Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Biomedical Engineering (2022-2023)

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατάθηκε έως τις 28/02/2023

Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ): “Βιοϊατρική Μηχανική”, Master of Science (MSc) in Biomedical Engineering, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνεται σε απόφοιτους διπλωματούχους Μηχανικούς Σχολών Πολυτεχνείων ή Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων και Πτυχιούχους Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2021. Κατ΄ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ που προέρχονται από άλλα Τμήματα, αν τεκμηριώνουν πολυετή επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου σε σχετικά αντικείμενα.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ είναι έως σαράντα (40) ανά έτος.

Ο τίτλος Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ όπως απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Μ.Δ.Σ. – M.Sc.) στη «Βιοϊατρική Μηχανική»

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών (ΜΔΣ) θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και κατανέμεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα έχουν δομημένη μορφή µε τακτική υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων, γραπτές εξετάσεις και εργασίες, ενώ το 3ο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας με ομαδοποίηση των ωρών διδασκαλίας κατά Παρασκευή ή/και Σάββατο ή/και Κυριακή (εκτός ωρών εργασίας προς διευκόλυνση της συμμετοχής εργαζόμενων) και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του εν λόγω μεταπτυχιακού είναι η αγγλική, παρέχοντας (ανά περίπτωση) αναγνώριση γλωσσομάθειας για μετέπειτα εξειδίκευση ή εργασία στο εξωτερικό.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.500€ συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 800€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο. Θα παρέχεται κατάλληλος αριθμός υποτροφιών (που θα καλύπτει όλα τα έξοδα φοίτησης), ενώ επιδιώκεται η χρηματοδότηση διεξαγωγής επιλεγμένων διπλωματικών εργασιών σε συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού (μέσω χορηγιών).

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας. (Υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο υπογεγραμμένο από τον/την αποστολέα.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατάθηκε έως τις 28/02/2023, και για την αποστολή τους προτείνεται μέσω ταχυδρομείου ή courier στις παρακάτω διεύθυνσεις:

 • μέσω ταχυδρομείου ή courier στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική»
Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ
Κοίλα – Κοζάνης, 501 50 ΚΟΖΑΝΗ 

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος:

Προκήρυξη / Παράταση


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχετικά Προγράμματα
Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο