Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος (2023-2024)

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστήμης των Φυτών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» με ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 18 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2023. Ο χώρος υλοποίησης του Π.Μ.Σ. είναι διά ζώσης (δύο ενότητες διά ζώσης), τρεις ενότητες με μικτό τρόπο (διά ζώσης και εξ αποστάσεως) και είκοσι έξι ενότητες εξ αποστάσεως σύγχρονη διδασκαλία. Η Διά ζώσης διδασκαλία θα πραγματοποιείται στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Επιστημών των Φυτών του Γ.Π.Α., στο Καρπενήσι Ευρυτανίας ενώ η εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Πανεπιστημίου.

Αντικείμενα του Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, τεχνικών και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της οικολογίας με έμφαση σε εξειδικευμένα θέματα οικολογίας, διαχείρισης και προστασίας περιβάλλοντος.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης και δεξιοτήτων ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης πάνω στο εξειδικευμένο αντικείμενο του Π.Μ.Σ., να αναπτύξουν τις απαραίτητες ειδικές δεξιότητες για τη διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την αξιολόγηση, ανάλυση, και ερμηνεία ερευνητικών αποτελεσμάτων, και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και τις ειδικές δεξιότητες που απαιτούνται, τόσο για την επαγγελματική, όσο και για την ακαδημαϊκή και ερευνητική τους σταδιοδρομία στις ανταγωνιστικές συνθήκες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον.

Το Π.Μ.Σ. στην «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος» είναι πλήρους παρακολούθησης. Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα για τα πρώτα δύο εξάμηνα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων Δασολογίας των Πανεπιστημίων, των Τμημάτων Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, συναφών Τμημάτων Πανεπιστημίων και πρώην Τ.Ε.Ι. που θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος καθώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος Πανεπιστημίου ή πρώην Τ.Ε.Ι.

Το κόστος των διδάκτρων είναι για όλο το Π.Μ.Σ. τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

Τα κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

 1. Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές συναφούς με το Π.Μ.Σ. αντικειμένου (Μόρια: 30 καλώς, 35 λίαν καλώς, 40 άριστα),
 2. Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές άλλου αντικειμένου (Μόρια: 10 καλώς, 15 λίαν καλώς, 25 άριστα),
 3. Διαθέσιμη Επαγγελματική εμπειρία μετά την απόκτηση πτυχίου, σχετική με το Π.Μ.Σ. 1/ανά έτος και έως 10,
 4. Επιστημονικό & Ερευνητικό έργο, όπως άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σχετικά με το Π.Μ.Σ. (έως 15 μόρια),
 5. Επίπεδο γνώσης Αγγλικής γλώσσας ή και άλλης γλώσσας (Μόρια: 15 για B2, 20 για C1 και 25 για C2),
 6. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (έως 15 μόρια),
 7. Γνώση χρήσης Η/Υ (10 μόρια),
 8. Επιπρόσθετα προσόντα σχετικά με το αντικείμενο (σεμινάρια, μελέτες, εθελοντική εργασία κτλ έως 10 μόρια),
 9. Προσωπική συνέντευξη (με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, έως 10 μόρια).

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελεί το μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με την κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για τα κριτήρια αξιολόγησης, η βαθμολογία προκύπτει αναλογικά από το ποσοστό του βαθμού (επίδοσης ή ύπαρξης σχετικής δραστηριότητας) σε σχέση με το μέγιστο δυνατό βαθμό των αξιολογικών μορίων κάθε κριτηρίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

 1. Έντυπη αίτηση ή οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
 5. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
 6. Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κλπ.
 8. Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
 10. Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ.
 11. Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, εθελοντική εργασία κλπ (εάν υπάρχουν).
 12. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά κλπ) είναι γνήσια και αληθή αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία κατέχει ο υποψήφιος και θα, προσκομιστούν σε περίπτωση ελέγχου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, ενώ τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση:
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος», Δημοκρατίας 3
36100 Καρπενήσι

ή να τα κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού προγράμματος

Για περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2237025063 καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://environment.aua.gr/ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση environment@aua.gr.

Προκήρυξη
Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο