Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Θέσεις υποψήφιων διδακτόρων στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ. 176/30-05-2024 Συνέλευση, αποφάσισε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω ερευνητικά θέματα:

1. Πολυνοσηρότητα και Στοματική Υγεία στην Ελλάδα: δίαιτα, παράγοντες του τρόπου ζωής και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες. Επιβλέπουσα: Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια.
2. Επισιτιστική επάρκεια σε ευάλωτα νοικοκυριά και παχυσαρκία: παρεμβάσεις αντιμετώπισης. Επιβλέπουσα: Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια.
3. Εγγραμματοσύνη της Υγείας των γονέων: σχέση με πρακτικές θηλασμού, απογαλακτισμού και σίτισης βρεφών και νηπίων. Επιβλέπουσα: Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια.
4. Ενίσχυση της Εγγραμματατοσύνης της Διατροφής και των Τροφίμων: βασική στρατηγική στην μείωση της σπατάλης τροφίμων και στη βελτίωση της ποιότητας της δίαιτας. Επιβλέπουσα: Βασιλική Κωσταρέλλη, Αναπλ. Καθηγήτρια.
5. Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Νέων Πληροφοριακών Συστημάτων στην ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών και ανάπτυξης της εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο των Έξυπνων Πόλεων (smart cities). Επιβλέπων: Γεώργιος Μαλινδρέτος, Καθηγητής.
6. Βιώσιμη Ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα σε ορεινές περιοχές. Μέθοδοι αξιολόγησης και εφαρμογές βιώσιμων αναπτυξιακών υποδειγμάτων - Μαθηματικές διατυπώσεις. Μελέτες Περίπτωσης. Επιβλέπουσα: Ρόιδω Μητούλα, Καθηγήτρια.
7. Βιώσιμη επιχειρηματικότητα και ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής στον τομέα του τουρισμού. Επιβλέπουσα: Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια.
8. Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής στην επίτευξη βιώσιμης κατανάλωσης/ επιχειρηματικότητας. Επιβλέπουσα: Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια.
9. Καταναλωτική συμπεριφορά και μικροπλαστικά στην διατροφική αλυσίδα. Επιβλέπουσα: Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια.
10. Κλιματική αλλαγή: οικονομικές διαστάσεις και λύσεις με εφαρμογές πληροφορικής. Επιβλέπουσα: Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια.
11. Οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και συμμόρφωση με τους ESG. Επιβλέπουσα: Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια.
12. Ο ρόλος των τεχνολογιων πληροφορικης στην επιτευξη βιωσιμης αναπτυξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιβλέπουσα: Ελένη Σαρδιανού, Αναπλ. Καθηγήτρια.

Απαιτούμενα Προσόντα
Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

 • Κατοχή: α) μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή β) πτυχίου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).
 • Επαρκής και πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ1/C1).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και 01/07/2024 ώρα 13:30, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esd.phd.sec@hua.gr, αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμό τους, με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ειδικό έντυπο) που περιλαμβάνει τον προτεινόμενο τίτλο, την προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική) και τον/την επιβλέποντα/ουσα.
 • Σύντομο υπόμνημα (ερευνητική πρόταση) με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή (έως 1500 λέξεις). Η πρόταση θα περιλαμβάνει ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μεθοδολογική προσέγγιση και ερευνητικούς στόχους.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, η ερευνητική ή/και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 • Αντίγραφα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών τους, με τον αντίστοιχο γενικό βαθμό. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής ελέγχονται οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των υποβληθέντων τίτλων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  α. Για τα θέματα 1, 2 και 3 θα συνεκτιμηθεί πτυχίο διαιτολογίας - διατροφής.
  β. Για το θέμα 5 απαιτείται πτυχίο οικονομικής σχολής.
  γ. Για τα θέματα 7, 8, 9, 10, 11 και 12 απαιτείται ένα από τα κάτωθι πτυχία: οικονομικής σχολής, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, τεχνολογιών πληροφορικής, πολυτεχνικής σχολής, περιβάλλοντος, δίπλωμα τεχνολογιών πληροφορικής, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, οικονομικών του περιβάλλοντος και οικονομικών της ενέργειας, οικονομικής σχολής. Για τα θέματα 7, 8, 10 και 12 θα συνεκτιμηθεί πτυχίο τμημάτων τεχνολογιών πληροφορικής, διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας ή πτυχίο οικονομικών/ πολυτεχνικών σχολών με αντίστοιχη επιμόρφωση σε τεχνολογίες πληροφορικής.
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, όπου φαίνεται ο βαθμός σε κάθε μάθημα και η επίδοση στην πτυχιακή ή διπλωματική εργασία, όπου προβλέπεται αυτή σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Πιστοποιητικό γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 • Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Πτυχιακή ή/και διπλωματική εργασία (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή ερευνητική τους δραστηριότητα (εάν υπάρχουν).
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 • Συστατικές Επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση, το τηλέφωνο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της συντάξαντος/-σας).
 • Βεβαιώσεις για την επαγγελματική τους εμπειρία σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής.
 • Για τα θέματα 7, 8, 9, 10, 11 και 12 θα συνεκτιμηθεί πολύ καλή γνώση ενός εκ των κάτωθι προγραμμάτων: Stata ή Eviews ή R ή Python, Data mining.
 • Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής κάλυψης της διδακτορικής διατριβής.
 • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του/της υποψηφίου/ας.
 • Με απόφαση της, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να ζητήσει από τους/τις υποψηφίους/-ες να προσκομίσουν και συμπληρωματικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης να εξεταστούν σε ορισμένα μαθήματα.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων.

Πληροφορίες:
Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, e-mail: esd.phd.sec@hua.gr, τηλ. 210-9549109 ή 2109549263 (Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ώρες 10:00-12:00), ιστοσελίδα https://www.dhee.hua.gr/index.php/el/

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο