Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (2023-2024)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από 18 Απριλίου 2023 έως και 15 Ιουνίου 2023. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι/ες ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εκκρεμεί μόνο η καθομολόγησή τους (ορκωμοσία). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από τη Γραμματεία του/της υποψήφιου/ας στην οποία θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση των σπουδών και θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε  πτυχιούχους των Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που έχουν παιδαγωγική επάρκεια. Το Πρόγραμμα διαρκεί τρία εξάμηνα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου..

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.350 ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 4899/τ.Β/16-09-2022).Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί δια ζώσης και υπάρχει η δυνατότητα της διδασκαλίας των μαθημάτων με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι του ποσοστού 35% του συνόλου των μαθημάτων σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τον φάκελο κάθε υποψήφιας/υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία. Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.

Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως εξής: (α) 23 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίες/οι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίες/οι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους.

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο εδώ!

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές) [εφόσον υπάρχει]
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν]
 • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
 • Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ]
 • Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει, με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση ευθύνης στην εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει]
 • Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα [εφόσον υπάρχουν]
 • Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων πληροφορικής (ΤΠΕ)[εφόσον υπάρχει]
 • Άλλα δικαιολογητικά  που πιστοποιούν τα μοριοδοτούμενα  προσόντα

Πληροφορίες σχετικά με τη μοριοδότηση του φακέλου μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο εδώ.   

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από την Τρίτη 18 Απριλίου 2023 έως και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά, τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pre.uth.gr/ypovoli-aitisis-ypopsifiotitas/

Τηλέφωνο γραμματείας: 2421074881, Ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@uth.gr       

Ιστοσελίδα προγράμματος

Ημέρες & ώρες επικοινωνίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη (ώρες 10:00 -13:00)

Τετάρτη (ώρες 17.30 - 20:00)

Παρασκευή (ώρες 17:00 - 20:00)

Σάββατο (ώρες 9:30 -12:00)

Προκήρυξη

 


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο