ρούσσου, Υψηλάντου 45-47, ΤΚ 10676 (στάση Ευαγγελισμός, είσοδος από την 1η πύλη επί της Υψηλάντου και γωνία Μαρασλή) καθημερινά από τις 11:00 έως και τις 14:00 (αυστηρά). Μπορείτε να αποστείλετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς αλλά θα πρέπει να είναι συστημένο και να κρατηθεί το δελτίο αποστολής ενώ θα πρέπει να αποστείλετε ενημερωτικό e-mail στην Γραμματεία του ΠΜΣ (icu.master@med.uoa.gr) με επισυναπτόμενο το σκαναρισμένο αντίγραφο του δελτίου αποστολής.

Με την κατάθεση της αίτησης οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση της επιλογής τους.

Για ενημέρωση μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr)  και να διαβάσετε τον Οδηγό Σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προφορικής εξέτασης -συνέντευξης  από την Γραμματεία του ΠΜΣ είτε με ανακοίνωση στο site του ΠΜΣ (www.icu.uoa.gr) είτε τηλεφωνικώς.

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται: από 24 Μαϊου εως και 21 Ιουνίου 2019.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων  θα γίνουν στο διάστημα από 25 Ιουνίου εως και  27 Ιουνίου  2019.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου.

 

Η ύλη που αφορά την προφορική εξέταση ορίζεται όπως πιο κάτω.

Εξεταστέα Ύλη:

Η  Εξεταστέα ύλη μαθήματος Εντατικής και Επείγουσας Νοσηλευτικής ορίζεται ακολούθως:

 Τραύμα - Πολυτραυματίας – ΚΕΚ - Κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης -Μεταφορά βαρέως πάσχοντα

  ΤΕΠ-ΜΕΘ (Γενικά)  Ηλεκτολυτικές Διαταραχές - Διαταραχές Οξεοβασικής Ισορροπίας – Καταπληξία – Σήψη - Πολυοργανική Ανεπάρκεια

  Κώμα – ΑΕΕ

  Εγκαύματα

  Καρδιαγγειακές διαταραχές (ΟΕΜ, Καρδιογενές Σοκ, Ανακοπή)

  Αναπνευστικές Διαταραχές (Πνευμονική Εμβολή, Άσθμα, ARDS)

  Διαταραχές Πεπτικού (Οξεία κοιλία, Οξεία Παγκρεατίτιδα)

  Ενδοκρινικές Διαταραχές (Διαβητική κετοξέωση, Υπογλυκαιμικό Κώμα)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 12:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210 72 43 320  ή αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο icu.master@med.uoa.gr  απευθύνοντας το ερώτημα  στην Γραμματέα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών κ. Παναγιώτα Μάστορα.

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

 Καθηγήτρια κ. Α. Κοτανίδου


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα