Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση (Masters in Public Administration and Local Government - MPA) (2022-2023)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εξήντα (60) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (ΦΕΚ 4042/5-11-2019 «Επανίδρυση ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» ΦΕΚ 5919/30-12-2020 Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ «Δημόσια Διοίκηση Τοπική Αυτοδιοίκηση»).

Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας (παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο) και οδηγεί στην απονομή́ Μεταπτυχιακού́ Διπλώματος (Δ.Μ.Σ.) στην «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». (Master’s in Public Administration and Local Government -MPA).

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν με το συνδυασμό της δια ζώσης και της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις.

Σκοπός και στόχοι

Η διεπιστημονική προσέγγίση που εφαρμόζεται, συνδυάζοντας την εις βάθος μελέτη γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιοδρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, του άρθρου 34 του ν.4485/17, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος και ανά ΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στον Κανονισμό, μόνο σε ΠΜΣ που οργανώνεται σε Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Υποβολή αιτήσεων-Δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την προκήρυξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
2. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
5. Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εάν υπάρχει.
6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου B1. (επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
8. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
9. Φωτοτυπία δυο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
10. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
12. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.

Κριτήρια επιλογής

Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών για τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ γίνεται από επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση, σε ημερομηνία που καθορίζεται με απόφασή της. Υπολογίζεται δε στη βάση αλγορίθμου, του οποίου τα χαρακτηριστικά αναλύονται ως εξής:

1. Βαθμολογία Πτυχίου - Συντελεστής Στάθμισης 35%.
 α. βαθμολογία πτυχίου από 5 -6.4 (καλώς) 3%
 βαθμολογία πτυχίου από 6.5-8.4 (Λίαν Καλώς) 7%
 βαθμολογία πτυχίου από 8.5-10 (άριστα) 10%
1.β. Βαθμολογία μαθημάτων σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ κατά την ίδια ως άνω κλίμακα 10%
1.γ. Βαθμολογία Διπλωματικής εργασίας εάν υπάρχει 5%

2. Ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου Συντελεστής Στάθμισης 20%

3. Βαθμολογία Συνέντευξης - Συντελεστής Στάθμισης 35%.
Η Επιτροπή στην συνέντευξη αξιολογεί :
• Το υπόβαθρο του υποψηφίου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. 20%
• Τη δυνατότητα του υποψηφίου να μετάσχει ουσιαστικά στη μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος. 10%
• Την τυχόν συναφή ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου Συντελεστή στάθμισης 5%

4. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Η επάρκεια πιστοποιείται με αναγνωρισμένο τίτλο ή όπου απαιτείται με διαδικασία εξέτασης από την επιτροπή επιλογής.

Η βασική γνώση αγγλικής (επίπεδο Β1) είναι υποχρεωτική και βαθμολογείται με 0, η καλή γνώση (Β2) βαθμολογείται με 4, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) βαθμολογείται με 7 και η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) βαθμολογείται 10. Εφόσον η επαρκής γνώση του υποψηφίου προκύψει από τη διαδικασία εξέτασης που διενεργείται από την επιτροπή επιλογής λαμβάνει 0. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 10%.

Διαδικασία επιλογής

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:

1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από την Συνέλευση )
3. Καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους, και πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής.
4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και εισηγείται την τελική επιλογή.
5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοδυναμίας υποψηφίων και αδυναμίας επιλογής όλων των ισοδυνάμων υποψηφίων λόγω υπέρβασης του μεγίστου αριθμού των εισακτέων, η επιτροπή εξετάζει κατά σειρά τον γενικό βαθμό πτυχίου μέχρι δεύτερου δεκαδικού ψηφίου σε συνδυασμό με τη συνάφεια γνωστικού αντικειμένου και σπουδών, τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας, την ύπαρξη άλλων συναφών μεταπτυχιακών τίτλων ή διδακτορικού. Εάν σε όλα τα κριτήρια προκύψει ισοδυναμία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Συνέλευσης που θα επικυρώσει τον τελικό κατάλογο εισακτέων. Ο μέγιστος αριθμός εγγραφής υποψηφίων που θα γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. εάν ισοψηφούν με τον τελευταίο επιτυχόντα είναι πέντε (5)

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.450€, τα οποία καταβάλλονται σε τρείς (3) ισόποσες δόσεις.

Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου (άρθρο 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 -ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 30/05/2022 έως και 30/07/2022 στη Γραμματεία του ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:30-13:00.
Μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία ή να αποσταλούν με ταχυμεταφορά (courier) το αργότερο έως και την 30/07/2022 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Αντικάλαμος, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, με την ένδειξη: "για το ΠΜΣ Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση"

Σχετικές πληροφορίες καθώς και η αίτηση συμμετοχής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΔΔΤΑ

Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματείας:
τηλ 27210-45126, e-mail: ddta@uop.gr

Πρόσκληση 

Αίτηση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο