Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.


Κωδικός Σχολής
0108
Πόλη
Κομοτηνή
Πανελλαδικές Εξετάσεις
 •   Επιστ. Πεδίο
 • 1ο
 •   Βάση ΓΕΛ
 • 8.440
 •   Εισακτέοι
 • 180
 •   Συντ. Ε.Β.Ε.
 • 0,80

ΓΕΛ

1o πεδίο

 Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία 20%

 Αρχαία Ελληνικά 20%

 Ιστορία 40%

 Λατινικά 20%


Πρόσθετες Πληροφορίες

 

 

Σκοπός του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ είναι:

 • Να ερευνά την ιστορική πορεία των λαών της ανθρωπότητας από την καταγωγή τους ως σήμερα, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.
 • Να μελετά τους χαρακτηριστικούς τρόπους συγκρότησης σε ομάδες του ανθρωπίνου είδους, ιδιαίτερα δε των λαών χωρίς γραφή.
 • Να μελετά τη συμπεριφορά και τις εκδηλώσεις του πνευματικού, κοινωνικού και ηθικού βίου των λαών, καθώς και το λαϊκό πολιτισμό.
 • Να παρέχει στους πτυχιούχους του την απαραίτητη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο με επιμέρους ειδίκευση στην Ιστορία ή στην Εθνολογία.

 

 

 • Φυσικής Ανθρωπολογίας
 • Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας 
 • Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Ερευνών
 • Τεχνολογίας, Έρευνας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση

 

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ

 • διαρθρώνεται σε οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και
 • αντιστοιχεί σε 240 πιστωτικές μονάδες ( ECTS).

 

 

Το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ περιλαμβάνει πενήντα δύο (52) Μαθήματα που διαιρούνται ως εξής:  

 • δεκαοχτώ (18) Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ),
 • δεκατέσσερα (14) Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (Υκ)  μετά το Γ΄εξάμηνο σπουδών από τα οποία έντεκα (11) επιλέγουν οι φοιτητές/τριες από την κατεύθυνση τους και τρία (3) από την άλλη κατεύθυνση,
 • δώδεκα (12) Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, 
 • τέσσερα (4) μαθήματα Ξένης Γλώσσας (Ιταλικά) και
 • τέσσερα (4) Σεμιναριακά Μαθήματα

 

 

Η απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι προαιρετική και περιλαμβάνει οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθήματα από τις εξής τρεις (3) θεματικές ενότητες:

Α) Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής,

Β) Θέματα μάθησης και διδασκαλίας και

Γ) Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.  

 Από τα οκτώ (8) μαθήματα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), ένα (1) από κάθε θεματική κατηγορία, καθώς και σε άλλα πέντε (5) υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα (ΥΕ) ως εξής: δύο (2) από την πρώτη θεματική κατηγορία, δύο (2) από τη δεύτερη θεματική κατηγορία και ένα (1) από την τρίτη θεματική κατηγορία το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι μάθημα πρακτικής άσκησης.

 Τα μαθήματα Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Διδακτικής Επάρκειας αποδίδουν τριάντα έξι (36) διδακτικές μονάδες (4,5 ECTS ανά μάθημα). 

Φροντιστηριακές Εργασίες: Θεσπίζεται η υποχρεωτική εκπόνηση δύο φροντιστηριακών εργασιών κατά τη διάρκεια των 8 εξαμήνων σε οποιοδήποτε αντικείμενο ή μάθημα του ΠΣ. 

 

 

H πτυχιακή εργασία διατίθεται ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής και υλοποιείται σε ένα ή δύο κύκλους διάρκειας ενός μήνα κατά το εαρινό εξάμηνο. Κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια, μετά το πέρας του ΣΤ΄εξαμήνου σπουδών και πριν την ανάληψη της προαιρετικής πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να μπορεί να πιστοποιήσει ότι εκπόνησε ήδη τις φροντιστηριακές εργασίες.

 • Κάθε πτυχιακή εργασία θα αντιστοιχεί σε δύο εξαμηνιαία μαθήματα  (ένα ΥΕ στο γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εκπονείται και ένα ΕΕ) από τα οποία ο/η φοιτητής/φοιτήτρια απαλάσσεται.

 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

 • Εισαγωγή στη Λαογραφία    
 • Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Εισαγωγή στην Αρχαιολογία
 • Εισαγωγή στην Ελληνική και Ρωμαϊκής Αρχαιότητα    
 • Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
 • Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας    
 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή ιστορία και τον Πολιτισμό
 • Εισαγωγή στη Δημογραφία    
 • Εισαγωγή στη Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία
 • Εισαγωγή στη Σημειωτική
 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης
 • Εισαγωγή στην Οθωμανική Ιστορία
 • Εισαγωγή στην Ανθρωπογεωγραφία  
 • Εισαγωγή στη Φυσική Ανθρωπολογία
 • Εισαγωγή στην Ιστορία του Νέου και Νεότερου Ελληνισμού
 • Εισαγωγή στην Ιστορία των Βαλκανικών Λαών
 • Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες

 Μαθήματα Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης 

 Ιστορίας

 • Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία
 • Εισαγωγή στη μελέτη κι αξιοποίηση των πηγών της Οθωμανικής Ιστορίας
 • Εισαγωγή στην ιστορία του βενετοκρατούμενου ελληνισμού
 • Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αι
 • Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης
 • Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης: θέματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας
 • Μεσαιωνική Βαλκανική Ιστορία
 • Ο Μωάμεθ και το Ισλάμ
 • Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία
 • Η άνοδος της Ρώμης.Ιστορία της αρχαίας Ρώμης στα χρόνια της Δημοκρατίας
 • Ο βυζαντινός πολιτισμός
 • Ιστορία των Γυναικών στην Ευρώπη από τον 18ο έως τον 20ο αιώνα
 • Ιστορία της ελληνικής διασποράς (19ος - 20ος αι)
 • Ο ελληνιστικός κόσμος

Εθνολογίας

 • Ανθρωπολογία της κοινωνικής μνήμης
 • Ανθρωπολογική Δημογραφία
 • Αρχαιολογία και Εκπαίδευση
 • Θρησκευτική και εθιμική Λαογραφία
 • Η Προϊστορία των Βαλκανίων και της Ανατολίας
 • Λαογραφία, παραδοσιακό και σύγχρονο ένδυμα
 • Σύγχρονη εθνογραφική θεωρία και πρακτική
 • Κατανάλωση, υλικός πολιτισμός και μουσειακή εκπαίδευση
 • Ανθρωπογεωγραφία
 • Ανθρωπολογία της εκπαίδευσης
 • Προϊστορικές κοινωνίες

Ελεύθερης Επιλογής

 • Από το γένος στην κοινωνία των πολιτών: η ταυτότητα των Ελλήνων
 • Διδακτική της Ιστορίας
 • Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία
 • Θέματα ψυχο- κοινωνικής ανάπτυξης παιδιού και εφήβου
 • Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη
 • Λατινική Θεματογραφία
 • Γενική Γλωσσολογία
 • Διδακτική της λογοτεχνίας
 • Εκπαιδευτική Τεχνολογία
 • Εφαρμογές ψηφιακών τεχνολογιών στην αρχαιολογία
 • Σχολική Παιδαγωγική

 Σεμιναριακά Μαθήματα

 • Ιστορία της Ελληνικής διασποράς (19ος - 20ος αι.)
 • Σύγχρονη Εθνογραφική Θεωρία και Πρακτική
 • Ανθρωπολογική Δημογραφία
 • Βαλκανικό Ισλάμ. Ιστορική και ανθρωπολογική προσέγγιση
 • Μάθηση και εμπειρία στο σύγχρονο μουσειακό περιβάλλον
 • Νεολιθικός πολιτισμός στη Βόρεια Ελλάδα
 • Βιοαρχαιολογία και Ιατροδικαστική Ανθρωπολογία
 • Βυζαντινοί ιστορικοί και χρονογράφοι
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή ψηφιακών διδακτικών σεναρίων

Δείτε την αναλυτική βιβλιογραφία των μαθημάτων ΕΔΩ


 

 

Οδηγός Σπουδών

 Ο συνδυασμός της Ιστορίας με την Εθνολογία διευρύνει το γνωστικό πεδίο των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας ΔΠΘ, αλλά παράλληλα αυξάνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας σε περισσότερους επαγγελματικούς τομείς.

Πιο συγκεκριμένα,

 

Ως Εκπαιδευτικοί 

 • στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, καθώς το πτυχίο του Τμήματος εντάσσει τους/τις αποφοίτους στον κλάδο ΠΕ 02 Φιλολόγων.

 

Ως Λαογράφοι - Εθνολόγοι 

 • οι πτυχιούχοι του Τμήματος με ειδίκευση στην Εθνολογία εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ Λαογράφων - Κοινωνικών Ανθρωπολόγων - Εθνολόγων.

 

Ως Ερευνητές/τριες 

 • στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση
 • σε ερευνητικά κέντρα
 • ΜΚΟ και
 • διεθνείς οργανισμούς.

 

 Ειδικότερα, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να εξειδικευτούν

 • στην ψηφιακή ανθρωπολογία (Digital Anthropology)  ​​​και να απασχοληθούν με τη μελέτη των κοινωνικών και πολιτιστικών διαστάσεων των ψηφιακών μέσων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως της πολιτικής, της βιομηχανίας και της έρευνας γενικότερα.

 

 

 

Επιπλέον, με την κατάλληλη μεταπτυχιακή εξειδίκευση  

  

 

 

 • Ως Μουσειολόγοι, εκτιμητές/τριες έργων Τέχνης, υπεύθυνοι/ες εκθέσεων και επιιμελητές/τριες συλλογών σε μουσεία, πινακοθήκες, γκαλερί και ιδιωτικές συλλογές.

 

 • Ως Ξεναγοί, εφόσον προηγηθεί φοίτηση στις σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

 • Ως Στελέχη διοίκησης ή/και marketing σε τουριστικές επιχειρήσεις.

 

 • Ως Εκπαιδευτικοί στην δια βίου εκπαίδευση (σχολές ΔΥΠΑ, ΙΕΚ, ΚΕΚ), τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη μουσειοπαιδαγωγική.

 

 • Ως αρθρογράφοι, επιμελητές/τριες κειμένου και υπεύθυνοι/ες δημοσίων σχέσεων στα ΜΜΕ.

 

 • Ως Σχεδιαστές/τριες ψηφιακών προγραμμάτων (βίντεο, γραφικών και άλλου εκπαιδευτικού υλικού) που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές στην Ιστορία και Αρχαιολογία μπορείτε να βρείτε στο άρθρο μας εδώ

 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο