Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδακτορικών σπουδών Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε προκαθορισμένες ημερομηνίες εντός του ακαδημαϊκού έτους που ορίζονται από τον κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Η αίτηση για την Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε τρεις περιόδους κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους:

 • 1-20 Σεπτεμβρίου
 • 1-20 Ιανουαρίου
 • 1-20 Μαΐου

Στην αίτηση, η οποία συμπληρώνεται ηλεκτρονικά, αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Ο προτεινόμενος τίτλος
 2. Η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης και συγγραφής
 3. Ο/Η προτεινόμενος/η ως επιβλέπων/ουσα της Διδακτορικής Διατριβής, ο/η οποίος/α ανήκει σε όσους/ες έχουν δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017

Η αίτηση των υποψήφιων διδακτόρων συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου
 • Σχέδιο πρότασης Διδακτορικής Διατριβής, έκτασης 3.500-5.000 λέξεων, που περιλαμβάνει τον τίτλο της προτεινόμενης Διατριβής, το θέμα, τους στόχους της έρευνας, τη μεθοδολογίας της έρευνας, τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, τη συμβολή της έρευνας στη γνώση και στην επιστήμη, την πρωτοτυπία της και ενδεικτική βιβλιογραφία. Επίσης, το όνομα του προτεινόμενου μέλους Δ.Ε.Π. το οποίο θα είναι σύμφωνο για την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής.
 • Ενημερωτικό σημείωμα του προτεινόμενου μέλους Δ.Ε.Π. για την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
 • Εργασίες και δημοσιεύσεις
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • Υπεύθυνη δήλωση η οποία βεβαιώνει την πρωτοτυπία της πρότασης και ότι δεν εκπονεί Διδακτορική Διατριβή ούτε έχει υποβάλει Διδακτορική Διατριβή για κρίση, με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα, σε άλλο Α.Ε.Ι., ελληνικό ή της αλλοδαπής.

Στην περίπτωση που ο Βασικός Τίτλος Σπουδών ή/και το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  του/της υποψηφίου/ιας προέρχονται από ιδρύματα της αλλοδαπής απαιτείται να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά η πράξη αναγνώρισης ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας με τα αντίστοιχα ελληνικά πανεπιστήμια από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80), όπως αυτός ισχύει.

Τέλος, τα κριτήρια αξιολόγησης της αίτησης είναι:

 • Η ερευνητική πρόταση της/του υποψήφιας/ου
 • Η συνάφεια του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και ο βαθμός (τουλάχιστον Λίαν καλώς)
 • Οι συναφείς μεταπτυχιακές εργασίες ή τυχόν δημοσιεύσεις
 • Η συμμετοχή σε ερευνητικά ή άλλα προγράμματα
 • Η άριστη (τεκμηριωμένη) γνώση της ιταλικής γλώσσας και/ή άλλων γλωσσών
 • Η συνέντευξη

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Αίτηση / Κανονισμός


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο