Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 650/4-6-2024 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και ιδιαίτερα στην «Φαρμακευτική» στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακογνωσία»

Οι υποψήφιοι/ες για το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υποβάλουν από 5/6/2024 – 21/6/2024 αίτηση την οποία θα βρούν συνημμένη στην παρούσα ανακοίνωση, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. ΄Εντυπη αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται το πεδίο έρευνας.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου που προκηρύσσεται.
 3. Επίσημο Αντίγραφο Πτυχίου εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).
 4. Επίσημο Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).
 5. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.
 6. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση πιστοποιείται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (σε έγκυρα περιοδικά και σε συνέδρια με κριτές) (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά ερευνητικής, διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Α.Ε.Ι.
 10. Προτεινόμενο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής (παρ. 2, άρθρο 38 του Ν.4485/2017) και η από μέρους αποδοχή του.
 11. Ένα κείμενο 500 λέξεων, ως προσχέδιο της Διδακτορικής Διατριβής.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι/ες πρέπει υποχρεωτικά: (i) Να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ) (ii) Το ένα από τα δύο πτυχία (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό) να είναι στο ευρύτερο πεδίο της γνωστικής περιοχής του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. (iii) να επιλέξουν αντικείμενο για την εκπόνηση της διατριβής από τις περιοχές που προαναφέρονται στην προκήρυξη.

Συνεκτιμητέα στοιχεία για την επιλογή θεωρούνται:

 1. Η συνολική βαθμολογία τόσο του προπτυχιακού όσο και του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της προς εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
 2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 3. Η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας (ερευνητική ή διδακτική πείρα), οι δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια.

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την κατά ερευνητικό πεδίο τριμελή επιτροπή που θα έχει ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος, οι υποψήφιοι θα κληθούν από αυτή, για προσωπική συνέντευξη.

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της επιτροπής και του επιβλέποντα καθηγητή.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: info@pharm.auth.gr).

Προκήρυξη
Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο