Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.
Φορέας
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Τμήμα
Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
Τίτλος Προγράμματος
Επιστήμη Οίνου και Ζύθου (Master of Science in Wine and Beer Science)
Δίδακτρα
3000 ευρώ
Κατευθύνσεις

1. Οίνος (Wine)
2. Ζύθος (Beer)

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου» και αγγλικό τίτλο «Master of Science in Wine and Beer Science», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), όπως ισχύει, εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (Αριθ. Απόφασης 105323/Ζ1/26-06-2018) και από τη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 3309/τΒ/10-08-2018)

Αντικείμενο – Σκοπός 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η Επιστήμη Οίνου και Ζύθου με δύο κατευθύνσεις: Κατεύθυνση 1: Οίνος και Κατεύθυνση 2: Ζύθος.

Σκοπός είναι η ειδίκευση σε μία από τις δυο κατευθύνσεις ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου επιστημονικές γνώσεις, προάγοντας την επιστημονική γνώση μέσα από σχετική ερευνητική δραστηριότητα, καθώς επίσης δεξιότητες και ικανότητες να σχεδιάζουν και να διευθύνουν καινοτόμες επιχειρήσεις οίνου ή ζύθου.

Υποψήφιοι – Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε υποψηφίους προερχόμενους από Τμήματα Τεχνολόγων Οινολόγων, Γεωπονίας, Χημείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημικών-Μηχανικών, Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Τροφίμων, Τεχνολόγων Φυτικής Παραγωγής, Διαιτολογίας, Φυσικής και συναφών επιστημών.

Σπουδές 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δώδεκα (12), τρία (3) υποχρεωτικά κοινά μαθήματα και εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες − ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την κατεύθυνση σπουδών που έχουν παρακολουθήσει, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες − ECTS

Τέλη Φοίτησης 

Η καταβολή του τέλους φοίτησης ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 €) γίνεται σε τρεις (3) δόσεις: πρώτη (1η) δόση ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ, και οι υπόλοιπες δυο δόσεις των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) στο τέλος των δύο πρώτων εξαμήνων αντίστοιχα. 

Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο