Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών Πανεπιστημίου Πατρών

Προκήρυξη:

Το Τμήμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 8/17-05-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, προκηρύσσει την εισαγωγή ενός (1) υποψήφιου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19/148/5566 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/20-02-2020) κατά τις διατάξεις του Νόμου 4957/2022.

Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής θα καλύπτει την παρακάτω ερευνητική περιοχή:

 1. Γενετική βελτίωση εμπορικών ειδών ψαριών

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την υποβολή αίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, είναι:

 • α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής,
 • β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι κατ΄ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ΕCTS), σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 92 του ν.4957/2022 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία) και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ. Πτυχιούχοι Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ. Ειδικά για τους υποψηφίους διδάκτορες, που δεν είναι κάτοχοι Δ.Μ..Σ, η διάρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. ορίζεται σε 4 έτη κατ’ ελάχιστον. Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση δίχως να είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ, υποχρεούνται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι υποψήφιοι μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή κάτοχοι Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του κανονισμού του Τμήματος και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρθρωση των μαθημάτων για τον κύκλο της Διδακτορικής Διατριβής, έχει ως εξής: Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π του Τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού του Τμήματος,  καλεί σε συνέντευξη τον υποψήφιο διδάκτορα, για τον οποίο απαιτείται να περατώσει οργανωμένο κύκλο μαθημάτων και προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Κατόπιν της έγκρισης της εισήγησης της επιτροπής από τη Συνέλευση, ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα καθορισμένα μαθήματα. Τα προτεινόμενα μαθήματα δεν μπορεί να είναι περισσότερα από 4 και ο απαιτούμενος χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη. Ο χρόνος παρακολούθησης του κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

 1. Αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ερευνητική πρόταση, όπως περιγράφεται παρακάτω.
 4. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της αγγλικής.
 5. Αντίγραφο τίτλου Πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
 6. Αντίγραφο τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
 7. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του τίτλου.
 8. Κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος των στοιχείων επικοινωνίας δύο τουλάχιστον συντακτών Συστατικών Επιστολών (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email),. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να συνταχτούν από μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., Ερευνητές Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν.4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων Ακαδημίας Αθηνών, Καθηγητές και ερευνητές ομοταγών ιδρυμάτων του εξωτερικού».
 9. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 10. Πρόσφατη φωτογραφία.

Ο/Η υποψήφιος/α υποχρεούται να υποβάλει μαζί με τα ανωτέρω μια Ερευνητική Πρόταση, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής:

(α) Τίτλο, θεματική περιοχή/περιοχές, λέξεις-κλειδιά (από 2 έως 5).

(β) Γλώσσα εκπόνησης/συγγραφής της διατριβής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής.

(γ) Συνοπτική περιγραφή του θέματος (200-400 λέξεις).

(δ) Σύνοψη βιβλιογραφικής επισκόπησης σχετικά με το προτεινόμενο θέμα (300-600 λέξεις).

(ε)  Προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

(στ) Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης διατριβής (200-400 λέξεις).

(ζ) Βασικό σκοπό, στόχους και ερευνητικές υποθέσεις της διδακτορικής διατριβής (200-400 λέξεις).

(η) Μεθοδολογία έρευνας (400-600 λέξεις).

(θ) Βιβλιογραφικές αναφορές.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την επιλογή Υ.Δ. στο Π.Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

 • Η συνάφεια του διπλώματος/πτυχίου του υποψηφίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β545/2020) και στην παράγραφο 1 της παρούσας.
 • Οι συστάσεις που προκύπτουν από τις αντίστοιχες επιστολές
 • Η αξιολόγηση που θα προκύψει από την συνέντευξη με τον υποψήφιο

Στοιχεία που συνεκτιμώνται είναι τα ακόλουθα:

 • Οι πιθανές επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Η προηγούμενη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: εδώ μέχρι και 11-06-2023, 23:59.

Η Συνέλευση του τμήματος  ορίζει Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων ΥΔ. Η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει επίσης τις περιπτώσεις υποψηφίων κάτοχων Δ.Μ.Σ. σε διαφορετικό θεματικό πεδίο από εκείνο του προτεινόμενου τίτλου της Διδακτορικής Διατριβής, για τους οποίους απαιτείται να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων και προτείνει στη Συνέλευση τα απαιτούμενα μεταπτυχιακά μαθήματα. Η Συνέλευση  ορίζει τα μαθήματα τα οποία  ο υποψήφιος οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, (τηλ. 2631058353, 413),  e-mail: asfasecr@upatras.gr και από την ιστοσελίδα του Τμήματος http://asfa.upatras.gr

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο