Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη ΠΜΣ "Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία" 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Π.Η) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) οργανώνεται και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία».

Στο Π.Μ.Σ. πρόκειται να εισαχθούν το μέγιστο είκοσι (20) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων, Παιδαγωγικών, Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ, συναφών με τον προσανατολισμό του Π.Μ.Σ. Δικαίωμα υποβολής αίτησης και συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής υποψηφίων έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές, (απόκτηση Πτυχίου) στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2017 και του Σεπτεμβρίου 2017.

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, Η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μικτή και συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία και β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα των μαθημάτων, των σεμιναρίων και των άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, καθώς και οι προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ. προβλέπονται στο ΦΕΚ 1487/16.07.2015 τεύχος Β.

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., καταβάλλονται δίδακτρα ύψους 1740 € (435 € ανά εξάμηνο).

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (στη διεύθυνση pmsees@psed.duth.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά σε μορφή pdf

 1. Αίτηση υποψηφιότητας
 2. Αντίγραφο Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά) από αναγνωρισμένο φορέα όπως καθορίζεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) (http://www.asep.gr/asep/site/home/Library/Attach+Files/mob_E.csp). Οι μη κάτοχοι πιστοποιητικού μπορούν να εξεταστούν γραπτώς σε μία από τις παραπάνω ξένες γλώσσες.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
 5. Βιογραφικό σημείωμα (σπουδές, επαγγελματική και επιστημονική δραστηριότητα με όλα τα αποδεικτικά-πιστοποιητικά στοιχεία)
 6. Δύο (2) συστατικές επιστολές [Τύποι επιστολής:1) «Πρότυπη Συστατική Επιστολή» (ο υποψήφιος την αποστέλλει στον συντάκτη προκειμένου ο τελευταίος να την συμπληρώσει και να την αποστείλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) ή 2) Συστατική επιστολή διαμορφωμένη κατά την κρίση του συντάκτη (ο συντάκτης την αποστέλλει ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ)]
 7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 8. 8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ότι τα αντίγραφα που προσκομίζει είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Διαδικασία και κριτήρια εισαγωγής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών

Η επιλογή των υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνεται με τη συνεκτίμηση κριτηρίων που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ε.Π.Η. και αφορούν: 1) στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την αίτηση συμμετοχής, 2) στον βαθμό τους σε γραπτό δοκίμιο που θα αφορά στη μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος στην προοπτική της αειφορίας και 3) στην ατομική συνέντευξη για την συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησής τους.

Κριτήρια εισαγωγής, μόρια και συντελεστές βαρύτητας

 1. Γενικός βαθμός πτυχίου προπτυχιακών σπουδών 5- 10 (Βαθμός x 1)
 2. Βαθμός συναφών με την ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων 0-5 (Μέσος όρος βαθμών x 0,5)
 3. Βαθμός συναφούς με την ειδίκευση πτυχιακής ή διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 0-5 (Βαθμός x 0,5)
 4. Τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συναφείς με το ΠΜΣ 0-5
 5. Συναφής ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε επιστημονικά περιοδικά) 0-10
 6. Επαγγελματική εμπειρία σχετική με το ΠΜΣ και/ή συμμετοχή σε σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα, ημερίδες, συνέδρια 0-5
 7. Επίπεδο γλωσσομάθειας 2-5 (Άριστη γνώση: 4 μόρια, πολύ καλή γνώση: 3 μόρια, καλή γνώση: 2 μόρια, γνώση επιπλέον γλωσσών: 1 μόριο)
 8. Γραπτή εξέταση σε δοκίμιο με περιβαλλοντικό θέμα 0-40 (Άθροισμα βαθμών των δύο αξιολογητών x 2)
 9. Ατομική συνέντευξη 0-15 (Βαθμός x 1,5)

Σύνολο – έως 100  

 

Γραπτή εξέταση σε δοκίμιο με περιβαλλοντικό θέμα

Η γραπτή εξέταση σε δοκίμιο που αφορά στη μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος στην προοπτική της αειφορίας θα διεξαχθεί στους χώρους του Τ.Ε.Ε.Π.Η.. Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 3 ώρες και οι υποψήφιοι μπορούν, εάν το επιθυμούν, να έχουν στη διάθεσή τους βιβλία περιβαλλοντικού περιεχομένου. Οι υποψήφιοι θα μελετήσουν όποια βιβλιογραφία κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητη.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:

1. Γεωργόπουλος, Α., Νικολάου, Κ., Δημητρίου, Α., Γαβριλάκης, Κ., Μπλιώνης Γ. (2014). Γη ένας μικρός και εύθραυστος πλανήτης. Αθήνα: Gutenberg.

2. Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: περιβάλλον και αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

3. Θεοδωροπούλου Έ. & Καϊλα, Μ. & Bonnett, M. (2011). (Επ.). Περιβαλλοντική ηθική. Από την έρευνα και τη θεωρία στην εφαρμογή. Αθήνα: Διάδραση.

4. Goleman, D. (2015). Οικολογική νοημοσύνη. Αθήνα: Πεδίο.

5. Φλογαίτη, Ε (2011). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Πεδίο.

6. Webster, K., Graig, J. (Κ. Ταμουτσέλη, μετάφραση) (2011). Λογική και αειφορία. Εκπαιδεύοντας για έναν κόσμο χαμηλού άνθρακα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο

Προτεινόμενοι ιστότοποι περιβαλλοντικού περιεχομένου

http://www.naaee.org (Αμερικανικός Οργανισμός για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ευρώπη)

http://www.epa.gov (Environmental Protection Agency)

http://www.unesco.org (http://en.unesco.org/themes/science-sustainable-future  UNESCO

http://www.medies.net (Mediterranean Education Initiative for Environment & Sustainability)

http://www.ensi.org (Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)

http://www.env-edu.gr/Support.aspx (Πύλη εκπαιδευτικού υλικού που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων: 8 Μαΐου 2017 – 25 Σεπτεμβρίου 2017

Γραπτή εξέταση (δοκίμιο): 7 Οκτωβρίου 2017

Γραπτή εξέταση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά): 7 Οκτωβρίου 2017

Ατομική συνέντευξη: 14 -15 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση κατάταξης εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ: Τέλη Οκτωβρίου 2017

Εγγραφές: 1-10 Νοεμβρίου 2017

 Έναρξη μαθημάτων: 10 Νοεμβρίου 2017

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία- ΔΠΘ, Γραμματεία Π.Μ.Σ «Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία», 68100 Ν. Χηλή, Αλεξανδρούπολη.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 25510-30053, 25510-30069, 6948271617, Fax 25510-30050

E-mail: pmsees@psed.duth.gr 

 

Αρχεία:

Προκήρυξη  

Αίτηση Συμμετοχής 

Συστατική Επιστολή 

Υπεύθυνη Δήλωση 

Τίτλοι Γλωσσομάθειας

 

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο