Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Επιστ. Πεδίο
1ο
Εισακτέοι
100
Βάση 2022
10.070
Βάση 2021
9.509
Πόλη
Πάτρα
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1989 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1992/1993. Ήταν από τα πρώτα Τμήματα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Το πτυχίο τετραετούς φοίτησης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών είναι θεωρητικής κατεύθυνσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην σπουδή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου. 

Ως προς την κατηγορία του αντικειμένου τους τα μαθήματα διακρίνονται σε: (1) Αρχαίο Θέατρο, (2) Παγκόσμιο Θέατρο, (3) Νεοελληνικό Θέατρο, (4) Θεωρία του θεάτρου, (5) Γενική Κατάρτιση. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα προσφέρει έναν κεντρικό πυρήνα (central core) μαθημάτων στις Θεατρικές Σπουδές (με έμφαση στο αρχαίο και νεότερο θέατρο), που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ, και συμπληρώνεται με γνώσεις που αφορούν στη λογοτεχνία, στις εικαστικές τέχνες, στον κινηματογράφο, στον χορό, στα παιδαγωγικά. 

Σκοπός του Τμήματος είναι: 
α) Να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη του θεάτρου με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα και αναζήτηση.
(β) Να παρέχει στους φοιτητές του τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.
(γ) Να συμβάλει στην ανάπτυξη της θεατρικής αγωγής και αντίληψης του κοινωνικού συνόλου και στη συνειδητοποίηση για το ρόλο και τη σημασία του θεάτρου στη ζωή.
(δ) Να συμβάλει ποικιλότροπα στην ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου του τόπου, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση αυτή.

Στους στόχους του Τ.Θ.Σ. περιλαμβάνεται η μελέτη και ανάδειξη της επιστήμης του θεάτρου και της παράστασης γενικότερα. Ο φοιτητής του Τμήματος ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο σπουδών θα πρέπει να έχει κατακτήσει τις βασικές αρχές της θεωρίας του θεάτρου και της παράστασης, της λογοτεχνίας, του χορού, του κινηματογράφου. Επιπλέον θα πρέπει να έχει κατανοήσει και κατακτήσει την Διδακτική της Θεατρικής Τέχνης και τις εφαρμογές της στην Α/βάθμια και στη Β/βάθμια Εκπαίδευση.

Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών είναι θεωρητικού προσανατολισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στη σπουδή του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.

Η διά­ρκεια των σπου­δών εί­ναι τε­τρα­ε­τής. Τα μα­θή­μα­τα του Προ­γράμ­μα­τος Σπου­δών κα­τα­νέ­μον­ται σε ο­κτώ (8) ε­ξά­μη­να.Για την α­πό­κτη­ση του πτυ­χί­ου α­παι­τούν­ται 192 δ.μ. και 240 π.μ. (ECTS).

Στη διά­ρκεια των δύο πρώ­των Ε­ξα­μή­νων των σπου­δών του ο φοι­τη­τής ο­φεί­λει να εγ­γρά­φε­ται, και να συμ­με­τέ­χει στις αν­τί­στοι­χες ε­ξε­τά­σεις, σε ό­χι λι­γό­τε­ρα α­πό τέσ­σε­ρα (4) και σε ό­χι πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό έξι (6) μα­θή­μα­τα κά­θε Ε­ξά­μη­νο. Στο τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο έβδο­μο και ό­γδο­ο Εξάμηνο ο φοιτητής μπο­ρεί να εγ­γρά­φε­ται κα­τ’ α­νώ­τα­το ό­ριο σε δώδεκα (12) μα­θή­μα­τα. Κα­τά το τέ­ταρ­το έ­τος σπου­δών ο φοι­τη­τής ο­φεί­λει να εγ­γρα­φεί σε δύ­ο (2) του­λά­χι­στον μα­θή­μα­τα κά­θε Εξά­μη­νο. Α­πό τις α­νω­τέ­ρω ρυθ­μί­σεις ε­ξαι­ρούν­ται οι φοι­τη­τές που συμ­με­τέ­χουν σε πρό­γραμ­μα α­κα­δη­μα­ϊ­κών αν­ταλ­λα­γών (για το ε­κά­στο­τε Ε­ξά­μη­νο της συμ­με­το­χής τους σε αυ­τό). 

1ο εξάμηνο σπουδών

 • Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο
 • Εισαγωγή στη θεατρολογία (νεότερο θέατρο)
 • Διδακτική του θεάτρου Ι: Εισαγωγή στη θεατρική
 • Εισαγωγή στη θεωρία και ιστορία του χορού
 • Δραματουργική ανάλυση Ι: κείμενα της κλασικής δραμα-τουργίας
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

2ο εξάμηνο σπουδών

 • Μεσαιωνικό, αναγεννησιακό και ελισαβετιανό θέατρο
 • Δραματουργική ανάλυση ΙΙ: κείμενα της νεότερης δραματουργίας
 • Είδη και φόρμες της όπερας και του νέου μουσικού θεάτρου
 • Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙ: Σοφοκλής
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

3o εξάμηνο σπουδών

 • Το ευρωπαϊκό θέατρο από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα (από τον κλασικισμό μέχρι τον ρομαντισμό)
 • Ευρωπαϊκά ρεύματα και μετεπαναστατική ελληνική Δεραματουργία
 • Εισαγωγή στην ιστορία και θεωρία του κινηματογράφου
 • Μεγάλες θεωρίες της υποκριτικής 
 • Σκηνοθετικά ρεύματα του 20ου αιώνα
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

4ο εξάμηνο σπουδών

 • Αρχαία ελληνική κωμωδία: Αριστοφάνης
 • Το νεοελληνικό θέατρο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα
 • Το θέατρο του 19ου αι.: ρεαλισμός, νατουραλισμός, Ψυχολογικό δράμα
 • Εισαγωγή στη σκηνοθεσία
 • Το θέατρο του Σαίξπηρ
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

5ο εξάμηνο σπουδών

 • Το ευρωπαϊκό θέατρο του 20ου αιώνα (1900-1960)
 • Το κρητικό θέατρο
 • Σημειωτική της παράστασης
 • Σεμινάριο Ι (Αρχαίο Θέατρο): Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής εργασίας
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

6ο εξάμηνο σπουδών

 • Αρχαία ελληνική τραγωδία ΙΙΙ: Ευριπίδης Το μεταπολεμικό νεοελληνικό θέατρο
 • Σκηνογραφία, θεατρική αρχιτεκτονική και ενδυματολογία στους νεότερους χρόνους
 • Σεμινάριο ΙΙΙ (Νεότερο θέατρο με έμφαση στο δράμα)
 • Αριστοτέλους Περί Ποιητικής
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

7ο εξάμηνο σπουδών

 • Σεμινάριο ΙΙ (Αρχαίο θέατρο)
 • Θεωρία του θεάτρου και του δράματος στους νεότερους χρόνους
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

8ο εξάμηνο σπουδών

 • Αρχαία ελληνική τραγωδία Ι: Αισχύλος
 • Σεμινάριο IV: (Νεότερο θέατρο με έμφαση στη παράσταση)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)
 • Επιλεγόμενο (υποχρεωτικό/ ελεύθερο)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 ου ΚΑΙ 2 ου ΕΤΟΥΣ †

 • Μένανδρος και η Νέα Κωμωδία
 • Μίμος και Παντόμιμος
 • Εισαγωγή στην αρχαιολογία του αρχαίου θεάτρου (ε.ε.)
 • Εισαγωγή στο ρωμαϊκό θέατρο
 • Ρωμαϊκή κωμωδία Ι: Τερέντιος
 • Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους: Παγκόσμιο θέατρο
 • Αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων
 • Δραματουργική ανάλυση αρχαίας τραγωδίας (χ.ε.)
 • Δραματουργική ανάλυση αρχαίας κωμωδίας
 • Ρωμαϊκή κωμωδία ΙΙ:Πλαύτος (ε.ε.)
 • Η κωμωδία στο νεότερο ευρωπαϊκό θέατρο
 • Το θέατρο της Ασίας και της Άπω Ανατολής
 • Αμερικανικό θέατρο Ι (χ.ε.)
 • Το λαϊκό παραδοσιακό θέατρο στην Ευρώπη
 • Ζητήματα του νεότερου ευρωπαϊκού θεάτρου
 • Νεοελληνικό θέατρο και Διαφωτισμός (1750-1830)
 • Το επτανησιακό θέατρο
 • Είδη θεάτρου με μουσική στη νεοελληνική σκηνή (η οπερέτα, το κωμειδύλλιο, το δραματικό ειδύλλιο και η επιθεώρηση) (ε.ε.)
 • Το ελληνικό θέατρο σκιών
 • Η ελληνική κωμωδιογραφία στον 20 ο αιώνα
 • Προβλήματα και μέθοδοι ιστοριογραφίας του νεοελληνικού θεάτρου (χ.ε.)
 • Συγκριτική δραματολογία
 • Ανθρωπολογία του θεάτρου
 • Αναγνωστικές θεωρίες και θεωρία της πρόσληψης
 • Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας
 • Εισαγωγή στην αρχαία τέχνη
 • Ρεύματα στην τέχνη του 20 ου αιώνα
 • Ιστορία της τέχνης (ε.ε.)
 • Σταθμοί της νεοελληνικής λογοτεχνίας (χ.ε.)
 • Νεοελληνική ιστορία, τέχνες και γράμματα (ε.ε.)
 • Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας
 • Εισαγωγή στην υποκριτική (ε.ε.)
 • Όροι και συντελεστές της παράστασης Ι: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση κειμένου
 • Όροι και συντελεστές της παράστασης ΙI: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση κειμένου (ε.ε.)
 • Αγγλόφωνο θέατρο από το πρωτότυπο
 • Ψηφιοποίηση αρχείων θεάτρου και βάσεις δεδομένων (ε.ε.)
 • Κινηματογράφος και ψηφιακή τεχνολογία
 • Θεατρική αγωγή με τη χρήση πολυμέσων (χ.ε.)
 • Το θέατρο για παιδιά και εφήβους (ε.ε.)
 • Υποκριτική στο πλαίκσιο του θεάτρου στην εκπαίδευση (χ.ε.)
 • Χορολογία στο χορό και στο θέατρο με έμφαση στην παιδαγωγική διάσταση (χ.ε.)
 • Αγωγή του λόγου Ι (χ.ε.)
 • Διαθεματικές προσεγγίσεις του μαθήματος της μουσικής με έμφαση στη θεατρική αγωγή (χ.ε.)
 • Θέατρο σκιών στην εκπαίδευση

3 ου ΚΑΙ 4 ου ΕΤΟΥΣ

 • Σατυρικό δράμα (ε.ε.)
 • Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική και νεοελληνική μετρική
 • Οι τραγωδίες του Σενέκα (ε.ε.)
 • Αρχαία ελληνική τέχνη και θέατρο
 • Σκηνικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος στους νεότερους χρόνους: Η Ελληνική Σκηνή
 • Οι πλατωνικές αντιλήψεις για την ποίηση και το δράμα
 • Αγγειογραφία και θέατρο
 • Ειδικά ζητήματα αρχαίου δράματος (χ.ε.)
 • Ειδικά ζητήματα του σαιξπηρικού θεάτρου
 • Το θέατρο του Μολιέρου και η πρόσληψή του
 • Ρωσικό – Σοβιετικό θέατρο
 • Το θέατρο του Μπρεχτ
 • Σύγχρονο ευρωπαϊκό θέατρο
 • Μορφές εμπορικού θεάτρου και θεάματος
 • Σύγχρονη πρόσληψη αρχαίου δράματος και διαπολιτισμικότητα (χ.ε.)
 • Αρχαίος μύθος και τραγωδία στην όπερα
 • Ιστορία της όπερας του 20 ου αιώνα (χ.ε.)
 • Αμερικανικό θέατρο ΙΙ
 • Εικαστικές τέχνες και θέατρο στον 20 ο αιώνα
 • Το σύγχρονο δυτικό χοροθέατρο (ε.ε.)
 • Αρχαίος μύθος και τραγωδία στο χορό και στο χοροθέατρο (ε.ε.)
 • Ιστορία της ευρωπαϊκής όπερας του 19 ου αιώνα
 • Tο θέατρο του Samuel Beckett
 • Από την performance στο μεταμοντέρνο θέατρο
 • O Κάρολος Κουν και η νεοελληνική δραματουργία
 • Tο θέατρο του Ιάκωβου Καμπανέλλη
 • Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις του νεοελληνικού θεάτρου (ε.ε.)
 • Νεοελληνικό θέατρο και κινηματογράφος
 • Η σκηνοθεσία στην Ελλάδα: θεωρία και σκηνική πρακτική
 • Σκηνογραφικά ρεύματα στη σύγχρονη ελληνική σκηνή (ε.ε.)
 • Η υποκριτική τέχνη στη σύγχρονη Ελλάδα
 • Ο ρόλος της πρωτοπορίας στην ελληνική σκηνή και δραματική παραγωγή του
 • Μεσοπολέμου
 • Σπύρος Μελάς: η συμβολή του στη διαμόρφωση του νεοελληνικού θεάτρου
 • Παράλληλες δραματουργικές διαδρομές: Θεοτοκάς – Καζαντζάκης – Σικελιανός
 • Σύγχρονες θεωρίες του θεάτρου και του δράματος (χ.ε.)
 • Σημειωτική και διακειμενική ανάλυση του δράματος
 • Ιστορία και θεωρία της διαμόρφωσης του θεατρικού χώρου
 • Θεωρίες ταυτοτήτων στο θέατρο και στον κινηματογράφο
 • Θεωρία της αφήγησης (Αφηγηματολογία)
 • Θέατρο και φωτογραφία (ε.ε.)
 • Ζητήματα μεθοδολογίας και αρχειακής έρευνας στη νεοελληνική γραμματεία
 • Φιλμική ανάλυση: Εθνικές Σχολές και κινηματογραφικά ρεύματα στη μεταπολεμική Ευ-ρώπη
 • Αρχαίος μύθος στον παγκόσμιο κινηματογράφο
 • Εισαγωγή στην ελληνική σκηνική μουσική του 20ού αιώνα (ε.ε.)
 • Iστορία της μουσικής του 20 ου αιώνα
 • Θέατρο και επικοινωνία: υποδοχή του θεατρικού γεγονότος στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
 • Θέατρο και πολιτισμική πολιτική
 • Ευρωπαϊκός κινηματογράφος: Νεορεαλισμός, nouvelle vague, free cinema
 • Μεγάλες κινηματογραφίες: ρώσικος, κινέζικος και ιαπωνικός κινηματογράφος
 • Κινηματογράφος και κοινωνία: αλληλεπιδράσεις και επιρροές στην αισθητική και θεματική των ταινιών (χ.ε.)
 • Ιστορία και κινηματογράφος
 • Η μεταπολεμική τέχνη
 • Μεταπολεμικός ελληνικός κινηματογράφος: Θεματολογικές τάσεις και αισθητικά ρεύματα
 • Κινηματογράφος και λογοτεχνία
 • Ο φωτισμός στο θέατρο
 • Υποκριτική Ι (χ.ε.)
 • Εργαστήριο συγγραφής θεατρικού έργου Ι (χ.ε.)
 • Εργαστήριο συγγραφής θεατρικού έργου ΙΙ
 • Εργαστήριο σκηνογραφίας
 • Εισαγωγή στη θεατρολογική έρευνα με τη χρήση Η/Υ
 • Εισαγωγή στη χορογραφία
 • Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής Ι (χ.ε.)
 • Ειδικό εργαστήριο υποκριτικής ΙΙ (ε.ε.)
 • Υποκριτική ΙΙ: Ρόλος και σωματικές δράσεις (ε.ε.)
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών (ε.ε.)
 • Εργαστήριο σκηνοθεσίας Ι (ε.ε.)
 • Εργαστήριο θεατρικής μετάφρασης (χ.ε.)
 • Εργαστήριο σκηνοθεσίας ΙΙ
 • Παιδαγωγική κατάρτιση Ι: Γνωστική ανάλυση της μάθησης στην εκπαίδευση
 • Παιδαγωγική κατάρτιση ΙΙ: Εξελικτική ψυχολογία
 • Όροι και συντελεστές της παράστασης ΙΙΙ: Σκηνική απόδοση μη θεατρικών κειμένων στην εκπαίδευση
 • Όροι και συντελεστές της παράστασης IV: Αυτοσχεδιασμός και επινόηση κειμένου στην εκπαίδευση
 • Μουσικό θεατρικό παιχνίδι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Θεατρική αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε συνδυασμό με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας
 • Διδακτική του θεάτρου ΙΙ: Το θέατρο και το δράμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση (χ.ε.)
 • Διδακτική του θεάτρου ΙΙΙ: Το θέατρο και το δράμα; Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ε.ε.)
 • Αγωγή του λόγου ΙΙ (ε.ε.)

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ.

Οδηγός Σπουδών

Οι απόφοιτοι Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας μπορούν να διορίζονται στην μέση εκπαίδευση για την συστηματική διδασκαλία μαθημάτων θεατρικής παιδείας. Το 2009 απόφοιτοι Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών της χώρας συμμετείχαν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ και προσελήφθησαν οι πρώτοι θεατρολόγοι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Επίσης οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να εργαστούν:
α) Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως θεατρολόγοι στα ολοήμερα δημοτικα σχολεία (ωρομίσθιοι). β) Σε θεατρικούς οργανισμούς ως δραματολόγοι, υπεύθυνοι καλλιτεχνικού προγραμματισμού, μεταφραστές, επιμελητές προγραμμάτων.
γ) Στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο ως επιστημονικοί σύμβουλοι και υπεύθυνοι για θεατρικές εκπομπές.
δ) Στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και σε εκδοτικούς οίκους ως κριτικοί, ειδικευμένοι στο θέατρο συντάκτες, υπεύθυνοι εκδόσεων και δραστηριοτήτων σχετικών με το θέατρο.
ε) Σε υπουργεία, νομαρχίες και στην Tοπική Aυτοδιοίκηση ως υπεύθυνοι θεατρικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
στ) Σε δραματικές σχολές ως καθηγητές.
ζ) Εφόσον συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές και αποκτήσουν διδακτορικό δίπλωμα, στα Πανεπιστημιακά Τμήματα Θεατρικών Σπουδών και στα Τμήματα των Φιλοσοφικών Σχολών ως ακαδημαϊκοί διδάσκοντες.
η) Σε ερευνητικά κέντρα ως μελετητές της ιστορίας και της θεωρίας του θεάτρου.
θ) Εφόσον σπουδάσουν σε δραματική σχολή, μπορούν να σταδιοδρομήσουν στο θέατρο ως σκηνοθέτες ή ηθοποιοί.

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο