Management Engineering
ΠΜΣ Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας & Διεθνούς Ασφάλειας
eLearning EKPA
ΕΚΠΑ: Ευφυής Διαχείριση Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκήρυξη:

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση από 20/05/2021 έως και 31/08/2021.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ΄ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, και Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικές - κοινωνικές - θετικές επιστήμες είτε από ΑΕΙ του εσωτερικού είτε από αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (ή άλλο αρμόδιο φορέα) ΑΕΙ του εξωτερικού, ή να είναι κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών) 
 2. Να γνωρίζουν  την Αγγλική Γλώσσα (Proficiency Cambridge ή Michigan την τελευταία δεκαετία ή TOEFL πάνω από 213 ή IELTS πάνω από 5,5 -τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για δύο έτη -ή πτυχίο από αναγνωρισμένο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ή πτυχίο αγγλικής φιλολογίας), 
 3. Να έχουν θετική εισήγηση ενός µέλους ∆ΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (κατά την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους).

Τα προτεινόμενα πεδία έρευνας, και ο αριθμός των θέσεων ανά πεδίο, που οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Τέσσερις (4) θέσεις στα πεδία έρευνας (α) Επιχειρηματικότητα και Περιφερειακή Ανάπτυξη, (β)Δημογραφία των Επιχειρήσεων και Παραγωγικότητα, (γ) Επιχειρηματικότητα, Κλαδική Αναδιάρθρωση και Ανάπτυξη και (δ) Μεγέθυνση των Επιχειρήσεων  και Επιχειρηματικό Περιβάλλον. (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Γ. Φωτόπουλος, gfotop@uop.gr)
 2. Μία (1) θέση στο πεδίο έρευνας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Επιβλέπων: Αναπλ. Καθηγητής κ. Τ. Αγγελίδης, tangel@uop.gr)
 3. Τέσσερις (4) θέσεις στα πεδία έρευνας των Οικονομικών/Χρηματοοικονομικών της Ενέργειας ή των Οικονομικών του Περιβάλλοντος (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Θ. Αλεξόπουλος, t.alexopoulos@uop.gr)
 4. Μία (1) θέση στο πεδίο έρευνας της Εταιρικής Υπευθυνότητας (social responsibility).  (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Γ. Παπαγιαννάκης, papagiannakis@uop.gr)
 5. Μία (1) θέση στο πεδίο έρευνας των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου.  (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγήτρια κα. Β. Σκίντζη, vikiski@uop.gr )

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 1. Αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας, ο προτεινόμενος επιβλέποντας καθηγητής (αν υπάρχει), και η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης (υπόδειγμα αίτησης εδώ)
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αναλυτική Ερευνητική πρόταση 2500 λέξεων τουλάχιστον (υπόδειγμα πρότασης εδώ).
 4. Επίσημα αντίγραφα πτυχίου.
 5. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας για τα ως άνω.
 6. Αποδεικτικό Αγγλικής γλώσσας.
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Δυο συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ή εργοδότες.
 10. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Διαδικασίας Επιλογής Υποψηφίων 

Ο φάκελος υποψηφιότητας ελέγχεται από την Συντονιστική Επιτροπή των Διδακτορικών Σπουδών ως προς την πληρότητα των τυπικών προσόντων. Εφ' όσον ο υποψήφιος πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, η Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών εξετάζει το φάκελο υποψηφιότητας, καλεί τον υποψήφιο σε συνέντευξη και ετοιμάζει εισήγηση σχετικά µε την αποδοχή ή όχι της υποψηφιότητας. 

Στη συνέχεια ο φάκελος υποψηφιότητας μαζί µε την εισήγηση της Τριμελούς Συντονιστικής Επιτροπής των Διδακτορικών Σπουδών διαβιβάζεται στην Συνέλευση του Τμήματος. 

Η Συνέλευση του Τμήματος στην οποία διαβιβάστηκε ο φάκελος, σε συνέλευση που πραγματοποιείται στις αρχές του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις ουσιαστικές προϋποθέσεις, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (δες εδώ), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και λαμβάνει και την τελική απόφαση περί αποδοχής ή όχι της συγκεκριμένης υποψηφιότητας.

Η αίτηση και τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατατίθενται έντυπα ή ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θέση Σέχι, Πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, τ.κ. 22100

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Πληροφορίες: τηλ. +30 2710 230128 , +30 2710 230123  Web:https://es.uop.gr/phd/index.php/el/ 


Μοιραστείτε το:

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο