Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: MSc in Banking and Finance - Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (2021-2022)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως 22 Οκτωβρίου 2021.

1. Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών  Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance) για το ακαδημαϊκό έτος  2021--2022. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα. 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Στέργιος Λεβέντης, Διευθυντής του Προγράμματος. Οι διδάσκοντες προέρχονται και από  πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος  Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και περιλαμβάνουν δύο εξάμηνα διδασκαλίας για το ΠΜΣ πλήρους φοίτησης και ένα  εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν και  κατόπιν σχετικής αίτησης υπάρχει η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η διάρκεια  φοίτησης για το Π.Μ.Σ. διπλασιάζεται. 

3. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί,  μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της  αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις  διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

Το Π.Μ.Σ. «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance) παρέχει στους φοιτητές ένα  ευρύ και περιεκτικό σύνολο γνώσεων των αρχών και εφαρμογών της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής,  σε συνδυασμό με την απόκτηση θεωρητικών και τεχνικών ικανοτήτων. Στοχεύει στη βαθιά γνώση 

στατιστικών εφαρμογών στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής, στην κατανόηση διεθνών  θεμάτων τραπεζικής και χρηματοοικονομικής κάτω από ένα πολυπολιτισμικό πρίσμα και στην εστίαση σε  χρηματοοικονομικά ζητήματα διαφόρων επιχειρηματικών κλάδων. 

4. Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και  τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το  επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική  εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής  γλώσσας και το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου. 

5. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 22 Οκτωβρίου 2021 ή μέχρι την κάλυψη των  θέσεων, ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο εδώ.

Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω: 

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV) 
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),  
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας  
  • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους  απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (academic 6.5 και άνω), TOEFL (90 και  άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως  άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι  που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί  να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 22 Οκτωβρίου του 2021 
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου 

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία  και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών  και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του  Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807526/529, email: infoshsse@ihu.edu.gr

Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679) Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα,  συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή  τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει  δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών. 

Δείτε την προκήρυξη στα αγγλικά εδώΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο