International Hellenic University

ΤΕΙ Αθήνας: Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία - Φροντίδα 2017-2018

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία − Φροντίδα» (Master of Science in Wound Care and Treatment).

Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας.

Η διάρκεια του ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι τέσσερα (4) εξάμηναΗ διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στο κτίριο Κ13 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Νοσηλευτικής στο ΤΕΙ Αθήνας. Από τον Φεβρουάριο του 2018 θα παρέχεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων σε ποσοστό που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Μαιευτικής και Επισκεπτών Υγείας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια-ΤΕΙ), της ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή αντιστοίχων Τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν και προπτυχιακοί φοιτητές με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 19 Φεβρουαρίου του έτους 2018.

Γίνονται επίσης δεκτές, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και υποψηφιότητες κατόχων άλλων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες υγείας.Τα επιπλέον κριτήρια επιλογής των υποψηφίων των εν λόγω κατηγοριών καθορίζονται από την Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ).

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΜΔΕ είναι έως και τριάντα (30) με δυνατότητα αυξομείωσης ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΜΔΕ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.000 €. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (οι φοιτητές/τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη, ο βαθμός του πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, τα στοιχεία σχετικά με την προσωπικότητα του/της υποψηφίου, η προσωπική δήλωση, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση που βρίσκεται στο site του ΠΜΣ του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ trauma.teiath.gr.
  • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το αντίγραφο πτυχίου.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών.
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,
  • Δύο Συστατικές επιστολές
  • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει),
  • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης τηλεφωνικά ή μέσω e-mail.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται Δευτέρα 15:15 μμ – 20:00 μμ, Τρίτη: 15:15 μμ – 18:00 μμ και Τετάρτη: 09:45 πμ – 13:00 μμ στο τηλ: 210-5385642, κο Ε. Δούση, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ www.trauma.teiath.gr ή να υποβάλουν την ερώτησή τους μέσω e-mail: trauma@teiath.gr .

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 16/10/2017 έως και 16/11/2017, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή στη γραμματεία του ΠΜΣ «Τραύματα και Έλκη, Θεραπεία – Φροντίδα» στο 2ο όροφο του κτιρίου Κ13 του ΤΕΙ Αθήνας, Αγίου Σπυρίδωνος, 12243, Αιγάλεω, Αθήνα, τις ακόλουθες ημέρες και ώρες: Δευτέρα 15:15 μμ – 20:00 μμ, Τρίτη: 15:15 μμ – 18:00 μμ και Τετάρτη: 09:45 πμ – 13:00 μμ. 

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του ΠΜΣ 

Μάρθα Κελέση
Αν. Καθηγήτρια


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα