Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2024-2025)

Γενικές Πληροφορίες
Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων που οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» με τρεις (3) κατευθύνσεις:

 1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 2. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (οδηγεί απευθείας σε εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ)

Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ ως ισότιμο με όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της χώρας. Εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης και δεν παρέχει παιδαγωγική επάρκεια. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδίκευσης εκπαίδευσης ενηλίκων έχει δικαίωμα για απευθείας συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για εκπαιδευτής ενηλίκων.

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η προκήρυξη αφορά σε 240 θέσεις σύμφωνα με τον, εγκεκριμένο στον κανονισμό σπουδών του προγράμματος, αριθμό εισακτέων (ΦΕΚ 6074/Β/29.11.2022, άρθρο 11.1 Αριθμός εισακτέων). Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Συνέλευσης δύναται να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν ισοβάθμησαν στη μοριοδότηση του φακέλου τους στην τελευταία θέση. Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού:

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιωθούν και θα ανακοινωθούν ανά κατεύθυνση.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για την κατεύθυνση Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι εκατόν εξήντα (160) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για την κατεύθυνση Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση είναι σαράντα (40) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι σαράντα (40) άτομα.
 • Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες ο υπό προκήρυξη αριθμός για μία κατεύθυνση, ο αριθμός μπορεί να συμπληρωθεί – με απόφαση της Συνέλευσης - από υποψηφίους άλλης κατεύθυνσης με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν.

Διάρκεια σπουδών
Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα: τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν εξ’ αποστάσεως φοίτηση, ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ή στην εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση δυο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Τα μαθήματα ανά κατεύθυνση ανά εξάμηνο καθώς και το περίγραμμα των μαθημάτων βρίσκονται στον κανονισμό σπουδών του προγράμματος που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα. Οι σπουδές του προγράμματος αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει (άπαξ) άδεια αναστολής της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η άδεια δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Δεν προβλέπεται δυνατότητα αναστολής φοίτησης για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

Απουσίες: Δύο ανά μάθημα
Τρόπος διδασκαλίας: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως
Τρόπος Εξέτασης: Αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω γραπτών εξετάσεων (1-2/2/2025) ή/και κατάθεσης εργασίας
Τέλη φοίτησης: 2200€ σε τρείς δόσεις.
Μαθήματα ή διπλωματική: Εξαρτάται από την επιλογή του φοιτητή/φοιτήτριας, ή δύο μαθήματα στο τρίτο εξάμηνο ή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και διαδικτυακή υποστήριξή της
Απαλλαγή τελών φοίτησης: Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.
Απαλλαγή από μαθήματα: Σε ήδη κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, υπό προϋποθέσεις.

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας
Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο εδώ μέχρι την Παρασκευή 12/04/2024.
 2. Η επιτροπή επιλογής καταρτίζει τον αρχικό πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
 3. Απορρίπτονται οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια του νόμου και του κανονισμού σπουδών και γίνεται η πρώτη επιλογή των υποψηφίων.
 4. Οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 50 θέσεις ανά κατεύθυνση (στην κατεύθυνση της Διοίκησης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων θα κληθούν οι υποψήφιοι που βρίσκονται στις πρώτες 200 θέσεις) καλούνται σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).
 5. Στο τέλος της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέλευση με τη σύμφωνη εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (5 ημερών) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Π.Μ.Σ. αφού πρώτα αποδεχθούν τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Σε περίπτωση αρνήσεων η γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης υποψηφίους τους οποίους καλεί σε διαδικτυακή συνέντευξη με προσωπικό μήνυμα (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).

Δείτε τα κριτήρια επιλογής εδώ.

Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.200 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρείς δόσεις ως εξής:

 • Α. Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης στο πρόγραμμα προκειμένου να κατοχυρώσει την εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη καταβολή της πρώτης δόσης συνεπάγεται τη διαγραφή από το πρόγραμμα και την κάλυψη της θέσης από τον επόμενο σε κατάταξη υποψήφιο.
 • Β. Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30ή Ιανουαρίου 2025.
 • Γ. Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 700€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας ή την παρακολούθηση των δυο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 30ή Ιουνίου 2025. Κάθε εισακτέος λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος και δηλώνει εγγράφως κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για την εγγραφή φοιτητή στο ΠΜΣ απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου ατομικών στοιχείων (αποστέλλεται από την Γραμματεία κατά την κοινοποίηση της επιτυχούς εισαγωγής στο πρόγραμμα).

Τρόπος διδασκαλίας
Τα μαθήματα του προγράμματος θα διεξαχθούν αποκλειστικά με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (διαδικτυακά). Το σύνολο των απαιτούμενων διαδικτυακών συναντήσεων είναι δεκατρείς ανά μάθημα από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου και ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια δικαιούται να απουσιάσει σε δύο από τις δεκατρείς συναντήσεις ανά μάθημα. Οι κάμερες πρέπει να παραμένουν ανοιχτές κατά την διάρκεια των μαθημάτων καθώς οι διδάσκοντες σε διαφορετική περίπτωση μπορούν να θεωρήσουν ότι ο/η φοιτητής/τρια είναι απών/ούσα.

Δομή του προγράμματος
Τα δύο πρώτα εξάμηνα προβλέπουν την διαδικτυακή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα ανά κατεύθυνση. Το τρίτο εξάμηνο προορίζεται είτε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είτε για την διαδικτυακή παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή του ΠΜΣ στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων και το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στη διεύθυνση: http://education-master.gr.

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο