Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας (2019-2020)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 24/06/2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Αντικείµενο

Ο Τοµέας Κοινωνικής Πολιτικής του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (3463/Β/21-8-2018 ΦΕΚ επανίδρυσης του ΠΜΣ και 4825/Β/30-10-2018 ΦΕΚ του Κανονισµού Σπουδών του ΠΜΣ το οποίο θα λειτουργεί µέχρι και το έτος 2022) που οδηγεί στην λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο επιστηµονικό πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται και για την εκπόνηση της προβλεπόµενης µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας, µε την απόκτηση συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικών µονάδων (ECTS).

Υποψήφιοι

Στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Διοίκησης, Οικονοµίας, των Σχολών Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας, των Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστηµών, των Σχολών Νοµικών, Θετικών, Βιολογικών Επιστηµών, των Σχολών Επιστηµών Υγείας, των Τεχνολογικών, Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων /Τ.ΕΙ. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων τµηµάτων Πανεπιστηµίων /Τ.ΕΙ. Υποψήφιοι µπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσουν βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των µαθηµάτων τους από το οικείο Τµήµα στο οποίο φοιτούν µέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Ο αριθµός των εισακτέων ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60).

Διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόµενοι γίνονται δεκτοί, µετά από συνεκτίµηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων µε βάση σταθµισµένα κριτήρια αξιολόγησης. Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει δύο στάδια: Στο πρώτο αξιολογούνται οι αιτήσεις σύµφωνα µε τα στοιχεία που εµπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας (προηγούµενες σπουδές, επιστηµονική ή/και επαγγελµατική δραστηριότητα κ.ά.). Κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, οι υποψήφιοι καλούνται σε συνέντευξη σκοπός της οποίας είναι να διαπιστωθεί το κίνητρο και το ενδιαφέρον αναφορικά µε το γνωστικό αντικείµενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας. Για την ηµεροµηνία συνέντευξης οι υποψήφιοι ενηµερώνονται ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά πέντε (5) ηµέρες µετά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας. Η συνέντευξη πραγµατοποιείται εντός του πρώτου δεκαηµέρου µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάθεσης δικαιολογητικών.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 2.500 ευρώ τα οποία καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις: α. η πρώτη δόση των διδάκτρων (900 ευρώ) καταβάλλεται µε την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., β. η δεύτερη δόση των διδάκτρων (800 ευρώ) στο τέλος του πρώτου εξαµήνου από της εγγραφής και η τρίτη δόση (800 ευρώ) στο τέλος του δεύτερου εξαµήνου από της εγγραφής.

Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το µεν ατοµικό το 100%, το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Προβλέπεται επίσης η χορήγηση µερικής υποτροφίας σε πρωτεύσαντες φοιτητές. Το ποσοστό των εν λόγω υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. ανάλογα µε τον συνολικό αριθµό εισακτέων και το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ. Η χορήγηση της µερικής υποτροφίας λαµβάνει υπόψη τη βαθµολογία του Α’ και Β’ εξαµήνου. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των υποτροφιών αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% των συνολικά εγγεγραµµένων και µπορούν να γίνουν µετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.

Διεξαγωγή µαθηµάτων

Τα µαθήµατα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του τοµέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής µε απογευµατινό ωράριο ορισµένες ηµέρες της εβδοµάδος.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά φάκελο υποψηφιότητας ακολουθώντας το σύνδεσµο: https://healthcare-management.uniwa.gr/aitisi-pms-2019-2020/ από 27-05 έως 17/06/2019 24/06/2019

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αντιστοίχων τµηµάτων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πιστοποιητικό σπουδών µε αναλυτική βαθµολογία προπτυχιακών µαθηµάτων στο οποίο αναγράφεται και ο βαθµός του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελµατική εµπειρία, η επιστηµονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Βεβαίωση Αγγλικής γλώσσας (η γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας συνεκτιµάται, εφόσον υπάρχει).
  • Ανάτυπα δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.λπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που µπορεί να ενισχύσει την επιλογή του υποψηφίου.
  • Δύο συστατικές επιστολές (σύµφωνα µε το αναρτηµένο έντυπο).
  • Φωτοτυπία της Αστυνοµικής Ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται προς πληρέστερη ενηµέρωσή τους στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://healthcare-management.uniwa.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί: α) το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ, β) ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας, γ) ο Ενηµερωτικός Οδηγός, καθώς επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secr_mschscm@uniwa.gr και στο τηλέφωνο 210-5381261.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Σωτήριος Σούλης

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη σε μορφή pdf

Ενημερωτικός Οδηγός ΠΜΣ


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr
eduguide App

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα