Economic Strategy
Οικονομικά της Εκπαίδευσης
mba-aua
Msc in Bioeconomics
International Hellenic University

Πανεπιστήμιο Πατρών: Δημόσια Υγεία (2017-2018)

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία» (Υπουργ. Αποφ. 124512/Β7/04.08.2014/ΦΕΚ 2221/13.08.2014). 

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δημόσια Υγεία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Α. Περιβάλλον

Β. Κοινωνική Ιατρική

Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

1. Κατηγορίες πτυχιούχων:

Στο Π.Μ.Σ., λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Οικονομικών της Υγείας, Ψυχολογίας, Νομικής και άλλα συναφή τμήματα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει βεβαίωση περάτωσης σπουδών κατά το χρόνο κρίσης τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του πτυχίου ή Διπλώματός τους μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

2. Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40).

3. Χρονική διάρκεια και κόστος:

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα συνολικής αξίας 1500 €.

4. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη (επισυνάπτεται). Χορηγείται και από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και στους ιστότοπους του προγράμματος www.publichealth.med.upatras.gr και του Τμήματος Ιατρικής www.med.upatras.gr).
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς αποδεικτικό γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Τρεις (3) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ) (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικά της εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (ισόγειο κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών) καθώς επίσης θα πρέπει να γίνει και ηλεκτρονική υποβολή στο σύνδεσμο: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 20.11.17 έως και 15.01.18.

5. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής (ΕΕ) των εισακτέων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:

 1. Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).
 2. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
 3. Τυχόν εργασιακή εμπειρία
 4. Συστατικές επιστολές (3).
 5. Αξιολόγηση επιλεγμένων υποψηφίων με συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής. Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2018.
 6. Γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς, η οποία πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ή με ειδική εξέταση.

6. Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Δημόσια Υγεία

Για όσους υποψήφιους θέλουν να διακόψουν τις σπουδές τους στο τέλος των δύο εξαμήνων και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων, θα χορηγείται μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στη Δημόσια Υγεία.

7. Υποτροφίες-Απαλλαγή Διδάκτρων

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του ΠΜΣ σύμφωνα με τον κανονισμό προβλέπεται δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων (για υποψήφιους με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια) και υποτροφία αριστείας.

8. Μέριμνα για ΦμεΑ

Το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία λαμβάνει μέριμνα για προσβάσιμη και ισότιμη εκπαίδευση των Φοιτητών με Αναπηρία σε περίπτωση που επιλεχθούν βάση της κείμενης νομοθεσίας και των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Σπουδών.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

 


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα