Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος: Δημόσια Διοίκηση (2021-2022)

Παράταση:

Τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ανακοινώνουν την έναρξη λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 1183/τΒ΄/26.03.2021 και ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022.

Δείτε την αίτηση και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

-----

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, πρωινές είτε απογευματινές ώρες. Μέρος των μαθημάτων δύναται να προσφέρεται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Το μέγιστό ποσοστό των μαθημάτων που δύναται να προσφέρεται με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση ορίζεται από τον εκάστοτε νόμο. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από επιτροπή επιλογής στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη ΕΠ του Τμήματος, διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης περιλαμβάνουν τα παρακάτω : (α) Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τεχνολογικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, (β) Κατοχή δεύτερου πτυχίου, (γ) Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, (δ) Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, (ε) Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, (στ) Κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες, (ζ) Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών, (η) Συστατικές επιστολές. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση, και αποβλέπει στην αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους, την ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, την ορθή κρίση, την ευρύτητα των γνώσεών τους, την ωριμότητα, την προδιάθεση για σκληρή εργασία και την ομαδικότητα. Με βάση την τελική βαθμολογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους.

Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 θα λειτουργήσουν τρία τμήματα: ένα τμήμα στις Σέρρες, ένα στην Κατερίνη και ένα στην Θεσσαλονίκη . Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του ΠΜΣ, εγγράφονται αυτόματα στο ΠΜΣ, επιπλέον του συνολικού αριθμού των εισακτέων. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 14 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ταχυδρομικά (με courier) στη διεύθυνση : Γραμματεία ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο συμπληρωμένη σε Η/Υ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει). Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από πανεπιστήμια του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ.
4. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή ΜΟ επίδοσης.
5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας.
6. Δύο συστατικές επιστολές.
7. Αποδεικτικά επιστημονικού και ερευνητικού έργου (εάν υπάρχουν), όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων.
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας στη Δημόσια Διοίκηση η οποία τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
9. Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
10. Αντίγραφο διπλωματικής εργασίας σε θέματα Δημόσιας διοίκησης (εάν υπάρχει).
11. Σύντομο σημείωμα - επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής του στο ΠΜΣ.

Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή τέλους φοίτησης, ύψους 1.000 € ανά φοιτητή και εξάμηνο σπουδών πλήρους φοίτησης (ή συνολικά 3.000€ για το σύνολο του προγράμματος) και η χορήγηση απαλλαγής τελών φοίτησης σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,45% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις Επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ.

Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2022 και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στα αρχές Φεβρουαρίου 2022. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://mpa.teicm.gr/), στην ιστοσελίδα του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου και στην γραμματεία του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ((για το τμήμα των Σερρών και της Θεσσαλονίκης τηλ.: 2321049165, 2321049229, email: seferidou@ihu.gr, για το τμήμα της Κατερίνης τηλ: 6973296363, email: ddkaterini@gmail.com). Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Προκήρυξη / ΠαράτασηΈχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο