Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Τίτλος Προγράμματος
Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων (MSc in Food Innovation, Quality and Safety)
Δίδακτρα
2700 ευρώ
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Καινοτομία, Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων» και αγγλικό τίτλο “ MSc in Food Innovation, Quality And Safety”.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τομείς της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, η προαγωγή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής γνώσης και η περαιτέρω ώθηση της έρευνας στην καινοτομία και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ασφαλών προϊόντων διατροφής.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια των σπουδών, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και αισθητηριακές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προορατικής μοντελοποίησης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και την εφαρμογή της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Ο ανώτατος αριθμός των εισαγομένων φοιτητών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ορίζεται στους τριάντα (30) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος, οι οποίοι γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, με συγκεκριμένα κριτήρια. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Χημείας, Χημικής Μηχανικής, Βιολογίας, Γεωπονίας, Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Διατροφής και Διαιτολογίας, Κτηνιατρικής και άλλων συναφών εφαρμοσμένων επιστημονικών κλάδων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών ανέρχονται στο ποσό των 2.700,00 € για τα τρία εξάμηνα φοίτησης.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών και των υποχρεώσεων των φοιτητών ως προς το σύνολο των θεματικών ενοτήτων του προγράμματος. Το ΔΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατά τα ισχύοντα πρότυπα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων https://fst.uniwa.gr/ και στη Γραμματέα του Π.Μ.Σ. στο email msc-fiqs@uniwa.gr ή στο τηλέφωνο 210-5385529. 

Κανονισμός ΠΜΣ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο