Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πάντειο Πανεπιστήμιο: Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία (2022-2024)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι να υποβάλουν υποψηφιότητα για εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο: «Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία» για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-24. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς συστημένα στη διεύθυνση: 
Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Γραμματεία Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 2ος όροφος 
Συγγρού 136 
Αθήνα, Τ.Κ. 17671

Στη Γραμματεία του Τμήματος οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές  κάθε Τρίτη και Πέμπτη (10.00π.μ.-13.00μ.μ) κατά το χρονικό διάστημα από τη Τρίτη 24 Μάϊου έως και τη Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. (Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστό την περίοδο του Αυγούστου και η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος και άλλες διοικητικές υπηρεσίες δεν θα είναι εφικτή για έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου ή άλλα ζητήματα σχετικά με τις αιτήσεις).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτές/οί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Τμημάτων Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όλων των ειδικοτήτων. Για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου πρέπει να έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ως ισότιμος και αντίστοιχος.
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτή/ός μια/ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ, και μια/ένας (1) αλλοδαπή/ός υπότροφος του ελληνικού κράτους.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.

Οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών καλούνται να υποβάλουν τα εξής:

Α) ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ 
1. Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. Η φόρμα της αίτησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να τη βρείτε εδώ
2. Αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου ή αναλυτική βεβαίωση περάτωσης σπουδών με γενικό βαθμό επίδοσης τουλάχιστον «λίαν καλώς» (6,5) και άνω. Αναγνώριση της ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, αν πρόκειται για πτυχίο ξένου Πανεπιστημίου. 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, πτυχιακή εργασία -όπου αυτή είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου- και εργασίες που εκπονούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών. 
4. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές εκ των οποίων η μία τουλάχιστον πρέπει να προέρχεται από μέλος ΔΕΠ που υπηρετεί σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή ερευνητές/τριες κρατικού Ερευνητικού Ινστιτούτου ή Κέντρου.
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου. 
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος Παν/μίου της ημεδαπής ή και αλλοδαπής». Η δήλωση του Ν. 1599/86 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος και μπορείτε να τη βρείτε εδώ 
7. Πιστοποιητικά επάρκειας γλώσσας.
Α) Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα. 
Η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με την υποβολή επικυρωμένου τίτλου σπουδών επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 σύμφωνα με τα κριτήρια τίτλων γλωσσομάθειας του ΑΣΕΠ ή με ειδικές εξετάσεις στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου. Μπορεί επίσης να πιστοποιηθεί από τίτλο σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός έτους. 
Β) Για τους/τις αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες η επάρκεια της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται με την υποβολή πτυχίου ή ανάλογου τίτλου σπουδών προερχόμενου από ίδρυμα σπουδών, ίδρυμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή παρακολούθησης επιτυχώς μαθημάτων δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον έτους.

Για τις περιπτώσεις 2, 5 και 7 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι/όσες επιτύχουν, θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.

Β)«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ» ελάχιστο όριο 1200 λέξεις, ανώτατο όριο 1.500 λέξεις (εκτός βιβλιογραφίας): πρόκειται για κείμενο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ, αναφέρει τυχόν σπουδές/επαγγελματική εμπειρία που συνδέονται με τα γνωστικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών, εστιάζει σε ερευνητικά ζητήματα που ενδεχομένως θα μελετήσει κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας και συμπεριλαμβάνει οτιδήποτε άλλο ο/η υποψήφιος/α κρίνει σημαντικό για τις μεταπτυχιακές του/της σπουδές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων στηρίζεται στον Ατομικό Φάκελο, την Επιστημονική Αιτιολόγηση Υποψηφιότητας και την συνέντευξη/προφορική δοκιμασία.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με βάση αυτή την αξιολόγηση, η Επιτροπή αναρτά πίνακα όσων καλούνται να προσέλθουν στη συνέντευξη/προφορική δοκιμασία.

Ο χρόνος και ο τρόπος των συνεντεύξεων ορίζεται από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι/ες που δεν διαθέτουν επικυρωμένο τίτλο σπουδών της αγγλικής ή της  γαλλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1 καλούνται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις που διενεργεί το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α πληροί τα τυπικά και ουσιαστικά κριτήρια και έχει με επιτυχία εξετασθεί στην ξένη γλώσσα (πάντα εκείνοι/ες που δεν διαθέτουν επικυρωμένο τίτλο σπουδών ξένης γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1/C1) καλείται να λάβει μέρος σε συνέντευξη/προφορική δοκιμασία που διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης, η οποία ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Στη συνέντευξη/προφορική δοκιμασία, οι υποψήφιοι/υποψήφιες καλούνται να αναπτύξουν τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους σε συνάρτηση με την προτεινόμενη βιβλιογραφία και την αιτιολόγηση υποψηφιότητας που έχουν καταθέσει.

Η προτεινόμενη βιβλιογραφία: 

  • Γκέφου-Μαδιανού, Δ., Ανθρωπολογική Θεωρία και Εθνογραφία. Σύγχρονες Τάσεις. Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκης, 2011 [1998].
  • Eriksen, T. H., Μικροί τόποι, μεγάλα ζητήματα. Μια εισαγωγή στην κοινωνική και πολιτισμική ανθρωπολογία. Αθήνα, Εκδόσεις Κριτικής, 2007.
  • Shalins, M., Η δυτική ψευδαίσθηση της ανθρώπινης φύσης. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2010.

Υπογραμμίζεται ότι:

 * Αιτήσεις που θα σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα γίνουν δεκτές.

* Αιτήσεις που δεν είναι πλήρεις ως προς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.

* Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές. Για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.

* Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

* Το πρόγραμμα των εξετάσεων ξένης γλώσσας για υποψήφιους/ες με επίπεδο κάτω από Γ1/C1 , o χρόνος και ο τρόπος της συνέντευξης, ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα προσκληθούν σε συνέντευξη, καθώς και ο τελικός κατάλογος των επιτυχόντων/επιτυχουσών, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.anthropology.panteion.gr

* Η ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

* Οι φάκελοι υποψηφιότητας δεν επιστρέφονται.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο