Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Masters in Public Administration and Local Government - MPA) (2019-2020)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ
 «ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την νέα σειρά του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 

 Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́ Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος (Μ.Δ.Ε.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).

Παρακολούθηση του προγράμματος μπορεί να πραγματοποιηθεί και εξ αποστάσεως, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.
Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων.

Για τις ανάγκες της μελέτης ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας απαιτείται η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η πιστοποίηση της γλωσσομάθειας θα πραγματοποιείται με υποβολή από τον υποψήφιο αναγνωρισμένων τίτλων σπουδών ή όπου απαιτηθεί, με ειδική εξέταση που διενεργεί η επιτροπή εξετάσεων.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις. Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου ( άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 -ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτηση και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση metaptychiakoddteipel@gmail.com μέχρι την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.59 μμ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα