Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας
Τίτλος Προγράμματος
Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας (Decision making and health policy planning)
2. Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  (ΦΕΚ 4061/τ.Β’/22-9-2020 επανίδρυσης) που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), στο γνωστικό αντικείμενο:  

«ΠΜΣ Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία», «MSc in Leadership, Innovation, and Value Based Health Policies», 

με δύο (2) ειδικεύσεις:

(1). Λήψη αποφάσεων και σχεδιασμός πολιτικών υγείας 
(Decision making and health policy planning)

(2). Έρευνα και αξιολόγηση καινοτομίας και πολιτικών υγείας
(Research and evaluation of innovation and policy in health care)

Γενικές Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ηγεσία, Καινοτομία και Πολιτικές Αξίας στην Υγεία»  έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση πάνω στα ζητήματα της Ηγεσίας, Διοίκησης, Οργάνωσης, Καινοτομίας και των Πολιτικών Αξίας στην Υγεία, άξονες στους οποίους δίνεται έμφαση διεθνώς. 

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η οποία θα παρέχεται από το ΠΜΣ,  καλύπτει ένα ευρύ πεδίο γνωστικών αντικειμένων στοχεύοντας στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχεδιασμού αναπτυξιακών στρατηγικών, οικονομικής ανάλυσης και χάραξης πολιτικών υγείας και δημόσιας υγείας, αλλά και στην καλλιέργεια ηγετικών δεξιοτήτων ικανών να προωθούν θετικές στάσεις απέναντι στα σύγχρονα προβλήματα των οργανισμών, ειδικά σε σχέση με την προώθηση της καινοτομίας και των πολιτικών αξίας στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας. 

Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σήμερα απαραίτητα για τα στελέχη των υπηρεσιών υγείας για να προβούν, τόσο στον ηγετικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, όσο και στη διαχείριση πολιτικών υπηρεσιών υγείας και δημόσιας υγείας.

Ιστoσελίδα: https://healthleader.uniwa.gr

Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, έως 40 (σαράντα) πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,  σχετικών με επιστήμες Διοίκησης και Οικονομίας, Υγείας, Βιολογικές και Θετικές επιστήμες, επιστήμες της Γης και του Περιβάλλοντος,  Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Πολιτικές επιστήμες, της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Χρονική διάρκεια Σπουδών – Πιστωτικές Μονάδες – Δίδακτρα

Το ΠΜΣ  διαρκεί 18 μήνες και δομείται σε τρία (3) ακαδημαϊκά  εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Οι φοιτητές που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν οφείλουν να επιλέξουν μία εκ των δύο ειδικεύσεων. 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90)ECTS. 

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται, συνολικά, σε €3.000 και καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή του κάθε εξαμήνου. 

 Κριτήρια  Επιλογής Εισακτέων

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ συνεκτιμώνται ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα και η επίδοση κατά τη συνέντευξη.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο