Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος (MSc in Advanced Environmental Management Technologies in Engineering Works) (2019-2020)

Το Γενικό Τμήμα Λάρισας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου στον τομέα των Τεχνικών Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογίες μελέτης, κατασκευής, διερεύνησης, πρόβλεψης, προστασίας και ανάπτυξης με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και προϋποθέτουν την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, στην ελληνική γλώσσα, κατά τη διάρκεια των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (Συνολικά 60 ECTS).

1. Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτές υποψηφιότητες αποφοίτων (ή τελειοφοίτων, εφόσον αποφοιτήσουν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2019) των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών 2 Τ.Ε., Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών του Περιβάλλοντος, άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., Τμημάτων Μηχανικών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τμημάτων Πανεπιστημίων, ομοταγών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των «Έργων διαχείρισης περιβάλλοντος», αλλά και πτυχιούχοι άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδικοτήτων που κατά περίπτωση κρίνονται συναφείς από την αρμόδια επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Επιλογή Υποψηφίων

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των «φακέλων» υποψηφιότητας καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Για την επιλογή θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, οι συστατικές επιστολές, η γνώση ξένων γλωσσών (ιδίως αγγλικής), τυχόν υπάρχουσα ερευνητική δραστηριότητα, η επαγγελματική εμπειρία και άλλα σχετικά βιογραφικά στοιχεία, όπως αυτά παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της προκήρυξης

3. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Αιτήσεις των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2019 και μέχρι και την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019.

4. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Οι υποψήφοι καλουνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ στο e-mail: stedp-civil@teilar.gr, την αίτηση συμμετοχής τους. Για να γίνει δεκτή η αίτηση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση Συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.civil.teilar.gr/stedp) [συμπληρώνεται πλήρως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένη υπό μορφή .pdf],

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ή υπεύθυνη δήλωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή του/της υποψηφίου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2019 [αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένο υπό μορφή .pdf],

3 3. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού) [αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένη υπό μορφή .pdf],

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας [αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένο υπό μορφή .pdf],

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

5. Διαδικασία Συνέντευξης

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020 θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.civil.teilar.gr/stedp), μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Κατά την ημέρα της συνέντευξης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην επιτροπή, σε σφραγισμένους φακέλους, δύο συστατικές επιστολές, σύμφωνα με το πρότυπο συστατικής επιστολής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.civil.teilar.gr/stedp).

5. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας [αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένο υπό μορφή .pdf], 6. Βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας [αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένο υπό μορφή .pdf].

6. Δίδακτρα

Τα συνολικά δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε € 2.300 και καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων.

7. Υποτροφίες

i. Σύμφωνα με το Άρθρο ΙΑ του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ.: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος», καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, ανεξάρτητα από 4 τα προβλεπόμενα κριτήρια, ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ένας (1) υπότροφος του προγράμματος υποτροφιών «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης», καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

ii. Επίσης προβλέπεται η χορήγηση δύο επιπλέον υποτροφιών, εντός του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Η κάθε υποτροφία θα περιλαμβάνει πενήντα επί τοις εκατό (50%) έκπτωση στα ετήσια δίδακτρα του Π.Μ.Σ. • Η μία υποτροφία θα δοθεί σε απόφοιτο του πρώην Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. (Λάρισας) του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ο οποίος έλαβε το πτυχίο του εντός των προβλεπόμενων ν+1 ετών φοίτησης και με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερου του οκτώ (8.0) και • η δεύτερη υποτροφία θα δοθεί σε απόφοιτο άλλου Τμήματος ΑΕΙ • όπως ορίζεται στο Άρθρο Δ του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έλαβε το πτυχίο του εντός των προβλεπόμενων ν+1 ετών φοίτησης και με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερου του οκτώ (8.0).

iii. Σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν.4485/2017, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα

8. Διαδικασία λήψης υποτροφίας

Αν ο ενδιαφερόμενος εμπίπτει σε μία από τις δύο πρώτες κατηγορίες της παραγράφου 7, της παρούσας προκήρυξης και επιθυμεί να λάβει υποτροφία, θα πρέπει υποχρεωτικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής, να αποστείλει ηλεκτρονικά εντός της ίδιας προθεσμίας τα εξής:

1. Αίτηση Χορήγησης Υποτροφίας στο Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://www.civil.teilar.gr/stedp) [συμπληρώνεται πλήρως και αποστέλλεται ηλεκτρονικά συνημμένη υπό μορφή .pdf] και

2. τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναγράφονται στην αίτηση [αποστέλλονται ηλεκτρονικά συνημμένα υπό μορφή .pdf]. Αν εμπίπτει στην κατηγορία αυτών που απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, μετά την επιλογή των υποψηφίων θα τους ζητηθεί η προσκόμιση των απαραίτητων πρόσθετων δικαιολογητικών. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και οι δικαιούχοι θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

9. Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://www.civil.teilar.gr/stedp) ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (τηλ. 2410-684353, fax 2410-684306, e-mail: stedp-civil@teilar.gr).

 

H Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Ευαγγελία Δ. Φαρσιρώτου

Καθηγήτρια Δρ Πολιτικός Μηχανικός

Συνημμένα αρχεία:


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο