Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. “Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών”

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και με το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεχίζει και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών», στο οποίο εντάσσεται και το οικείο Πρόγραμμα ΔιδακτορικώνΣπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καλούνται από 1 Οκτωβρίου 2023 έως 20 Οκτωβρίου 2023 να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (Κτήριο Διοίκησης, 1°< όροφος, Τ.Κ. 45110), για την πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «Ελληνική Φιλοσοφία - Φιλοσοφία των Επιστημών» σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (αρ. συν. 174/10-07-2023) και τον οικείο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (Φ.Ε.Κ. 4360/5-10-2020, τ. Β'). Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

  • 4 θέσεις στη Σύγχρονη Φιλοσοφία
  • 2 θέσεις στη Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
  • 1 θέση στην Επιστημολογία-Φιλοσοφία του Νου
  • 1 θέση στην Κοινωνική-Πολιτική Φιλοσοφία
  • 1 θέση στη Σύγχρονη Πρακτική Φιλοσοφία
  • 1 θέση στην Ηθική Φιλοσοφία
  • 1 θέση στην Κοινωνική Φιλοσοφία
  • 1 θέση στη Φιλοσοφία της Γλώσσας
  • 1 θέση στη Φιλοσοφία των Επιστημών.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
β) να είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη φιλοσοφία ή σε συναφή γνωστικό κλάδο που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν. 4957/2022.

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία εσωτερικού του Ι.Κ.Υ. γίνονται δεκτοί καθ' υπέρβαση του προβλεπομένου αριθμού και εκτός διαδικασιών επιλογής.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. σχετική αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής, καθώς και (κατόπιν προσυνεννόησης) ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής·
β. αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων
γ. αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία ή σε συναφή γνωστικό κλάδο
δ. αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
ε. ερευνητική πρόταση διδακτορικής διατριβής, έκτασης 2000-3000 λέξεων με ενδεικτική έγκριτη διεθνή βιβλιογραφία
στ. πτυχία ξένων γλωσσών
ζ. υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν εκπονεί διδακτορική διατριβή ούτε έχει υποβάλει διδακτορική διατριβή για κρίση, με ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
η. φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
θ. δύο (2) φωτογραφίες
ι. δύο (2) συστατικές επιστολές'

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:
α. επάρκεια, πρωτοτυπία και τεκμηρίωση της υποβληθείσης ερευνητικής πρότασης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
β. εγγύτητα της ερευνητικής πρότασης με το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
γ. μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
δ. πρόσθετοι τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών
ε. δημοσιευμένο έργο, συναφές με τη Φιλοσοφία
στ. αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία
ζ. πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών
η. προφορική συνέντευξη
θ. συστατικές επιστολές.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας (κ. Φανή Ευσταθίου, τηλ. 2651-00-7405, email: fefstathiou@uoi.gr).

Προκήρυξη | Αίτηση


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο