Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Μυτιλήνη
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Γεωγραφίας  προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες διεπιστημονικής ανάλυσης και σύνθεσης στις επιστημονικές περιοχές της Φυσικής Γεωγραφίας, Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης/Σχεδιασμού του Χώρου, και Γεωπληροφορικής για την υποστήριξη αποφάσεων αντιμετώπισης κρίσιμων κοινωνικο-οικονομικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν οργανωμένα εργαστήρια για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της έρευνας.

Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Γεωπληροφορικής
 • Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας
 • Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού
Αντίστοιχα Τμήματα (μετεγγραφές)

Η λήψη πτυχίου απαιτεί τη συγκέντρωση 240 πιστωτικών μονάδων. Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας είναι υποχρεωτική (10 πιστωτικές μονάδες).Τα προσφερόμενα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά (ΠΡ). α υποχρεωτικά μαθήματα και η πτυχιακή εργασία αναλογούν σε 125 πιστωτικές μονάδες. Ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει επιπλέον τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες από ΚΕΥ μαθήματα.Από το Δ’ εξάμηνο των σπουδών του και μετά, ο φοιτητής επιλέγει δύο από τις τέσσερις ομάδες μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. Από τις δύο ομάδες που επιλέγει ο φοιτητής, η μία χαρακτηρίζεται ως κύρια και η άλλη ως δευτερεύουσα. Ο φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον 35 πιστωτικές μονάδες από ΚΕΥ μαθήματα της κύριας ομάδας και τουλάχιστον 20 πιστωτικές μονάδες από ΚΕΥ μαθήματα της δευτερεύουσας ομάδας. Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν σε τέσσερις ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον, Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, Γεωπληροφορική.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 • Φυσική Γεωγραφία-Γεωμορφολογία    
 • Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία
 • Εισαγωγή στα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
 • Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
 • Εισαγωγή στη Χαρτογραφία
 • Φυσική Γεωγραφία-Κλιματολογία
 • Κοινωνική Γεωγραφία
 • Πληθυσμιακή Γεωγραφία
 • Αστική Γεωγραφία
 • Αγγλικά Ι (ESP: English for Specific Purposes)
 • Αγγλικά ΙΙ (EAP: English for Academic Purposes)
 • Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Περιβάλλον και Οικολογία
 • Πολιτισμική Γεωγραφία
 • Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 • Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική
 • Πολεοδομικός Σχεδιασμός
 • Γεωγραφία της Ελλάδας
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός
 • Ποιοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία
 • Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία
 • Χωρική Στατιστική
 • Πτυχιακή Εργασία

Κατ'Επιλογή Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ομάδα 1: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον

 • Εισαγωγή στην Πληροφορική    
 • Εισαγωγή στη Γεωλογία    
 • Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών
 • Περιβαλλοντική Γεωλογία
 • Υδρογεωγραφία
 • Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών
 • Γεωγραφία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
 • Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία και Χαρτογράφηση
 • Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδας
 • Περιβαλλοντική Γεωγραφία
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Βιογεωγραφία

Ομάδα 2: Ανθρωπογεωγραφία
    

 • Ιστορία της Γεωγραφίας
 • Γεωγραφία της Υπαίθρου
 • Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας
 • Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Μετανάστευση στην Ευρώπη
 • Ανάλυση και Αντίληψη του Τοπίου
 • Οικονομική του Χώρου
 • Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη
 • Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης
 • Τουρισμός και Ανάπτυξη
 • Ιστορική Γεωγραφία
 • Γεωγραφία Μητροπολιτικών Περιοχών

Ομάδα 3: Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
    

 • Αστική Ανάλυση
 • Οικονομική του Χώρου
 • Περιφερειακή Γεωγραφία & Ανάπτυξη
 • Οικιστική Ανάπτυξη
 • Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας
 • Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης
 • Ανάπτυξη της Υπαίθρου και Πολιτικές
 • Τουρισμός και Ανάπτυξη
 • Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
 • Πολεοδομική και Χωροταξική Πολιτική
 • Μακροπεριφέρειες και Περιφερειακές Ολοκληρώσεις

Ομάδα 4: Γεωπληροφορική
    

 • Πολυμεταβλητή Ανάλυση
 • Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων
 • Γεωγραφική Οπτικοποίηση
 • Θεματική Χαρτογραφία
 • Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
 • Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ
 • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
 • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής στις Κοινωνικές Επιστήμες

Προαιρετικά Μαθήματα

 • Γενική Μετεωρολογία
 • Παράκτια Γεωμορφολογία
 • Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης
 • Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής
 • Πολιτική Γεωγραφία Βαλκανικού & Ανατολικο-Μεσογειακού Χώρου
 • Γεωγραφία της Κατοικίας
 • Ειδικά Θέματα Γεωγραφικής Ανάλυσης
 • Γενική Διδακτική
 • Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας
 • Θέματα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων
 • Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Βιο-γεωτόπων
 • Χωρική και Πληθυσμιακή Οικολογία
 • Κλίμα και Άνθρωπος
 • Εκτίμηση και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Ειδικά Θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας
 • Νησιωτική Γεωγραφία
 • Σύνορα και Διασυνοριακές Ζώνες
 • Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη & Πολιτικές στην ΕΕ
 • Γεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου
 • Πόλεις και Περιφέρειες στη Λατινική Αμερική
 • Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελληνική Οικονομία
 • Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων
 • Ειδικά Θέματα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
 • Επιχειρηματικότητα
 • Υποδομές και Χωρική Ανάπτυξη
 • Χωροταξικός Σχεδιασμός Ειδικών Περιοχών
 • Παιδαγωγική Ψυχολογία
 • Human Geography: An Introduction
 • Introduction to Spatial Development Planning
 • Aegean Geography: Environment and Threats
 • Θερινό Σχολείο
 • Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας: Διάλεξη
 • Πρακτική Άσκηση

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Οδηγός Σπουδών

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων εδώ

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο