Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Αντικείμενο
Πόλη
Αλεξανδρούπολη
Διάρκεια
8 εξάμηνα
Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη και αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που εστι­άζει στο συγκεκριμένο πεδίο των Βιοεπιστημών και παρέχει σπουδές στα αντικείμενα των Μοριακών Βιοεπιστημών που βρίσκονται στην καρδιά της καινοτομίας στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Έχει θέσει ως στόχο του τη δημιουργία ενός κόμβου Αριστείας στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα. Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί βάσει διεθνών προτύ­πων και εστιάζει στους ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής λειτουργούν τα παρακάτω θεσμοθετημένα εργαστήρια:

 • Γονιδιακής Έκφρασης, Μοριακής Διαγνωστικής & Σύγχρονων Θεραπευτικών Μέσων
 • Γενετικής Πληθυσμών & Εξέλιξης 
 • Οργανικής, Βιολογικής Χημείας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων 
 • Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης& Μοριακής Νευροβιολογίας 
 • Μοριακής Βιολογίας Κυττάρου, Κυτταρικού Κύκλου & Πρωτεομικής 
 • Μοριακής Ανοσοβιολογίας 
 • Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας 
 • Υπολογιστικής Φυσικο-χημείας 
 • Διδακτικής και Επαγγελματικής Ανάπτυξης των Βιοεπιστημόνων 
 • Γονιδιωματικής Ποικιλότητας και Γενετικής Επιδημιολογίας 
 • Γενετικής Ανθρώπου και Πειραματικών μοντέλων 
 • Βιοχημείας και Μοριακής Ιολογίας 
 • Βιομοριακής Δομής και Βιοφυσικής Ανάλυσης 
 • Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής Τεχνολογίας 
 • Οικολογίας και Διατήρησης Βιοποικιλότητας 
 • Μοριακής Γενετικής και Φαρμακογονιδιωματικής – Τοξικογονιδιωματικής 

Οι σπουδές στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά έτη και είναι οργανωμένες σε 8 εξάμηνα. Στα εξάμηνα Α-Γ διδάσκονται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θεωρεί απολύτως απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση του Μοριακού Βιολόγου - Γενετιστή. Κατά συνέπεια ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει όλα επιτυχώς προκειμένου να πάρει πτυχίο. Από το Δ εξάμηνο εκτός από τα υποχρεωτικά μαθήματα διδάσκονται και μαθήματα επιλογής από τα οποία ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει οκτώ. Οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής που προτίθενται να παρακολουθήσουν αρχή κάθε εξαμήνου. Kατά το Η’ εξάμηνο οι φοιτητές είτε πραγματοποιούν Διπλωματική Εργασία ή επιλέγουν μαθήματα επιλογής.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου: α. Επιτυχής εξέταση στο σύνολο των υποχρεωτικών μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. β. Επιτυχής εξέταση στα μαθήματα επιλογής. γ. Επιτυχής ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας ή επιτυχής εξέταση σε μαθήματα επιλογής του εαρινού εξαμήνου που ισοδυναμούν με 30 μονάδες ECTS (επιπλέον αυτών που αναφέρονται στο β). Η συνδρομή του συνόλου των ανωτέρω προϋποθέσεων αντιστοιχεί στη συγκέντρωση συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων ECTS.

1ο Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή    στη    Βιολογία     
 • Εισαγωγή στην    Υπολογιστική    Βιολογία
 • Γενική    &    Ανόργανη    Χημεία 
 • Οργανική    Χημεία     
 • Φυσική    για    Βιολογικές     Επιστήμες     
 • Αγγλικά     για    Βιοεπιστήμες    Ι    
 • Εργαστηριακό    Μάθημα    Ι     

2ο    Εξάμηνο 

 • Εισαγωγή    στη    Βιολογία    Οργανισμών 
 • Μοριακή    Βιολογία    Ι     
 • Γενετική    Ι     
 • Βιοχημεία    Ι     
 • Φυσικοχημεία    και    στοιχεία    Βιοφυσικής     
 • Αγγλικά     για    Βιοεπιστήμες    ΙΙ     
 • Εργαστηριακό    Μάθημα    ΙΙ     

3ο    Εξάμηνο 

 • Μοριακή    Βιολογία    ΙΙ 
 • Εισαγωγή    στην    Τεχνολογία Μοριακής    Βιολογίας 
 • Κυτταρική    Βιολογία     
 • Βιοχημεία    ΙΙ     
 • Μοριακή    Μικροβιολογία     
 • Εργαστηριακό    Μάθημα    ΙΙΙ     

4ο    Εξάμηνο 

 • Γενετική    ΙΙ     
 • Γονιδιακή    Εκφραση    και Κυτταρική    Σηματοδότηση 
 • Φυσιολογία    
 • Βιοστατιστική     
 • Παιδαγωγική     
 • Εργαστηριακό    Μάθημα    IV    
 • Δύο    Μαθήματα    Επιλογής

Μαθήματα    Επιλογής    4ου Εξαμήνου    (ή/και του    8ου    Εξαμήνου για    όσους    δεν    εκπονήσουν Διπλωματική    Εργασία)

 • Ειδικά    θέματα    Υπολογιστικής     Βιολογίας 
 • Σύγχρονες    Τεχνικές    και    Εφαρμογές στην Βιολογία    
 • Κυττάρου    
 • Ιστολογία 

    
Για    την    απόκτηση    Πιστοποιητικού    Παιδαγωγικής    και    Διδακτικής    επάρκειας    οι    φοιτητές    πρέπει    να    παρακολουθήσουν    το     μάθημα:    

 • Συμβουλευτική    &    Εκπαιδευτική     Ψυχολογία 

5ο    Εξάμηνο 

 • Εμβρυολογία    και    Μοριακή     Βιολογία    Ανάπτυξης 
 • Μοριακή    Ανοσοβιολογία    
 • Γενετική    Πληθυσμών    και     Εξέλιξη
 • Βιοπληροφορική     
 • Μέθοδοι    Μοριακής    Βιολογίας
 • Δύο    Μαθήματα    Επιλογής 

Μαθήματα    Επιλογής    5ου    Εξαμήνου

 • Βιοηθική     
 • Μοριακή    Βιολογία    Φυτών     
 • Μοριακή    Οικολογία     
 • Ραδιοβιολογία     
 • Αρχές    διαχείρισης    ζώων    εργαστηρίου
 • Χημεία    νέων    υλικών    & νανοτεχνολογία 

6o    Εξάμηνο

 • Εφαρμοσμένη    Βιοτεχνολογία 
 • Γονιδιωματική    
 • Ρύθμιση    Κυτταρικής Λειτουργίας 
 • Εισαγωγή    στη    Δομή    βιομορίων 
 • Επαγγελματική    Ανάπτυξη    των Βιοεπιστημόνων 
 • Εργαστηριακό    Μάθημα    VI    
 • Δύο    Μαθήματα Επιλογής 

    
Μαθήματα    Επιλογής    6ου Εξαμήνου        (ή/και του    8ου    Εξαμήνου για    όσους    δεν    εκπονήσουν    Διπλωματική    Εργασία)

 • Βιολογία    της    Συμπεριφοράς 
 • Γενετική    στη    Δικαιοσύνη    και    στην    Ιατροδικαστική 
 • Ειδικά    Θέματα    Ανοσοβιολογίας 
 • Ειδικά    Θέματα    Βιοπληροφορικής
 • Aρχές    Επιχειρηματικότητας    στις    Βιοεπιστήμες 
 • Bιολογία    Βλαστοκυττάρων    και Αναγέννησης 
 • O    Κόσμος    του    RNA     
 • Πρακτική    Άσκηση 

    
Για    την    απόκτηση    Πιστοποιητικού    Παιδαγωγικής    και    Διδακτικής επάρκειας οι    φοιτητές    πρέπει    να    παρακολουθήσουν    τα    μαθήματα:

 • Διδακτική    Πρακτική    Άσκηση    Ι 
 • Διδακτική    Μεθοδολογία

7ο    Εξάμηνο 

 • Γενετική    Ανθρώπου     
 • Ανάπτυξη    Εφαρμογών    των Βιοεπιστημών    στην    Υγεία    
 • Μοριακή    Νευροβιολογία     
 • Πρωτεoμική     
 • Τεχνολογία    Μοριακής Βιολογίας 
 • Βιολογία    Συστημάτων    
 • Δύο    Μαθήματα    Επιλογής 

Μαθήματα    Επιλογής    7ου    Εξαμήνου

 • Γενετική    Επίκτητων    Ασθενειών    και    Μεταφραστική     Ιατρική
 • Ιολογία
 • Μηχανισμοί    ογκογένεσης     
 • Μοριακή    Βιοτεχνολογία    και    Διατροφή 
 • Φαρμακολογία    
 • Ειδικά    Θέματα    Δομικής    Βιολογίας

Για    την    απόκτηση    Πιστοποιητικού    Παιδαγωγικής    και    Διδακτικής    επάρκειας    οι    φοιτητές    πρέπει    να    παρακολουθήσουν    τα    μαθήματα:

 • Εκπαίδευση    Ενηλίκων     
 • Διδακτική    Πρακτική    Άσκηση    ΙΙ 
 • Οργανωσιακή    Ψυχολογία 

    
8ο    Εξάμηνο 

 • Διπλωματική    Εργασία ή    
 • Μαθήματα    επιλογής

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ

Οδηγός Σπουδών

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Oι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με βάση τις γενικές και τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους δύνανται να απασχολούνται ατομικά ή σε συνεργασία με επιστήμονες άλλης ειδικότητας, σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών.

Το γνωστικό αντικείμενο των αποφοίτων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ως εκ της φύσεως των βιοεπιστημών, είναι από τα πλέον δυναμικά, και διαρκώς διευρυνόμενα και εξελισσόμενα και ασκείται επαγγελματικά με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, καθώς και με τη μορφή παροχής υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασχολούνται επαγγελματικά με κάθε αντικείμενο, που αφορά στην προέλευση, στην λειτουργία και στην εξέλιξη των έμβιων οργανισμών και κάθε μορφής ζωής εν γένει, στο περιβάλλον, στους αβιοτικούς παράγοντες που σχετίζονται με τη ζωή, και στις εφαρμογές των παραπάνω.

Ενδεικτικά, η επαγγελματική παρουσία των αποφοίτων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής καθίσταται επιβεβλημένη στους εξής,  αναφερόμενους τομείς επαγγελματικής δραστηριότητας:

 • Στην Εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, με αντικείμενο διδασκαλίας την Βιολογία και Γενετική, καθώς και κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες.
 • Στην Έρευνα πάνω σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στον ευρύτερο τομέα των Βιοεπιστημών και, η οποία είτε έχει αμιγώς θεωρητική-επιστημονική κατεύθυνση, μη συνδεόμενη με εμπορικούς σκοπούς, είτε προορίζεται για βιομηχανική εφαρμογή, και διεξάγεται με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων, σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια που ανήκουν στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, καθώς και σε αρμόδιες διευθύνσεις, υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων.
 • Στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, σε υπηρεσίες Υγείας (νοσοκομεία, νομαρχίες κ.α) σε κρατικές υπηρεσίες (ΕΦΕΤ, Υγειονομικές υπηρεσίες κ.α), σε διαγνωστικά εργαστήρια και εταιρείες, με αντικείμενα, όπως:
 • Η επιλογή των βιολογικών υλικών-δειγμάτων και γενετικού υλικού και των μεθόδων εξέτασης και ανάλυσής τους, ο έλεγχος της ποιότητας των αναλύσεων, o έλεγχος της εφαρμογής των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και ασφάλειας, η ερμηνεία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε βιοαναλυτικά εργαστήρια, όπως: μοριακής βιολογίας, γενετικής, βιοχημείας, ανοσοβιολογίας, αιματολογίας, ιστοπαθολογίας, μικροβιολογίας, κυτταρολογίας και κυτταρογενετικής.
 • Η επιλογή και ο έλεγχος εργαστηριακών διεργασιών που αφορούν στην αναπαραγωγή και στον έλεγχο ή στη διατήρηση γαμετών ή εμβρύων ή αρχέγονων κυττάρων και οι εφαρμογές τους.
 • Η επιλογή και ο έλεγχος της ποιότητας των αντιδραστηρίων (αντισώματα, ραδιοϊσότοπα κλπ) και των εφαρμογών τους στις βιοεπιστήμες, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική επιστήμη, στην οποία η χρήση των παραπάνω αντιδραστηρίων κρίνεται αναγκαία σε κάποιο βιολογικό σύστημα.
 • Η οργάνωση και λειτουργία μουσείων φυσικών επιστημών, βιοεπιστημών, φυσικής ιστορίας, ζωολογικών και βοτανικών κήπων.
 • Η δειγματοληψία, η εκπόνηση εργαστηριακών μελετών και βιοαναλύσεων καθώς και η διενέργεια ελέγχων που αφορούν στους βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες του οικοσυστήματος, στις σχέσεις μεταξύ τους, στην επίδραση που ασκούν σε αυτούς οι βιομηχανικές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, και στην  αξιολόγηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών που αφορούν στο βιολογικό έλεγχο της ποιότητας των υδάτων, του εδάφους του αέρα και των τροφίμων, στη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων πάρκων, υδροβιότοπων, ποταμών, λιμνών και κάθε άλλου υδάτινου σχηματισμού, της ατμόσφαιρας, των πάσης φύσεως αποβλήτων και απορριμμάτων, των θορύβων, των δονήσεων και των κραδασμών. Επίσης η εκπόνηση εργαστηριακών αναλύσεων και βιοαναλυτικών μελετών αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
 • Η επιστημονική έρευνα και εφαρμογή τεχνικών στον τομέα της Υπολογιστικής Βιολογίας και της Βιοπληροφορικής, καθώς και στον τομέα της Δομικής Βιολογίας, ιδιαίτερα για τον σχεδιασμό φαρμάκων και άλλων βιοδραστικών ουσιών.
 • Η επιλογή, ο σχεδιασμός και ο έλεγχος της εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθόδων και μεθόδων γενετικής μηχανικής στην διατήρηση και αξιοποίηση γενετικών πόρων (βιοποικιλότητα), στους τομείς της βιομηχανίας φαρμάκων, της βιομηχανίας διαγνωστικών προϊόντων, της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της αλιείας. Ο έλεγχος γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φαρμάκων, διαγνωστικών και νεοφανών ουσιών και προϊόντων, που χρησιμοποιούνται ή παράγονται στους τομείς της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας, καθώς και στις βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών, κλπ. Επίσης η συμμετοχή στη διαδικασία παραγωγής των παραπάνω προϊόντων.
 • Η επιστημονική έρευνα, η παροχή συμβουλών καθώς και η εφαρμογή τεχνικών στον τομέα των βιοεπιστημών.
 • Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής αναλαμβάνουν την ευθύνη, υπογράφοντας ατομικά ή συνυπογράφοντας με άλλους ειδικευμένους επιστήμονες, στα κάτωθι:
 • Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού καθώς και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται in vitro ή in vivo. Επίσης πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού.
 • Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των βιοεπιστημών.
 • Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία.
 • Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων καθώς και πληθυσμιακές μελέτες.
 • Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον οργανισμό ή κράτος, σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών.

Δείτε παρακάτω το επαγγελματικό περίγραμμα αποφοίτων Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΔΠΘ όπως έχει δημοσιευθεί από το γραφείο διασύνδεσης του ΔΠΘ. Τις μονογραφίες επιμελήθηκε η σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Δρ. Κατερίνα Κεδράκα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικης του ΔΠΘ σε συνεργασία με στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης ΔΠΘ.

Γενικές πληροφορίες:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ασχολούνται με την μελέτη των βιολογικών συστημάτων σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής (μόρια, κύτταρα, όργανα, οργανισμοί, πληθυσμοί κλπ), καθώς και με την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στους τομείς της Υγείας, των Τροφίμων, του Περιβάλλοντος και της Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο ρόλος τους περιλαμβάνει όχι μόνον την παραγωγή γνώσης, αλλά και την ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρμογών στην Ιατρική, στη Γεωργία & την Κτηνοτροφία αλλά και στο Περιβάλλον. Επαγγελματικά δραστηριοποιούνται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη βιομηχανία και στην παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και γνωματεύσεων, σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που υπάγεται στη Μοριακή Βιολογία & Γενετική και στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών.

Παραδείγματα πιθανών θέσεων εργασίας:

 • Σε Φαρμακοβιομηχανίες (η Μοριακή Βιολογία έχει αναγνωριστεί ως πρωτοποριακός κλάδος στη βιομηχανία φαρμάκων)
 • Σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα
 • Σε Διαγνωστικά Εργαστήρια/ Κέντρα
 • Σε Βιοτεχνολογικές Εταιρείες
 • Σε κρατικές υπηρεσίες όπως είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), οι υγειονομικές υπηρεσίες κλπ
 • Σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ιδρύματα και εργαστήρια ως ερευνητές
 • Σε υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών σχετικών με τις Βιοεπιστήμες [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]
 • Στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητές Βιολόγοι (ΠΕ04.04) αφού αποχτήσουν Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Σε φροντιστήρια ως καθηγητές στο αντικείμενο της Βιολογίας και σε κάθε άλλο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις Βιοεπιστήμες

Προσωπικό προφίλ και δεξιότητες που χρειάζεται να διαθέτει ο απόφοιτος για τη σταδιοδρομία του:

Για την επαγγελματική του δραστηριοποίηση χρειάζεται να έχει μια έφεση στις Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες. Ακόμη επιθυμητό είναι να διαθέτει ερευνητικό και οργανωτικό πνεύμα, δημιουργική σκέψη, προσαρμοστικότητα, να είναι παρατηρητικός, επίμονος και υπομονετικός, ηθικός και ευσυνείδητος. Επίσης, πρέπει να διαθέτει πρακτικές δεξιότητες χειρισμού ευαίσθητων αντικειμένων, οργάνων και συσκευών. Τέλος, είναι επιθυμητό να του αρέσει να συνεργάζεται με άλλους σε ομάδα.

Ο απόφοιτος χρειάζεται:

 • Καλή γνώση και εφαρμογή της επιστημονικής μεθόδου
 • Λογικο-μαθηματική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
 • Δημιουργικότητα και ευρύτητα σκέψης
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία (αξιοποίηση των γνώσεων, τεχνικών, μεθοδολογιών και εμπειριών του και προσαρμογή τους σε νέες καταστάσεις)
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Οργανωτικές ικανότητες, Πρωτοβουλία
 • Ειδικές ικανότητες (συγκέντρωση, έμφαση στη λεπτομέρεια, παρατηρητικότητα, μνήμη, προσοχή, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα)
 • Πρακτικές δεξιότητες (π.χ. λεπτή κινητικότητα και επιδεξιότητα στη χρήση υλικών, εργαλείων, οργάνων κλπ)
 • Καλή γνώση ξένων γλωσσών και κυρίως της αγγλικής
 • Δεξιότητα χρήσης Η/Υ, ενεργού αναζήτησης και κριτικής επεξεργασίας πληροφοριών και δεδομένων
 • Κοινωνικές δεξιότητες: επικοινωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, συνέπεια, πειθαρχία, επιμονή, ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων, διαχείρισης και οργάνωσης χρόνου
 • Επιθυμία για δια βίου ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση

Σε παρόμοιες θέσεις εργασίας μπορεί να εργάζονται και απόφοιτοι:

 • των Τμημάτων Βιολογίας
 • των Τμημάτων Ιατρικής
 • του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
 • των Τμημάτων Χημείας

Ενδεικτικές μεταπτυχιακές σπουδές:

Μεταπτυχιακές ειδικεύσεις προσφέρονται σε επιμέρους αντικείμενα της Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής που σχετίζονται με τη Γονιδιωματική, Μοριακή Ανοσοβιολογία, Γενετική Πληθυσμών, Βιοηθική, Βιοπληροφορική, Βιοτεχνολογία, Μοριακή Διαγνωστική, Πρωτεομική, Μοριακή Νευροβιολογία, Αναπτυξιακή-Αναγεννητική Βιολογία, Φαρμακογονιδιωματική, Μηχανική Ιστών, Μεταφραστική Έρευνα, , Scientific Publishing κ.α.

Πορεία σταδιοδρομίας:

Οι Μοριακοί Βιολόγοι-Γενετιστές μπορούν να απασχοληθούν σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, σε φαρμακευτικές εταιρείες, σε βιομηχανικές μονάδες (φαρμάκων, τροφίμων, καλλυντικών κ.α.), σε άλλες εταιρείες βιοτεχνολογικού - βιοϊατρικού προσανατολισμού, σε ερευνητικά εργαστήρια πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, και νοσοκομείων. Επίσης σε υποδιευθύνσεις ή τμήματα εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών σχετικών με τις Βιοεπιστήμες [π.χ. Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMEA) Εuropean Patent Office, World Health Organisation, κλπ]. Τέλος στη Δημόσια ή Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητές Βιολόγοι (ΠΕ04.04) και στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με βάση το Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α199/1.10.2009, οι απόφοιτοι του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής αναλαμβάνουν την ευθύνη υπογράφοντας ατομικά ή συνυπογράφοντας με άλλους επιστήμονες στα ακόλουθα: α) Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά αναλύσεων βιολογικού και γενετικού υλικού, καθώς και κλινικών ή άλλων δοκιμών που διεξάγονται in vitro ή in vivo. Επίσης πραγματογνωμοσύνες που προορίζονται για διοικητική ή ιατροδικαστική χρήση και βασίζονται στην επεξεργασία βιολογικών παραμέτρων και ιδιαίτερα του γενετικού υλικού. β) Πιστοποιητικά ελέγχου εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και Ασφάλειας σε διαδικασίες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου των Βιοεπιστημών. γ) Αποτελέσματα, μελέτες και πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την ανθρώπινη και δημόσια υγεία. δ) Μελέτες και αξιολόγηση οικοσυστημάτων και πιστοποίηση περιβαλλοντικών και οικολογικών επιπτώσεων, καθώς και πληθυσμιακές μελέτες. ε) Προτάσεις που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλον οργανισμό ή κράτος σχετικά με επιδοτούμενα προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που εμπίπτουν στο ευρύτερο πεδίο των Βιοεπιστημών. Σε περίπτωση που επιθυμούν να υπηρετήσουν στο δημόσιο τομέα ως Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με το διορισμό προσωπικού και χρειάζεται να διαθέτουν, εκτός από το βασικό τους πτυχίο, Πιστοποιητικό Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας (βάσει του Ν. 3848/2010).

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο