Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επιστήμη Οίνου και Ζύθου (2020-2021)

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως 30/9/2020

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» και αγγλικό τίτλο «Master of Science in Wine and Beer Science», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Απόφασης 105323/Ζ1/26-06-2018) και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 3309/τΒ/10-08-2018).

Μέσω της παρούσας προκήρυξης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Υποψήφιοι – Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών-Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών επιστημών.

Από υποψήφιους προερχόμενους από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, από υποψήφιους προερχόμενους από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Δ.Μ.Σ.. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Αριθμός Εισακτέων - Κριτήρια Επιλογής

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ ορίζεται σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά κατεύθυνση κατ’ έτος. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών-Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών επιστημών.

Από υποψήφιους προερχόμενους από άλλα Τμήματα (και σε ειδικές περιπτώσεις, από υποψήφιους προερχόμενους από τα προαναφερθέντα Τμήματα) ενδέχεται να απαιτηθεί να παρακολουθήσουν ειδικό προπαρασκευαστικό κύκλο προπτυχιακών μαθημάτων ενίσχυσης του υποβάθρου τους, ο χρόνος παρακολούθησης του οποίου δεν προσμετράται στο χρόνο φοίτησης για την κτήση του Δ.Μ.Σ.. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται κατά περίπτωση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που διενεργούν την πρακτική τους άσκηση με τις εξής προϋποθέσεις:
A. Να έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου και η περάτωση της πρακτικής τους άσκηση να είναι η αποκλειστική και μοναδική εκκρεμότητα.
B. Η πρακτική άσκηση να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη του πρώτου εξαμήνου των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.

Οι υποψήφιοι που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία προσκομίζουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος που ανήκουν, η οποία να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις Α και Β.

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν, κατόπιν αποφάσεως της Σ.Ε., να συμμετέχουν ως υπεράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι επέτυχαν σε εξετάσεις του I.K.Y. στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του I.K.Y. σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Δικαιολογητικά – Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας με φωτογραφία (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).
  2. Τίτλοι σπουδών και αναλυτική βαθμολογία Α΄ κύκλου σπουδών νομίμως επικυρωμένα (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και ενδεχομένως υπεύθυνη δήλωση με τα μαθήματα στα οποία αναμένεται βαθμολογία στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου ή και Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους).
  3. Διπλωματική εργασία.
  4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  5. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).
  6. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). 
  7. Έως δυο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους.
  8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με κρίση (εφόσον υπάρχουν).
  9. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
  10. Επιπλέον στοιχεία κατά την κρίση του υποψήφιου, όπως αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο του ΠΜΣ.

Η αίτηση υποψηφιότητας μαζί με τον φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλεται αρχικά ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος (email: wvbs@uniwa.gr) και στη συνέχεια σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 1
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Για το Π.Μ.Σ. «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου»
Αγ. Σπυρίδωνος, 122 43 Αιγάλεω, Αττική

Υποβολή Αιτήσεων έως 30/9/2020

Πληροφορίες

Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα (http://www.wvbs.uniwa.gr/) και στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210- 5385504 και 210-5385538).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ.


Σας άρεσε το eduguide; κάντε μας

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr

Σχολιάστε...

blog comments powered by Disqus
Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα