Economic Strategy
ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοικονομικά
MBA Agribusiness
Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας (2018-2019)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο την Νεφρολογίακαι προκηρύσσει 25 θέσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με τίτλο:

«Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ­του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ­κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω­να με το ν. 3328/2005 (Α' 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπηρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας» ορίζεται κατά ανώτερο όριο στους είκοσι πέντε (25).

H διάρκεια σπουδών που οδηγούνστη λήψη ΜΔΕ στη «είναι εξάμηνα.

Για την επιλογή των υποψηφίων λαμβάνονται υπόψη:

 1. Γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
 2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 4. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 5. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.[i]
 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές.
 7. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
 8. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλλουν από τις 23/07/2018 έως και 30/09/2018 σε κλειστό φάκελο υποψηφιότητας με τα παρακάτω δικαιολογητικά σε δύο (2) αντίτυπα:

 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη)
 3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου  ή δήλωση των ιδίων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι  την εγγραφή τους στο ΠΜΣ. [ii]

Ειδικά για τουςυποψηφίους που προέρχονταιαπόΠανεπιστημιακές Σχολές της αλλοδαπήςαπαιτείται επιπλέον του πτυχίου τους βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ.

 1. Παράρτημα  διπλώματος - αναλυτική βαθμολογία.
 2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική, η ερευνητική και η επαγγελματική εμπειρία
 3. Αποδεικτικό  γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B1 ή ανώτερο).
 4. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημιακούς δασκάλους ή ερευνητές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται έντυπα ή  ηλεκτρονικά.

Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στην δ/νση: achampou@alex.duth.gr  με Θέμα: Αίτηση για το ΠΜΣ «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής Ανεπάρκειας»

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, ενδέχεται να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Σεμιναρίων» (1ος όροφος – χώρος Εκπαίδευσης Π.Γ.Ν.Α) σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική και απαιτεί την καταβολή διδάκτρων όπως αναφέρονται στο καταστατικό του η οποία ορίζεται στις 2.500€, και η καταβολή τους πραγματοποιείται σε δόσεις.

Με την αποδοχή της φοίτησής τους 700,00€ και κατά την έναρξη κάθε εξαμήνου από 600,00€

Τα δίδακτρα καταβάλλονται εντός δύο εβδομάδων από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου[iii].

 

Ο Δ/ντής του ΠΜΣ

Πλουμής Πασαδάκης

Καθηγητής Νεφρολογίας ΔΠΘ

 

[i] Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003,

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείαςτης ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοιτης σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

[ii] Στην  περίπτωση που το πτυχίο δεν κατατίθεται κατά την  υποβολή των δικαιολογητικών,  οι επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν  κατά  την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν κατά την εγγραφή τους να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών του οικείου Τμήματος και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.

 

[iii] Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων ο/η φοιτητής/τρια διαγράφεται από το Πρόγραμμα


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα