Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Προκήρυξη μιας (1) θέσης άμισθου μεταδιδάκτορα στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ

Προκήρυξη:

Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 610/21-7-2022 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου μεταδιδάκτορα, για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής εργασίας και ιδιαίτερα στην «Φαρμακευτική» και στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Ανάλυση».

Δικαιολογητικά

 1. ΄Εντυπη αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας (συνημμένο 1).

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα περιγράφονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου που προκηρύσσεται.

3. Αντίγραφο Πτυχίου εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).

4. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).

5. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού (αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ).

6. Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας και κατά προτίμηση της Αγγλικής. Η γνώση πιστοποιείται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναγνωρισμένων οργανισμών.

7. Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή από μέλος Δ.Ε.Π. ή από Ερευνητών των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, κατόχου Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

8. Πρόταση εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας, υπογεγραμμένη και από τον Επιβλέποντας Καθηγητή (συνημμένο 2)

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι/ες πρέπει υποχρεωτικά:

  • να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ του εσωτερικού ή ομοταγούς ιδρύματος του εξωτερικού αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ)
  • το ένα από τα τρία (3) πτυχία (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) να είναι στο ευρύτερο πεδίο της γνωστικής περιοχής του υπό προκήρυξη γνωστικού αντικειμένου εκπόνησης της μεταδιδακτορικής εργασίας
  •  να επιλέξουν αντικείμενο για την εκπόνηση της εργασίας από τις περιοχές που προαναφέρονται στην προκήρυξη.

Συνεκτιμητέα στοιχεία για την επιλογή θεωρούνται:

  • Η συνολική βαθμολογία τόσο του προπτυχιακού, του μεταπτυχιακού και του διδακτορικού τίτλου σπουδών και η βαθμολογία σε μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της προς εκπόνησης μεταδιδακτορικέςς εργασίες.
  • Οι μεταπτυχιακές σπουδές σε σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
  • Η επιστημονική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας (ερευνητική ή διδακτική πείρα), οι δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε συνέδρια.

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών

Οι υποψήφιοι/ες για το παραπάνω γνωστικό αντικείμενο θα πρέπει να υποβάλουν από 25/7/2022 μεχρι 25/8/2022 αίτηση την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής (κτίριο Βιολογίας-Φαρμακευτικής,4 ος Όροφος, γραφ. 406) ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος (Υπεύθυνη: κ. Μαίρη Χατζόγλου Τηλ. 2310.997623 e-mail: info@pharm.auth.gr), μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Μετά τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, από την κατά ερευνητικό πεδίο τριμελή επιτροπή που θα έχει ορίσει η Συνέλευση του Τμήματος, οι υποψήφιοι θα κληθούν από αυτή, για προσωπική συνέντευξη.

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα γίνει από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από πρόταση της επιτροπής και του επιβλέποντα καθηγητή.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικά καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email: info@pharm.auth.gr)

Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής πρότασης

Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής πρότασης

Προκήρυξη


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο