Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πρόγραμμα MBA- Μaster in Business Administration (2019-2020)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ και για έναρξη το Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020, παρατείνεται μέχρι τις 15.08.2019.

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019/2020 

Η Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για τα μεταπτυχιακά προγράμματα για έναρξη το Χειμερινό Εξάμηνο 2019/2020 παρατείνεται μέχρι τις 19.4.2019 με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:

 • Διδακτορικά Προγράμματα Τμήματος Ψυχολογίας – μέχρι τις 26.4.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σχολικής Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης - μέχρι τις 31.5.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΕ – μέχρι τις 31.7.2019
 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ – μέχρι τις 15.08.2019

Σε περίπτωση που υπάρξουν κενές θέσεις τα ακαδημαϊκά Τμήματα θα συνεχίσουν να δέχονται αιτήσεις

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ

Εκατόν είκοσι θέσεις (120) για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ως ακολούθως:

 • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Ελληνική Γλώσσα)
 • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα μερικής φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)
 • 40 θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα πλήρους φοίτησης στη Διοίκηση (ΜΒΑ) – (Αγγλική Γλώσσα)

Πληροφορίες για το ΜΒΑ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.mba.ucy.ac.cy Τηλ.: 22 893630, 22 893652, Φαξ: 22 895023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται MONON ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος online application system του Πανεπιστημίου Κύπρου http://ucy.ac.cy/postgraduate_appl. Αιτήσεις που θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 1. Βιογραφικό σημείωμα (Curriculum Vitae).
 2. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων (μεταπτυχιακού και πτυχιακού επιπέδου) ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Σε περίπτωση εισδοχής σε πρόγραμμα, πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα πτυχίων θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την αποδοχή της θέσης).
 3. Αναλυτική βαθμολογία για όλα τα προγράμματα σπουδών.
 4. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.
 5. Τα ονόματα και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις δύο (2) τουλάχιστον Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να στείλουν συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος υποβολής αιτήσεων. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

(Επειδή σε ορισμένα προγράμματα σπουδών ζητείται να υποβληθούν τρεις (3) συστατικές επιστολές, παρακαλείστε, προτού υποβάλετε την αίτηση σας, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στο οποίο ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση, για να βεβαιωθείτε για τον αριθμό).

Δίδακτρα:

Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Μάστερ

€5.125 για κάθε πρόγραμμα Μάστερ με τις πιο κάτω εξαιρέσεις:

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα σπουδών:

- €10.250 Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)

- €10.000 Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship – TIME MBE)

- €7.500 Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

- €6.500 Μάστερ Intelligent Critical Infrastructure Systems

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Προγράμματος Σχολικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου:

Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €4.000

Μη Κάτοχοι Διπλώματος Μάστερ:

 • Συνολικό ποσό διδάκτρων €6.500 (νοουμένου ότι ολοκληρώσουν τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών τους και αποκτήσουν το διδακτορικό τίτλο σε 6 έτη/12 εξάμηνα).
 • Κάθε έτος φοίτησης πέραν των 6 ετών με μέγιστη διάρκεια σπουδών τα 8 έτη (16 εξάμηνα) αντιστοιχεί σε καταβολή διδάκτρων €1.250 κάθε έτος (€625 το εξάμηνο). Το ανώτατο ποσό διδάκτρων για τα διδακτορικά προγράμματα είναι €9.000

Πρόγραμμα Κλινικής Ψυχολογίας (ισχύει για όλους τους Διδακτορικούς Φοιτητές):

Στα δίδακτρα του Εφαρμοσμένου Διδακτορικού Προγράμματος Κλινικής Ψυχολογίας προστίθεται τέλος εποπτευόμενης κλινικής άσκησης ύψους €1.000 το οποίο διατίθεται για τη μίσθωση υπηρεσιών εποπτείας από εγγεγραμμένους επαγγελματίες ψυχολόγους.

ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ERASMUS+

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω του προγράμματος «Erasmus+ Master Degree Loans» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο πλαίσιο της στρατηγικής του για διεθνοποίηση, δανειοδοτεί φοιτητές για την εκπόνηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ σε προγράμματα πλήρους φοίτησης. Οι φοιτητές θα πρέπει να διαμένουν σε οποιαδήποτε από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ και να μεταβούν στην Κύπρο για να παρακολουθήσουν το μεταπτυχιακό τους πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ποιοι μπορεί να υποβάλουν αίτηση για δάνειο:

 • Να κατέχουν αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου (Bachelor degree) ή να έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών τους.
 • Το πανεπιστημιακό δίπλωμα προπτυχιακού επιπέδου να προέρχεται από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα εκτός Κύπρου.
 • Να έχουν υποβάλει αίτηση και γίνει δεκτοί για φοίτηση σε ένα από τα προγράμματα σπουδών επιπέδου Μάστερ του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι σε Χώρα του προγράμματος Erasmus+ (με εξαίρεση την Κύπρο).
 • Να μην έχουν ήδη συνάψει άλλο δάνειο μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για χορήγηση δανείου Erasmus+ Master Degree Loan, μπορούν να ενημερωθούν για τα προγράμματα σπουδών που συμμετέχουν στο σχέδιο, για τις 32 χώρες του προγράμματος, καθώς και για άλλες πρόνοιες του δανείου από τον ιστότοπο της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Υποτροφίες «Ευαγόρας και Πράξανδρος» σε Νεοεισερχόμενους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ)

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) χορηγεί 120 υποτροφίες σε νέους φοιτητές που εισάγονται σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (επιπέδου Διδακτορικού και Μάστερ). Οι υποτροφίες απευθύνονται σε νεοεισερχόμενους φοιτητές μόνο και έχουν ως στόχο την προσέλκυση υψηλού επιπέδου φοιτητών και την οικονομική στήριξη των φοιτητών του Ιδρύματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών και κατατάσσονται σε δύο είδη: πλήρεις (δίδακτρα συν ετήσιο επίδομα ύψους €8.000) και μερικές (πλήρης κάλυψη διδάκτρων).

Οι υποψήφιοι για υποτροφία θα πρέπει να το δηλώσουν στο Βήμα 11 της ηλεκτρονικής αίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες εδώ.

2. Υποτροφίες για το Προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας ή/και της Εθνικής Φρουράς:

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει τέσσερις (4) υποτροφίες για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου ή/και της Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι υποτροφίες αφορούν μόνο τους νεοεισερχόμενους φοιτητές/τριες για εισδοχή από Σεπτέμβριο 2019. Η κάθε υποτροφία θα καλύπτει το δεύτερο 50% των διδάκτρων (αφού πρώτα οι υποψήφιοι καταβάλουν το πρώτο 50%).

3. Υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει μία (1) υποτροφία σε Σύριους πρόσφυγες που αναγκάστηκαν να διακόψουν τις σπουδές τους και επιθυμούν να τις συνεχίσουν στη χώρα που τους παραχώρησε άσυλο. Προϋπόθεση για την παραχώρηση της υποτροφίας είναι η εξασφάλιση θέσης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου για φοίτηση το Σεπτέμβριο του 2019. Η υποτροφία καλύπτει πλήρη δίδακτρα και διαμονή.

Γενικές Πληροφορίες:

Πληροφορίες δίδονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα