Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2021-2022)

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, διοργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων που οδηγεί στην απόκτησή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» με 3 κατευθύνσεις:

1. Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
2. Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
3. Εκπαίδευση Ενηλίκων (οδηγεί απευθείας σε εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ )

Το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από το ΑΣΕΠ ως ισότιμο με όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα της χώρας. Εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο της διοίκησης και δεν παρέχει παιδαγωγική επάρκεια. Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδίκευσης εκπαίδευσης ενηλίκων έχει δικαίωμα για απευθείας συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για εκπαιδευτής ενηλίκων (εδώ)

Στο εν λόγω πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών καιτων ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και οι τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Ο αριθμός των εισακτέων για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) προβλέπεται να είναι εκατόν εξήντα (160) (ογδόντα/κύκλο εισαγωγής). Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού, λόγω της έκτακτης κατάστασης της πανδημίας και με στόχο τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών και των ακαδημαϊκών διαδικασιών του μεταπτυχιακού δεν θα υπάρξει εκ νέου προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 και το σύνολο των φοιτητών που θα εισαχθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους τον Οκτώβριο 2021. Η επιλογή τους γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Με απόφαση της Συνέλευσης δύναται να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθμοι υποψήφιοι οι οποίοι τυχόν ισοβάθμησαν στη μοριοδότηση του φακέλου τους στην τελευταία θέση. Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού:

 • Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά και μόνο σε μία κατεύθυνση του προγράμματος και αξιολογείται για αυτήν.
 • Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των φακέλων υποψηφιότητας θα διεκπεραιωθούν και θα ανακοινωθούν ανα κατεύθυνση.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι ογδόντα (80) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση είναι σαράντα (40) άτομα.
 • Ο αριθμός των εισακτέων της τρέχουσας προκήρυξης για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για την κατεύθυνση Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι σαράντα (40) άτομα.
 • Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί από τους επιτυχόντες ο υπό προκήρυξη αριθμός για μία κατεύθυνση, ο αριθμός μπορεί να συμπληρωθεί – με απόφαση της Συνέλευσης - από υποψηφίους άλλης κατεύθυνση με βάση την κατάταξη τους, εφόσον το επιθυμούν.

Διάρκεια σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι τρία εξάμηνα: τα δύο πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν φοίτηση με ευέλικτες μορφές μάθησης (οκτώ (8) δια ζώσης μαθήματα στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου και πέντε (5) με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας), ενώ το τρίτο εξάμηνο στοχεύει στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ή στην παρακολούθηση δυο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας.Ηέναρξη των μαθημάτων για όλους τους εισακτέους έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2021. Στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο προβλέπονται 3 χρονικές περίοδοι ανά έτος για εξετάσεις: στο τέλος του κάθε εξαμήνου (χειμερινό, εαρινό) και επαναληπτικές εξετάσεις το Σεπτέμβριο /Οκτώβριο. Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου δεν υπερβαίνει τις 2 εβδομάδες. Τα μαθήματα ανα κατεύθυνση ανα εξάμηνο καθώς και το περίγραμμα των μαθημάτων βρίσκονται στον κανονισμό σπουδών του προγράμματος που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα.

Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 ημερολογιακοί μήνες από την ημερομηνία εγγραφής στο ΠΜΣ και το χρονικό διάστημα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ημερολογιακού τριμήνου από την ημερομηνία ανάληψης του θέματος διπλωματικής εργασίας. Οι σπουδές του προγράμματος πλήρους φοίτησης αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS).

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας

Η διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας ολοκληρώνεται σε δύο φάσεις.

1. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτησή στοιχείων και να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο εδώ μέχρι την Κυριακή 20/6/2021.
2. Στη συνέχεια οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική διαδικτυακή συνέντευξη, σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί με προσωπικό μήνυμα στον κάθε υποψήφιο (η μη συμμετοχή στην διαδικασία της συνέντευξης συνεπάγεται την ακύρωση της αίτησης).

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και τα αντίστοιχα μόρια ανα κριτήριο αξιολόγησης παρατίθενται στον πίνακα που ακολουθεί: (βλ. εδώ. σελ. 2-3)

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.200 Ευρώ και καταβάλλονται σε τρείς δόσεις ως εξής:

Α. Καταβολή πρώτης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται με την αποδοχή της θέσης στο πρόγραμμα
Β. Καταβολή δεύτερης δόσης ύψους 750€ πραγματοποιείται πριν την έναρξη του Β’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών στο Β’ εξάμηνο και όχι πέραν της 31ης Ιανουαρίου εκάστου έτους.
Γ. Καταβολή τρίτης δόσης ύψους 700€ πραγματοποιείται πρίν την έναρξη του Γ’ εξαμήνου και αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη διπλωματικής εργασίας ή την παρακολούθηση των δυο μαθημάτων αυξημένςη βαρύτητας και όχι πέραν της 30ης Ιουνίου εκάστου έτους.

Κάθε εισακτέος λαμβάνει γνώση του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του προγράμματος και δηλώνει εγγράφως κατά την εγγραφή του στο πρόγραµµα ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας τουΠ.Μ.Σ. Για την εγγραφή φοιτητή στοΠΜΣαπαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου ατομικών στοιχείων (αποστέλλεται από την Γραμματεία κατά την κοινοποίηση της επιτυχούς εισαγωγής στο πρόγραμμα) και η καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης.

Τρόπος διδασκαλίας

Τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 θα διεξαχθούν πλήρως συμμορφούμενα με τις τότε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, εάν συντρέχουν λόγοι πανδημίας Covid-19. Το σύνολο των απαιτούμενων διδακτικών εβδομάδων είναι δεκατρείς από την έναρξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ανάλογα με τον τρόπο διδασκαλίας που θα προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, θα ισχύσει το Α ή το Β όπως περιγράφονται στη συνέχεια:

Α. Σε περίπτωση που επιτρέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο την υλοποίηση των μαθημάτων με δια ζώσης διδασκαλία, οι ημερομηνίες υλοποίησης των δια ζώσης μαθημάτων είναι:

 • 9-10/10/2021
 • 23-24/10/2021
 • 6-7/11/2021
 • 20-21/11/2021
 • 4-5/12/2021
 • 18-19/12/2021
 • 15-16/1/2022
 • 5-6/2/2022
 • 12-13/2/2022 (Εξεταστική περίοδος)

Όλα τα ανωτέρω δια ζώσης μαθήματα θα πραγματοποιούνται το Σάββατο 9.00-21.00 και την Κυριακή 9.00-18.00

Τα υπολειπόμενα μαθήματα μαθήματα (5 τον αριθμό) θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία) καθημερινές και σε απογευματινές ώρες, σε πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Οι ημερομηνίες των δια ζώσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022 θα ανακοινωθούν πριν τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου.

Β. Σε περίπτωση που το νομοθετικό πλαίσιο επιβάλλει εξ’ αιτίας της πανδημίας covid να υλοποιηθούν τα μαθήματα αποκλειστικά με εξ’ αποστάσεως διδασκαλία (διαδικτυακά), όλα τα εν λόγω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν είτε καθημερινά σε απογευματινές ώρες, είτε Σάββατο ή/και Κυριακή σε ώρες 09.00- 21.00.

Δομή του προγράμματος

Τα δύο πρώτα εξάμηνα προβλέπουν την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα ανα κατεύθυνση. Το τρίτο εξάμηνο προορίζεται είτε για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας είτε για την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή του ΠΜΣ στη Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού, στη διεύθυνση: http://education-master.gr

Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωµα να ζητήσει (άπαξ) άδεια αναστολής της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η άδεια δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερης διάρκειας του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Δεν προβλέπεται δυνατότητα αναστολής φοίτησης για οποιονδήποτε άλλον λόγο.

Επικοινωνία μέσω email στο: information@education-master.gr

 • Προκήρυξη (pdf)
 • Υπόδειγμα Συστατικής Επιστολής (docx)
 • Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος (docx)


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο