Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχτεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022‐23 υποψήφιους για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Ενδεικτικά τα γνωστικά αντικείμενα είναι:

  • Εφαρμοσμένα Οικονομικά
  • Μακροοικονομική Ανάλυση
  • Μικροοικονομική Ανάλυση
  • Οικονομετρία
  • Οικονομική των Επιχειρήσεων
  • Πολιτική Οικονομία
  • Χρηματοοικονομική

Υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήσεων και σε άλλα θέματα που καλύπτονται από τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά *:
1. Αίτηση με στοιχεία επικοινωνίας και αναφορά στην προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και τον προτεινόμενο επιβλέποντα
2. Λεπτομερή πρόταση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής προς τη Συνέλευση του Τμήματος
3. Αντίγραφο Πτυχίου/‐ων
4. Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα πτυχία από την αλλοδαπή, σε περίπτωση που δεν έχουν ήδη αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, θα ελέγχονται βάση του ν. 4957/2022)
5. Αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας όλων των τίτλων σπουδών
6. Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική, ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου
7. Αντίγραφα πιστοποιητικών επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα θα αποδεικνύεται με βαθμολογία TOEFL τουλάχιστον 80 ή IELTS τουλάχιστον 6.0, με Proficiency Cambridge ή Proficiency Michigan ή και με τα λοιπά αποδεκτά από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικά για τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2).
8. Δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (εφόσον υπάρχουν).
9. Δύο ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές

Προτείνεται από το τμήμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τον προτεινόμενο επιβλέποντα πριν την υποβολή της πρότασης.
*Ολα τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο: i.yotopoulou@uoc.gr

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 22 Νοεμβρίου 2022 έως και 22 Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο