Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών (2022-2023)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και τις 11 Ιουλίου 2022.
Δείτε την επαναπροκήρυξη εδώ.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 ανακοινώνει εκ νέου την προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών – MSc in Accounting and Control in Businesses and Public Sector», μερικής φοίτησης, διάρκειας 4 εξαμήνων.

Στα εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού & Τεχνολογικού τομέα) της ημεδαπής, ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά προσόντα και προσωπική συνέντευξη από Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων και σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον κανονισμό σπουδών του ΠΜΣ ΛΕΕΔΟ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν από 16/05/2022 μέχρι και 11/07/2022 ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το τμήμα ΟΔΕ ή ηλεκτρονικά).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.*

4. Αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για όσους έχουν τίτλους από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της αλλοδαπής.

5. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο αναγράφεται βαθμός πτυχίου.

6. Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικής γλώσσας (επικυρωμένο από εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)**

7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ ή ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων.

8. Φωτοτυπία 2 όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

9. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.

10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν)

11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)

12. Αντίγραφό πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε)

* Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι περιόδου Σεπτεμβρίου 2022.

** Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα λάβουν σχετικό αποδεικτικό έως και την εγγραφή τους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται από τίτλους γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται αποδεκτοί από τον ΑΣΕΠ, καθώς και από πρώτο πτυχίο από αγγλόφωνο ΑΕΙ της αλλοδαπής. Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορεί η επάρκεια της ξένης γλώσσας να διαπιστωθεί από Τριμελή Επιτροπή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση της διαδικασίας αξιολόγησης, συνιστάται η αίτηση να υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όσα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να αποσταλούν ή να κατατεθούν στη γραμματεία του Τμήματος ΟΔΕ εις διπλούν.

Για έντυπα αιτήσεων και σχετικό πληροφοριακό φυλλάδιο οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στη:

Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Καραολή και Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34

Tηλέφωνα επικοινωνίας: 210-414 2110, 2181

Emails για αποστολή αιτήσεων, πέραν της απευθείας ηλεκτρονικής υποβολής: και emails για διάθεση εντύπων: helenf@unipi.gr - mscacc@unipi.gr

Επίσης, πληροφορίες παρέχονται και στην ιστοσελίδα mscacc.unipi.gr/ στην ιστοσελίδα www.ode.unipi.gr στο σύνδεσμο Μεταπτυχιακά Προγράμματα» αλλά και μέσω email: mscacc@unipi.gr.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο