Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση των cookies.

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism) (2021-2022)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)».

Πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης ή έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.

Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Το πρόγραμμα θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος στην Καβάλα. 

Έναρξη μαθημάτων: Φεβρουάριος 2022.

Για το πρώτο εξάμηνο τα μαθήματα θα γίνονται διαδικτυακά σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙΠΑΕ για τον περιορισμό της Διασποράς του COVID-19. Στο επόμενο εξάμηνο η εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική παρουσία φοιτητών και διδασκόντων), μπορεί να αποτελεί έως το 35% του συνόλου της διδασκαλίας.

Τα κριτήρια που εφαρμόζονται για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι: ο βαθμός του πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών, η βαθμολογία στα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μαθήματα, η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.

Η γλώσσα του προγράμματος είναι η Ελληνική. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση της Ελληνικής και μιας ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR), ορίζεται σε Γ2 (άριστη γνώση) για την Ελληνική και Β1 (μέτρια γνώση) για την ξένη γλώσσα. Η πλήρωση αυτής της προϋπόθεσης διαπιστώνεται από την επιτροπή επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων η οποία μπορεί να ελέγχει σχετικά πιστοποιητικά από αναγνωρισμένους φορείς ή πιστοποιητικά που παρέχει το ΔΙΠΑΕ ή και να διενεργεί γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 3151, τ. Β’, 1-08-2018) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων (3.900€) ευρώ τα οποία αναλύονται τμηματικά ως εξής:

 • Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 1300€ ανά εξάμηνο,
 • Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 650€ ανά εξάμηνο

Ειδικότερα, διασφαλίζεται η πρόσβαση των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ δύναται επίσης να χορηγεί μείωση διδάκτρων, υποτροφίες και βραβεία επίδοσης με κριτήριο την αριστεία, σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος πρέπει να περιέχει τουλάχιστον:

 • Συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας. 
 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (στην περίπτωση που ο τίτλος έχειαποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από θεωρημένοφωτοαντίγραφο - πιστοποιητικού ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).
 • Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών (ισχύει και για τους επί πτυχίω φοιτητές, που πρόκειται να αποφοιτήσουν στηχειμερινή εξεταστική περίοδο.
 • Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας (ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον έχει εκπονηθεί για την απόκτηση πτυχίου) σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό Σημείωμα

Συνοδευτικά μπορούν να κατατεθούν:

 • Υποψήφιοι με πρόσθετα προσόντα (πχ. προϋπηρεσίας, ερευνητικού έργου κ.ά.) θα καταθέσουν επικυρωμένα αντίγραφα αποδεικτικών των επιπρόσθετων προσόντων τους.
 • Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν επιπλέον να καταθέσουν πιστοποιητικά επάρκειας γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

Η επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι που επιλέχθηκαν από την πρώτη φάση, θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών.

Από τους υποψηφίους θα επιλεγούν κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας στη διεύθυνση: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη» Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Άγιος Λουκάς 65404, Καβάλα ,τηλ. 2510 462395, 6974437621

ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: mbatourism@mst.ihu.gr

έως και 15 Ιανουαρίου 2022 ή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ


Έχετε να μας προτείνετε κάποια διόρθωση; Επικοινωνήστε μαζί μας στο info eduguide.gr


Σχολιάστε...

Μεταπτυχιακά & Πτυχία σε Ελλάδα και Κύπρο