Msc Financial Management AUEB
Msc Financial Management AUEB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (2020-2021)

Το Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνουν σε συνεργασία Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με Tίτλο «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία & τις Μεταφορές» και Αγγλικό Τίτλο «New Technologiesin Shipping and Transport» το οποίο και οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.M.Σ) και καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για ένταξή τους, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο νέο τμήμα με έναρξη σπουδών για το Χειμερινό Εξάμηνο τον Οκτώβριο 2020 με νέο αναμορφωμένο Πρόγραμμα από τον Ιούνιο 2020. ΦΕΚ επανίδρυσης και λειτουργίας 3484/Β/21‐8‐2018.

Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 60 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης οι οποίοι καταβάλουν τέλη φοίτησης.

Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή προς κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και η δυνατότητα μερικής φοίτησης και προσωρινής αναστολής των σπουδών καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται η Ελληνική. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή Αγγλική Γλώσσα

Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από κοινού από τα δύο Ιδρύματα στις εξής Ειδικεύσεις:

Επιχειρησιακή Διαχείριση στη Ναυτιλία και την Εφοδιαστική Αλυσίδα - Logistics (Operational Management in Shipping and Supply Chain- Logistics)

  • Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Οικονομικών & Διοικητικών Επιστημών και Πληροφορικής, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογίας, λειτουργικών εργαλείων στο πεδίο της Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Τεχνολογία και Αυτοματισμοί στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές (Technology of Automation in Shipping and Transportation)

  • Απευθύνεται κυρίως σε απόφοιτους Τεχνικής και Θετικής κατεύθυνσης, και στοχεύει στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας σε θέματα ναυτικού αυτοματισμού και τεχνολογίας στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές

Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη χρήση των νέων τεχνολογιών αυτοματισμού, καθώς και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, στη διαχείριση πλοίων και ναυτιλιακών εργασιών.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος τα Ναυτιλιακά Στελέχη θα μπορούν να αξιοποιούν, προς όφελός της ναυτιλιακής βιομηχανίας, τα σύγχρονα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που προσφέρουν οι επιστήμες του μάνατζμεντ, της πληροφορικής, των επικοινωνιών καθώς και των συστημάτων ελέγχου.

Υπενθυμίζεται ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία για αεροδιαστημικές εφαρμογές στον τομέα της Ναυτιλίας, στην επιτήρηση των θαλασσίων συνόρων, στην έρευνα και διάσωση, στον έλεγχο της μετανάστευσης, καθώς και σε άλλες εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος.

Στο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του ΔΜΣ., γίνονται δεκτοί, ανάλογα με την κατεύθυνση, υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών, Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας και Πληροφορικής Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και ΤΕΙ) ,ή αντίστοιχων με τα αναφερόμενα Τμήματα, της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 34 του Ν.4485/2017). Επίσης, στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. (Ά Πλοίαρχοι και Ά Μηχανικοί), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από παρακολούθηση προπαρασκευαστικών εντατικών μαθημάτων (3 μαθήματα).

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με βάση το άρθρο 34 (1,2) του Ν.4485/2017.

Η υποβολή των αιτήσεων εισαγωγής και των δικαιολογητικών εγγραφών μπορεί να πραγματοποιηθεί για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-2021 με τον ακόλουθο τρόπο:

με σκαναρισμένα έγγραφα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email: ntst@aegean.gr και προσκόμιση των πρωτοτύπων όσων χρειάζονται (Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης) σε χρονικό διάστημα που θα οριστεί από τη γραμματεία του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και πλήρη φάκελο στοιχείων μέχρι τη Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας : 210 5381327 , Κιν. 6955442092

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον φάκελο της υποψηφιότητας είναι τα εξής:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (το έντυπο της αίτησης παρέχεται στη Γραμματεία και στο δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ) 
2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική δραστηριότητα του υποψηφίου
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο συστατικές επιστολές (μπορεί να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, εργοδότη κλπ.)
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2 και άνω
10. Υπεύθυνη Δήλωση (Επικυρωμένη από ΚΕΠ) ότι τα έγγραφα που προσκομίζονται με την αίτηση σας για τον φάκελο υποψηφιότητάς σας είναι αληθή και πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων 
11. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
12. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου

Η αίτηση, η υπεύθυνη Δήλωση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των δικαιολογητικών κατατίθενται στο Site του ΠΜΣ http://ntst-aegean.puas.gr/dikaiologitika.

Αποδεικτικά Γνώσης Ξένης Γλώσσας αποδεκτά για την επιλογή του υποψηφίου στο ΔΠΜΣ είναι:

  • Πιστοποιητικά επιπέδου τουλάχιστον First Certificate Cambridge ή Michigan για τα Αγγλικά ή αντίστοιχα για τις άλλες γλώσσες και αντίστοιχου επιπέδου με αυτά από Πιστοποιημένους Εξεταστικούς Οργανισμούς Γλωσσομάθειας (ESOL,TOIEC,TOEFL, κ.α.)που είναι αποδεκτά από το ΑΣΕΠ
  • Πιστοποιητικά Γλωσσομάθειας που εκδίδονται από το Υπουργείο Παιδείας  
  • Πτυχίο (Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού και Ειδικότερα της Ε.Ε.
  • Πτυχίο Ελληνικού Πανεπιστημίου σχετικό με Ξένες Γλώσσες (π.χ. Αγγλικής Φιλολογίας κ.α.).

Πληροφορίες 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Μηχ. Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Κτίριο Ζ) – Γραφείο ΖΑ010
Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα – Π. Ράλλη & Θηβών 250 – Αιγάλεω –Τ.Κ 12244
Τηλέφωνα: 210 5381327, Κιν. 6955442092
Email: ntst@aegean.gr
Web: http://ntst-aegean.puas.gr/

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο