Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές (2024-2025)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κα-λεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προ-γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές - (Μaster in Software Engineering for Internet and Mobile Applications)», για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές» (ΦΕΚ Β’ 2625/ 18.06.2021), είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στη Μηχανική Λογισμικού (Software Engineering), που είναι ο κλά-δος της Επιστήμης της Πληροφορικής που ασχολείται με τη σχεδίαση και κατασκευή συστη-μάτων και εφαρμογών λογισμικού. Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στις περιοχές της Μηχα-νικής Λογισμικού που αφορούν τη δημιουργία σύγχρονων και μεγάλης κλίμακας διαδικτυα-κών και φορητών εφαρμογών, καθώς και συνδυασμού αυτών.

Για τη χορήγηση του Π.Μ.Σ. απαιτείται: 

 • η επιτυχής εξέταση σε οκτώ μαθήματα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και 
 • η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Π.Μ.Σ. με πλήρη φοίτηση είναι τρία εξάμηνα και με με-ρική φοίτηση 6 εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων χρησιμοποιεί την υλικοτεχνική υπο-δομή του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα και υποστηρίζεται από όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.

Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.200 ευρώ.

Στο Π.Μ.Σ. «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές» γίνονται δεκτοί:

 1. πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. τμημάτων Πληροφορικής, τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών, καθώς και ισοδύναμων τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο άπτεται του αντικειμένου του Π.Μ.Σ.,
 2. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως τριάντα (30) ανά έτος.

H επιλογή των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτη-ρίων:

 1.  Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (30%),
 2. Συνάφεια Διπλωματικής Εργασίας με τους στόχους του Π.Μ.Σ. (15%),
 3. Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το Π.Μ.Σ. (10%),
 4. Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές  εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. (15%),
 5. Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας (10%),
 6. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (5%),
 7. Γνώση χρήσης Η/Υ (5%),
 8. Συστατικές Επιστολές (συνολικά) (5%), και
 9. Επιπρόσθετα προσόντα (σεμινάρια, μελέτες, κτλ.) (5%)

Οι ενδιαφερόμενοι σε πρώτη φάση, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://forms.office.com/e/QGPEc7Napy 

Εφόσον επιλεγούν, σε επόμενη φάση, θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο με όλα τα απαραί-τητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα ακόλουθα:

 1. Εκτυπωμένη την αίτηση που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά (στο τέλος της διαδικασίας συ-μπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης δίνεται η δυνατότητα λήψης του PDF της φόρμας που συμπληρώθηκε).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίων / διπλωμάτων.
 4. Πρωτότυπα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματα Διπλώματος.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, εάν υπάρχουν (επικυρωμένα έγγραφα από Α-σφαλιστικό Φορέα ή από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία).
 6. Αποδεικτικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (καθώς και της ελληνικής αν πρόκει-ται για αλλοδαπούς υποψήφιους που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. στην ελληνική). (Γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας που δέχεται το ΑΣΕΠ ως επιπέδου Β2 και άνω).
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 10. Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε μορφή PDF σε CD ή εναλλακτικά να αναγραφεί έγκυρος σύνδεσμος από τον οποίο μπορεί να γίνει το κατέβασμα του PDF της πτυχια-κής εργασίας (Download link). 
 11. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 12. Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκ-παίδευσης, κ.λπ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σε περίπτωση αποδοχής, θα πρέπει να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ
Γραμματεία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Περιφερειακή Οδός Λάρισας-Τρικάλων
ΤΚ 415 00, Λάρισα
Τηλ: 2410.684.708
Π.Μ.Σ. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς για τις σπουδές από τη Γραμμα-τεία του Π.Μ.Σ., τηλ: 2410.684.708 -709, e-mail: secrypms@uth.gr, καθώς και από το website του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα: https://seima.ds.uth.gr/

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται έως και την Τετάρτη 31/07/2024. Μόνο εφόσον υπάρξουν διαθέσιμες θέσεις, θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Κυριακή 08/09/2024.

H έναρξη των μαθημάτων πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2024.

 

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο