Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Προκήρυξη ΠΜΣ "Δημόσια Υγεία" 2015-2016

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» (ΦΕΚ 2221/13/8/2014). Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Υγεία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α. Περιβάλλον

Β. Κοινωνική Ιατρική

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

Κατηγορίες πτυχιούχων:

Στο Π.Μ.Σ., λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών  αναγνωρισμένων ιδρυμάτων  της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι των ΑΕΙ από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής, καθώς και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το πτυχίο έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος και αντίγραφο του πτυχίου ή Διπλώματός τους μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40)

Χρονική διάρκεια και κόστος:

Η χρονική διάρκεια του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα 500 ευρώ ανά εξάμηνο.

Υποτροφίες: 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΜΠΣ προβλέπονται υποτροφίες (για υποψήφιους με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια) και 3 υποτροφίες-αριστείας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Ιανουαρίου 2016

Για το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ

Για την αναλυτική προκήρυξη εδώ  
 

Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο