ΠΜΣ Πληροφορική και Εφαρμογές
Food Law - Auth
MBA Food and Agribusiness
Κατανεμημένα Συστήματα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Κλινική Χειρουργική-Ανατομία (2020-2021)

Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διοργανώνει τον τέταρτο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο "Κλινική - Χειρουργική Ανατομία" και απευθύνει πρόσκληση σε νέους επιστήμονες, που επιθυμούν να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην Εφαρμοσμένη Ανατομία.

Η διάρκεια των σπουδών που οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην "Κλινική - Χειρουργική Ανατομία" είναι 18 μήνες (τρία εξάμηνα).

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων είναι κατ΄ ανώτατο όριο τριάντα (30) φοιτητές.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών, Νοσηλευτικής) των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Νοσηλευτικής και Φυσικοθεραπείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι υποχρεωτική, ενώ τα μαθήματα διεξάγονται σε εντατικές ενότητες στην πλειοψηφία τους εκτός καθημερινών, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση του προγράμματος από εργαζόμενους και διαμένοντες σε άλλες πόλεις.

Για τη φοίτηση απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, που ανέρχονται σε 3000 ευρώ, η οποία πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις, η πρώτη κατά την εγγραφή και η δεύτερη κατά την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων του Προγράμματος είναι: από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.

Η υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση:

Γραμματεία Ιατρικού Τμήματος 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιούπολη (Δραγάνα)
Αλεξανδρούπολη, 68100

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αίτηση συμμετοχής
2. Φωτοτυπία ταυτότητας
3. Μία πρόσφατη φωτογραφία
4. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές και η επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, καθώς και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου
5. Αντίγραφο πτυχίου (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) και άλλων τίτλων σπουδών (με τις απαιτούμενες νόμιμες μεταφράσεις και αναγνώριση ισοτιμίας για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής). Τα δικαιολογητικά συνοδεύονται και από αναλυτική βαθμολογία, προαιρετικά.
6. Αντίγραφα δημοσιεύσεων (πλήρης δημοσίευση σε περιοδικό σε αντίγραφο ή πλήρη στοιχεία του περιοδικού και αντίγραφο της περίληψης) ή προφορικών ανακοινώσεων (αντίγραφο του εξωφύλλου και της περίληψης από το βιβλίο περιλήψεων).
7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύθυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιολογηθεί κατά την ενδεχόμενη προφορική εξέταση).
8. Πιστοποιητικό επάρκειας των αλλοδαπών υποψηφίων στην Ελληνική γλώσσα (Ν. 2083/92 αρ.12, παρ. 2α).
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης γλώσσας, προαιρετικά.
10. Πιστοποιητικό ή υπεύθυνη δήλωση επαρκούς γνώσης χρήσης Η/Υ, προαιρετικά.
11. Δικαιολογητικά, άλλων επιστημονικών δραστηριοτήτων ή πιστοποιητικά άλλης επαγγελματικής προϋπηρεσίας, προαιρετικά.
12. Συστατική (-ες) επιστολή(-ες) έως 2, προαιρετικά.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής θα περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη, η ημερομηνία της οποίας θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους.

Η έναρξη των μαθημάτων του τέταρτου κύκλου του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 θα γίνει τον Νοέμβριο του 2020.

Επικοινωνία - πληροφορίες: www.anatomy-duth.gr

Τηλ Γραμματείας Π.Μ.Σ.: 25510 30539
e-mail: info@anatomy-duth.gr
Τηλ Γραμματείας Ιατρικού Τμήματος: 25510 30911

Δείτε την προκήρυξη σε μορφή pdf εδώ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα