Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (2023-2024)

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών” για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, εικοσιπέντε (25) μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι κατά προτεραιότητα Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης, και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Αλλοδαποί υποψήφιοι γίνονται  δεκτοί  εφόσον τεκμηριώνουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας και διαθέτουν αναγνωρισμένο πτυχίο ισότιμο των ελληνικών ΑΕΙ.

Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες υποψηφίων: 

Α. Νέοι πτυχιούχοι 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πτυχιούχοι της τελευταίας τριετίας, με έως 12 μήνες αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα για το αντικείμενο εργασίας. 

Τα κριτήρια επιλογής αξιολογούνται ως εξής: 

 • Βαθμός πτυχίου Τμημάτων Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης  Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα: 40 μόρια (μέγιστο) 
 • Βαθμός πτυχίου μη συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα:  30 μόρια (μέγιστο) 
 • Mέσος όρος βαθμού μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ: 20 μόρια (μέγιστο) Επαγγελματική εμπειρία  έως 12 Μήνες συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 10 μόρια (μέγιστο) έως 12 Μήνες μη συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 5 μόρια (μέγιστο) 
 • Επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια): 10 μόρια (μέγιστο) 
 • Συνέντευξη υποψηφίων: 20 μόρια (μέγιστο) 

Β. Πτυχιούχοι παλαιότερων ετών

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται πτυχιούχοι  πέραν  της  τελευταίας τριετίας, με αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς άνω των 12 μηνών, η οποία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εργοδότη και ασφαλιστικού φορέα για το αντικείμενο εργασίας. Τα κριτήρια επιλογής αξιολογούνται ως εξής: 

 • Βαθμός  πτυχίου  Τμημάτων  Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής,  Διοίκησης  Επιχειρήσεων, Οικονομικής Επιστήμης και συναφών Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα: 20 μόρια (μέγιστο) 
 • Βαθμός πτυχίου μη συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα: 10 μόρια (μέγιστο) 
 • Μέσος όρος βαθμού μαθημάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ: 20 μόρια (μέγιστο) 
 • Επαγγελματική εμπειρία έως 36 μήνες συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 30 μόρια (μέγιστο) έως 36 μήνες μη συναφούς εμπειρίας με το αντικείμενο του ΠΜΣ: 15 μόρια (μέγιστο) 
 • Επιστημονικό έργο (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια): 10 μόρια (μέγιστο) 
 • Συνέντευξη υποψηφίων: 20 μόρια (μέγιστο)

Διάρκεια Φοίτησης 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει τη διδασκαλία εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Απαιτείται παρακολούθηση και επιτυχής αξιολόγηση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, πέντε (5) ανά εξάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες συνολικά (6 πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα), και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στο τρίτο εξάμηνο, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δέκα υποχρεωτικών μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν φόρτο εργασίας ενός εξαμήνου πλήρους φοίτησης.  
Οι διαλέξεις ξεκινούν τον Οκτώβριο 2023 και διεξάγονται δια ζώσης, Δευτέρα, Τετάρτη και κάθε δεύτερη Παρασκευή, 16:00 - 21:00. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 1. Βιογραφικό σημείωμα 
 2. Αντίγραφο πτυχίου - σε περίπτωση πτυχιούχων αλλοδαπού ιδρύματος, η Γραμματεία του ΠΜΣ ελέγχει εάν το ίδρυμα απονομής του τίτλου αλλοδαπού ιδρύματος ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και εάν ο τύπος του τίτλου αυτού ανήκει στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων που είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του ΔΟΑΤΑΠ 
 3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας 
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας μετά την απόκτηση του πρώτου πτυχίου (Βεβαίωση Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα & βεβαίωση εργοδότη) 
 5. Δύο συστατικές επιστολές, μία κατά προτίμηση από μέλος ΔΕΠ 
 6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου B2 
 7. Αποδεικτικά  ερευνητικής  δραστηριότητας  -  δημοσιεύσεις  σε  επιστημονικά  περιοδικά/πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  
 8. Υπεύθυνη δήλωση μέσω της υπηρεσίας Ψηφιακά Έγγραφα gov.gr (https://docs.gov.gr/) στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι:  α) τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν είναι αληθή, και β) έχουν λάβει γνώση του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1628/τ. Β’/17-03-2023) και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ  
 9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα των πρωτοτύπων. Οι υποψήφιοι που θα προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πληρούν τα τυπικά κριτήρια που περιγράφονται παραπάνω θα κληθούν σε συνέντευξη (είτε δια ζώσης, είτε διαδικτυακά). Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτοί απόφοιτοι προηγούμενων κύκλων του προγράμματος.  

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος (https://master.accfin.uoi.gr/) από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 24/04/2023 έως και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/05/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΠΜΣ (https://master.accfin.uoi.gr/)  ή  να  απευθύνονται  στη  Γραμματεία  του  ΠΜΣ  (τηλ.  26820  50621, accfinmaster@uoi.gr). 

Προκήρυξη


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο