Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance) απαιτούνται ενενήντα (90) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το ΠΜΣ «Τραπεζική και Χρηματοοικονομική» (MSc in Banking and Finance) περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 40% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α' Εξάμηνο 

 • Χρηματοοικονομική Οικονομετρία - Financial Econometrics (6 ECTS)
 • Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική - Foundations of Finance (6 ECTS)
 • Εμπορική και Επενδυτική Τραπεζική - Commercial and Investment Banking (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ανάλυση - Financial Reporting and Analysis (6 ECTS)
 • Επενδύσεις Σταθερού Εισοδήματος και Αγορές Συναλλάγματος - Fixed Income and Foreign Exchange (6 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Β' Εξάμηνο 

 • Διοίκηση Κινδύνου στην Τραπεζική - Risk Management in Banking (6 ECTS)
 • Διαχείριση περιουσιακών Στοιχείων - Asset Management (6 ECTS)
 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων - Corporate Finance (6 ECTS)

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (4 εκ των κάτωθι)

 • Ιδιωτικά Μετοχικά Κεφάλαια και Χρηματοδότηση - Private Equity & Raising Capital (3 ECTS)
 • Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση - Shipping Finance (3 ECTS)
 • Συγχωνεύσεις και Εξαγορές - Mergers and Acquisitions (3 ECTS)
 • Σύνθετη Επιχειρησιακή Αποτίμηση - Advanced Company Valuation (3 ECTS)
 • Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Business Ethics & Corporate Social Responsibility (3 ECTS)
 • Επιχειρηματικότητα - Entrepreneurship (3 ECTS)
 • Χρηματοπιστωτική Ανάλυση για Λήψη Αποφάσεων Δανειοδότησης - Credit Analysis for Bank Loan Decision Making (3 ECTS)
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα και Δομημένα Προϊόντα - Financial Derivatives & Structured Products (3 ECTS)
 • Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική - Behavioral Finance (3 ECTS)
 • Διεθνής Τραπεζική: Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Εποπτεία - International Banking: Regulation and Supervision (3 ECTS)
 • Νομικό Τραπεζικό Περιβάλλον - Banking Legal Environment (3 ECTS)
 • Ρυθμιστικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής - Financial Regulation (3 ECTS)
 • Διεθνές Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο - International Company and Trade Law (3 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Γ' Εξάμηνο 

 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Dissertation (30 ECTS)

Σύνολο 30 ECTS 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί τροποποίηση του προγράμματος.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο