Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (2022-2023)

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 24-06-2022

Αντικείμενο

Ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (3463/Β/21-8- 2018 ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ και 4825/Β/30-10-2018 ΦΕΚ του Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόμενης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με την απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Υποψήφιοι

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Διοίκησης, Οικονομίας, των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών, των Σχολών Νομικών, Θετικών, Βιολογικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Τεχνολογικών, Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων /Τ.ΕΙ. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των μαθημάτων τους από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60).

Διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων με βάση σταθμισμένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύμφωνα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούμενες σπουδές, επιστημονική ή /και επαγγελματική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται με την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από της εγγραφής και η Τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου από της εγγραφής.

Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Προβλέπεται επίσης η χορήγηση μερικής υποτροφίας σε πρωτεύσαντες φοιτητές. Το ποσοστό των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τον συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Η χορήγηση της μερικής υποτροφίας λαμβάνει υπόψη τη βαθμολογία του Α’ και Β’ εξαμήνου. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των υποτροφιών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικά εγγεγραμμένων και μπορούν να γίνουν μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Τα μαθήματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με απογευματινό ωράριο ορισμένες ημέρες της εβδομάδος. Το 35% των μαθημάτων προσφέρονται με τηλεκπαίδευση.

Δικαιολογητικά– Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ από 01-04 έως 24-06-2022.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/ και επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Βεβαίωση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιμάται, εφόσον υπάρχει).
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού Έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
  • Δύο συστατικές επιστολές (σύμφωνα με το αναρτημένο έντυπο).
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενημέρωσή τους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: http://healthcare-management.uniwa.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί: α) το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, β) ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, γ) ο Ενημερωτικός Οδηγός, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr_mschscm@uniwa.gr και στο τηλέφωνο 210-5381851 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη (10:00 – 13:00).

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο