Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση και Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων» αναπτύσσεται σε 3 εξάμηνα σπουδών, διάρκειας 13 εβδομάδων το κάθε ένα. Τα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 10 μαθήματα, διάρκειας 3 διδακτικών ωρών, ενώ το τρίτο εξάμηνο εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Κάθε μάθημα είναι διάρκειας 3 ακαδημαϊκών ωρών και αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS. Το σύνολο των σπουδών στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με ευέλικτες μορφές μάθησης. Μέρος της διδασκαλίας των μαθημάτων δύνανται να διεξάγονται έως ποσοστό 35% του φόρτου τους με εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων και τεχνολογιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει «υποχρεωτικά» μαθήματα και μαθήματα «επιλογής».

 

Α’ εξάμηνο σπουδών

Στο Α΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται «υποχρεωτικά» μαθήματα και μαθήματα «επιλογής». Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί συνολικά 5 μαθήματα. Συγκεκριμένα, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 μαθήματα:

 • Μεθοδολογίες Έρευνας στην Εκπαίδευση
 • Μάρκετινγκ και Επικοινωνία Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Μάνατζμεντ Εκπαιδευτικών Μονάδων
 • Πληροφοριακά Συστήματα και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Εκπαιδευτική Πολιτική και Στρατηγική
 • Εκπαίδευση και Νομοθεσία

 

Β’ εξάμηνο σπουδών

Στο Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται «υποχρεωτικά» μαθήματα και μαθήματα «επιλογής». Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί συνολικά 5 μαθήματα. Συγκεκριμένα, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν τα παρακάτω 4 μαθήματα:

 • Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στην Εκπαίδευση
 • Ποιότητα και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 • Καινοτομία στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Επίσης, όλοι οι φοιτητές επιλέγουν και παρακολουθούν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

 • Ευρωπαϊκή Ένωση, Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα
 • Διαπροσωπικές Δεξιότητες και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση

 

Γ’ εξάμηνο σπουδών

Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. Το θέμα της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου από τα μαθήματα του ΠΜΣ. Η διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριών μηνών από την ημερομηνία ανάληψης του θέματος και υποβολής του εντύπου οριστικής δήλωσης στη Γραμματεία και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες εκπόνησης. Παράταση μπορεί να δοθεί έπειτα από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο κατ’ ανώτατο. Φοιτητής έχει δικαίωμα ανάληψης διπλωματικής εργασίας εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου και έχει ολοκληρώσει την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης. Με την πλήρωση της προηγούμενης προϋπόθεσης οι φοιτητές καλούνται να υποβάλλουν το έντυπο αρχικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάληψης διπλωματικής εργασίας όπου δηλώνουν δύο θεματικά πεδία με σειρά προτεραιότητας. Η ΣΕ αφού εξετάσει τις προτιμήσεις των φοιτητών αναθέτει την επίβλεψη της διπλωματικής εργασίας σε προσωπικό συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει - με τη σύμφωνη γνώμη του φοιτητή - το έντυπο οριστικής δήλωσης θέματος διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία του Προγράμματος. Η ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της εργασίας ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής του εντύπου οριστικής δήλωσης θέματος στη γραμματεία. Η Γραμματεία ανακοινώνει τις ημερομηνίες υποστήριξης διπλωματικών εργασιών στους επιβλέποντες σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη δήλωσης του φοιτητή που έχει ολοκληρώσει την διπλωματική του εργασία προς υποστήριξη. Η ΣΕ ορίζει το Β’ μέλος εξέτασης της διπλωματικής. Ο Διευθυντής του Προγράμματος αποτελεί το τρίτο μέλος της επιτροπής αξιολόγησης της διπλωματικής εργασίας. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των τριών μελών της επιτροπής αξιολόγησης.


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο