Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

ΑΣΠΑΙΤΕ: Προκήρυξη ΠΜΣ "Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής" 2016-2017

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής (ΤΔΥ-ΗΜΕ & ΠΜ)

Management Τechnologies of Waters, Soft Energy Sources and Environmental Mechanics (ΜΤW-SES & EM)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ “ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΉΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ” ΑΚΑΔΗΜΑΪΚOΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017

1. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ καλεί τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με θεματικό τίτλο «Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής» (Management Τechnologies of Waters, Soft Energy Sources and Environmental Mechanics)

2. Το ΠΜΣ, διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, εκ των οποίων το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις «Τεχνολογίες Διαχείρισης Υδάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής». Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική.

3. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και των άλλων Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, πτυχιούχοι των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, διπλωματούχοι Μηχανικοί του Ε.Μ.Π. και των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων, πτυχιούχοι Γεωπονικών Σχολών και Τμημάτων Θετικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοιτητές. 4. Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα συνεκτιμηθούν:

 • Ο γενικός βαθμός διπλώματος/πτυχίου και η σειρά του βαθμού διπλώματος/πτυχίου σε σχέση με τους βαθμούς των υπόλοιπων αποφοίτων στην ίδια Σχολή/Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος (50 μονάδες).
 • Προσωπική Συνέντευξη (20 μονάδες).
 • Οι γνώσεις της αγγλικής και τυχόν άλλων γλωσσών (10 μονάδες).
 • Οι γνώσεις πληροφορικής (10 μονάδες).
 • Λοιπές δεξιότητες και γνώσεις (10 μονάδες), όπως:
 • Η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και η βαθμολογία στη διπλωματική/πτυχιακή εργασία,
 • Η ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει,
 • Άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον υπάρχουν, και
 • Οι συστατικές επιστολές. 2 5. Τα μαθήματα του Προγράμματος διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

6. Δίδακτρα: Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και τα δίδακτρα για κάθε φοιτητή ανέρχονται στα 1,100.00 € για κάθε ένα από τα τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.

7. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, από τη δημοσίευση της παρούσας προσκλήσεως και έως τις 30/9/2016, τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους εντύπως ή ηλεκτρονικά στο Γενικό Πρωτόκολλο της ΑΣΠΑΙΤΕ (διεύθυνση: Σταθμός ΗΣΑΠ Ειρήνη, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα 14121, κεντρικό κτίριο, e-mail: protokollo@aspete.gr)

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο
 • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, εάν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού)
 • πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών ή προπτυχιακοί ή
 • μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ανάλογου Ξενόφωνου ΑΕΙ
 • αντίγραφα δημοσιεύσεων
 • άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ( Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΤΕΙ κ.λ.π.)
 • μεταπτυχιακοί τίτλοι
 • άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα προσόντα.

7. Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Καθηγητή Β. Στεργιόπουλο, τηλ. 6937972940, email : bstergiopoulos@aspete.gr.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Βασίλειος Στεργιόπουλος Dοcteur d’Etat (Διδάκτωρ Επικρατείας της Γαλλίας Θετικών Επιστημών),

Docteur-Ingénieur (Διδάκτωρ Μηχανικός Μηχανικής Ρευστών),

D.E.A. Mécanique des Fluides,

Πολιτικός Μηχανικός Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο